راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 6001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6001 نرگس اشراقی جزین 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
6002 محمد اشراقی نیا 1395 مهندسي مهندسی کامپیوتر
6003 بتول اشرف 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
6004 بتول اشرف 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
6005 ریحانه اشرف 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
6006 سمانه اشرف 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
6007 سوده اشرف 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
6008 سیدمحمدحسن اشرف 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6009 محمدرضا اشرف 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
6010 نرجس اشرف 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
6011 نرجس اشرف 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6012 نرجس اشرف 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
6013 علیرضا اشرف اردکانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6014 بهاره اشرف پور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6015 بی بی طوبی اشرف حصاری 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
6016 شهره اشرف زاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6017 صفا اشرف زاده 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6018 صفا اشرف زاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6019 مرضیه اشرف زاده نیک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6020 مهدی اشرف کاشانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6021 سمانه اشرف گنجویی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6022 مژگان اشرف برجی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
6023 مجید اشرف پورابراهیمی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
6024 محبوبه اشرف پورافشار 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6025 علی اشرف جولائی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
6026 بنفشه اشرف حصاری 1382 دامپزشكي دامپزشکی
6027 یاسمن اشرف حصاری 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
6028 فرشته اشرف خراسانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
6029 آزاده اشرف زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6030 حسن رضا اشرف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
6031 حسن رضا اشرف زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
6032 سیدمحمد اشرف زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6033 سیدمحمد اشرف زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
6034 شادی سادات اشرف زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
6035 شکوفه سادات اشرف زاده 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6036 شکوفه سادات اشرف زاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6037 شکوفه سادات اشرف زاده 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6038 مهنا اشرف زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
6039 نرگس اشرف زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
6040 اکرم اشرف گنجوئی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6041 اکرم اشرف گنجوئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
6042 ریحانه اشرف گنجوئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6043 زهره اشرف میرزا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6044 اسرافیل اشرفی 1354 علوم پايه علوم جانوری
6045 اشرف اشرفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6046 اکرم اشرفی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
6047 تاج محمّد اشرفی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6048 جلال اشرفی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6049 حمیده اشرفی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6050 حمیده اشرفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
6051 رؤیا اشرفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
6052 روشنک اشرفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6053 زهرا اشرفی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
6054 زهره اشرفی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6055 سیدجمال اشرفی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
6056 سیدعلی اشرفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
6057 سیده رقیه اشرفی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
6058 عاشرمحمد اشرفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
6059 علی اشرفی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6060 علی اشرفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6061 فاطمه اشرفی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
6062 فاطمه اشرفی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
6063 فرزاد اشرفی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6064 کتایون اشرفی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
6065 مجتبی اشرفی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6066 محسن اشرفی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
6067 محمدتقی اشرفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6068 مرتضی اشرفی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6069 معصومه اشرفی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
6070 منصور اشرفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6071 مهرداد اشرفی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6072 نجمه اشرفی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
6073 نسرین اشرفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
6074 نسرین اشرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
6075 یکتا اشرفی 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
6076 زهرا اشرفی خراسانی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
6077 سحر اشرفی اسکوئی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6078 سعیده اشرفی پارسا 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
6079 علی اشرفی حبیب آبادی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
6080 محسن اشرفی خراسانی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
6081 محسن اشرفی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
6082 مینو اشرفی خراسانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6083 حسین اشرفی زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
6084 مرتضی اشرفی زاده 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6085 حسین اشرفی سلطان احمدی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6086 سیدعلی اشرفی شهری 1373 علوم پايه دبیری شیمی
6087 سیدعلی اشرفی شهری 1378 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6088 صدیقه اشرفی شهری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6089 سیدرحمان اشرفی علیکلایه 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
6090 ربابه اشرفی مسافری 1376 علوم پايه فیزیک
6091 سیدنصراله اشرفی مشک آبادی 1376 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
6092 موسی الرضا اشرفی نسب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6093 صبا اشرفی ورجوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6094 سمیه اشرفیان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
6095 مریم اشرفیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6096 علی اشرفیان کلاتی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6097 عصمت اشعارقدیم 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
6098 پریسیما اشعاری 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
6099 حوری اشعاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6100 طوبی اشعری 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی

صفحه :

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489170