راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 6001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6001 سیدمحمد اشرف زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6002 سیدمحمد اشرف زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
6003 شادی سادات اشرف زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
6004 شکوفه سادات اشرف زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6005 شکوفه سادات اشرف زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6006 شکوفه سادات اشرف زاده 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6007 مهنا اشرف زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
6008 نرگس اشرف زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
6009 اکرم اشرف گنجوئی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6010 اکرم اشرف گنجوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
6011 ریحانه اشرف گنجوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6012 زهره اشرف میرزا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6013 اسرافیل اشرفی 1354 علوم پايه علوم جانوری
6014 اشرف اشرفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6015 اکرم اشرفی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6016 تاج محمّد اشرفی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6017 جلال اشرفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6018 حمیده اشرفی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6019 حمیده اشرفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6020 رؤیا اشرفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
6021 روشنک اشرفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6022 زهرا اشرفی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
6023 زهره اشرفی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6024 سیدجمال اشرفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
6025 سیدعلی اشرفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
6026 سیده رقیه اشرفی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6027 عاشرمحمد اشرفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
6028 علی اشرفی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6029 علی اشرفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6030 فاطمه اشرفی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
6031 فاطمه اشرفی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
6032 فرزاد اشرفی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6033 کتایون اشرفی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
6034 مجتبی اشرفی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6035 محسن اشرفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
6036 محمدتقی اشرفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6037 مرتضی اشرفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6038 معصومه اشرفی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6039 منصور اشرفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6040 مهرداد اشرفی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6041 نجمه اشرفی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
6042 نسرین اشرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
6043 نسرین اشرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
6044 یکتا اشرفی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6045 زهرا اشرفی خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6046 سحر اشرفی اسکوئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6047 سعیده اشرفی پارسا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
6048 علی اشرفی حبیب آبادی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
6049 محسن اشرفی خراسانی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
6050 محسن اشرفی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
6051 مینو اشرفی خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6052 حسین اشرفی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
6053 مرتضی اشرفی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6054 حسین اشرفی سلطان احمدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6055 سیدعلی اشرفی شهری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
6056 سیدعلی اشرفی شهری 1378 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6057 صدیقه اشرفی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6058 سیدرحمان اشرفی علیکلایه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6059 ربابه اشرفی مسافری 1376 علوم پايه فیزیک
6060 سیدنصراله اشرفی مشک آبادی 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
6061 موسی الرضا اشرفی نسب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6062 صبا اشرفی ورجوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6063 سمیه اشرفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6064 مریم اشرفیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6065 علی اشرفیان کلاتی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6066 عصمت اشعارقدیم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
6067 پریسیما اشعاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6068 حوری اشعاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6069 طوبی اشعری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
6070 داود اشفته 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6071 شیما اشفته برگی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6072 سمیه اشفته پورلیله کوهی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6073 محمد اشفته کلاتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6074 علیرضا اشفته یزدی 1367 كشاورزى زراعت
6075 مریم اشفته یزدی 1369 علوم پايه زمین شناسی
6076 مرتضی اشک 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
6077 فاطمه اشک زری زهتاب 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6078 نیلوفر اشک تراب 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
6079 فرشته اشک زران 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
6080 سمیرا اشک زری یزدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6081 محدثه اشکاراهنگرکلائی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
6082 حمیده اشکان نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
6083 آزاده اشکان نژند 1377 علوم رياضي دبیری ریاضی
6084 سپیده اشکان نژند 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
6085 نجمه اشکانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6086 نجمه اشکانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
6087 عباسعلی اشکاوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6088 محمدهاشم اشکاوند 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6089 مرتضی اشکاوند 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
6090 ایمان اشکبوسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
6091 فاطمه اشکذری زهتاب 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
6092 سهیلا اشکذری طوسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
6093 سهیلا اشکذری طوسی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6094 سیدعلی اشکران 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6095 مروارید اشکش 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
6096 کتایون اشکفتی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6097 بیتا اشکنانی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6098 حسین اشکنانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6099 علی اشکوا ری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6100 محمدجعفر اشکواری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826577