راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 6001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
6001 انسیه اسمعیلی جوشقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
6002 طاهره اسمعیلی چرخاب 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6003 غلامرضا اسمعیلی چمن آبادی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
6004 فصیحه اسمعیلی رستمکلائی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
6005 سمیه اسمعیلی رینه 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
6006 منیره اسمعیلی زینی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
6007 الهه اسمعیلی ساغندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
6008 اعظم اسمعیلی شیخ ابادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
6009 محترم اسمعیلی فریمان 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
6010 فاطمه اسمعیلی کرباسی نجف ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
6011 مرضیه اسمعیلی کریزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6012 مریم اسمعیلی گلابگیر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6013 ابراهیم اسمعیلی لیما 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
6014 مریم اسمعیلی مقدم طبالوندانی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
6015 طاهره اسمعیلی مندی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
6016 مریم اسمعیلی نژاد 1392 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
6017 افسانه اسمعیلی نصرآبادی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
6018 مهدی اسمعیلی نصرآبادی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
6019 لیلا اسمعیلی نوقابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
6020 معصومه اسمعیلی نوقابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
6021 پرستو اسمعیلی یدکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
6022 بی بی فاطمه اسمعیلیان دلال 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6023 بی بی منیره اسمعیلیان دلال 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
6024 شیرین اسمعیلیان دهکردی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
6025 امیرحسین اسمعیلیان عراقی 1373 علوم پايه فیزیک
6026 اسماعیل اسمند 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
6027 اکبر اسمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6028 اکبر اسمی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
6029 حبیبه اسمی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6030 رامین اسمی 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
6031 رؤیا اسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
6032 فریبا اسوار 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
6033 مرام محمد حلواص اسود 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6034 سمیه اسوده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6035 عصمت اسوده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6036 فاطمه اسوده 1393 كشاورزى علوم و مهندسی خاک
6037 زهرا اسوده یدکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
6038 مجتبی اسودی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6039 مریم اسودی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
6040 منصوره اسودی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
6041 سمیرا اسیابان عنبرانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
6042 مرتضی اسیابان عنبرانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6043 جواد اسیان یزد 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
6044 محمد اسیبی 1381 علوم پايه زمین شناسی
6045 اسماء اسیوند 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
6046 میترا اسیوندی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
6047 پونه اشبک 1380 علوم پايه زمین شناسی
6048 پونه اشبک 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - اقتصادی
6049 ارمین اشبگ 1392 مهندسي مهندسی شیمی
6050 فاطمه اشپززاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
6051 سوسن اشترانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
6052 زهرا اشترخانی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6053 داود اشتری 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6054 عباس اشتری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
6055 عباّس اشتری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
6056 عبدالجبار اشتری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
6057 امیر اشتری لرکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
6058 عماد اشتری نژاد 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
6059 رضا اشتهادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6060 پگاه اشتی بر 1394 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
6061 فرشته اشجع سدهی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
6062 آرش اشجعی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
6063 آرش اشجعی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
6064 نیما اشجعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
6065 محمد اشجعی صنوبری 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6066 آزیتا اشرافی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
6067 آزیتا اشرافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
6068 آیدا اشرافی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
6069 ارمان اشرافی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
6070 شهرزاد اشرافی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6071 فرزاد اشرافی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
6072 نازگل اشرافی بجستان 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
6073 نازگل اشرافی بجستان 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
6074 محمدمسعود اشرافی بجستانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6075 محمدهادی اشرافی بجستانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
6076 مرضیه اشرافی بجستانی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
6077 مرضیه اشرافی بجستانی 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
6078 مهشاد اشرافی تهرانی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
6079 سارا اشرافی کاخکی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
6080 علیرضا اشرافی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
6081 لاله اشرافی کاخکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
6082 اعظم اشرافیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
6083 راضیه اشرافیان 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
6084 رضا اشرافیان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
6085 رضا اشرافیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
6086 محمدرضا اشرافیان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6087 محمدرضا اشرافیان 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
6088 منی اشرافیان 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
6089 محمود اشرافیان رودمعجنی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
6090 عذرا اشراق جهرمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
6091 روزبه اشراق نیا 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
6092 احسان اشراقی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
6093 اذر اشراقی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
6094 افشین اشراقی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
6095 الهه اشراقی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
6096 امیرحسین اشراقی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
6097 پریسا اشراقی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
6098 پگاه اشراقی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
6099 حسن اشراقی 1379 علوم پايه زمین شناسی
6100 حمید اشراقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677879710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223295