راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
601 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
602 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
603 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
604 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
605 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
606 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
607 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
608 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
609 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
610 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
611 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
612 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
613 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
614 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
615 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
616 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
617 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
618 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
619 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
620 فائزه آستی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
621 فرشته آسمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
622 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
623 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
624 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
625 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
626 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
627 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
628 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
629 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
630 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
631 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
632 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
633 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
634 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
635 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
636 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
637 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
638 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
639 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
640 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
641 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
642 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
643 لیلا آشتاب 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
644 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
645 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
646 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
647 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
648 افسانه آشفته بیرکی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
649 نیلوفر آشفته پور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
650 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
651 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
652 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
653 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
654 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
655 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
656 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
657 بخشعلی آشنا 1352 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
658 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
659 زینب آشنا 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
660 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
661 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
662 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
663 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
664 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
665 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
666 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
667 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
668 محمود آشورزاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
669 نجمه آشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
670 امیر آشوری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
671 جواد آشوری 1389 علوم پايه زمین شناسی
672 حمیده آشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
673 علی آشوری 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
674 فرح آشوری 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
675 فریماه آشوری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
676 محسن آشوری 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
677 مونا آشوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
678 هانیه آشوری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
679 معصومه آشوری فخرآباد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
680 شیما آشوری مقدم 1380 علوم رياضي آمار
681 رضا آشوری مندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
682 علیرضا آشوریان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
683 الهام آشیانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
684 مسعود آشیانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
685 مسعود آشیانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
686 مهدی آشیم 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
687 مریم نگین آصف 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
688 اورنگ آصف افشار 1381 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
689 اعظم آصف نیا 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
690 توران آصفی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
691 معین آصفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
692 نفیسه آصفی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
693 نیلوفر آصفی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
694 محمد حسن آصفی جزین 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
695 فاطمه آصفی راد 1363 علوم رياضي آمار
696 نرگس آصفی فیض آبادی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
697 معین آصفی یزدی 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
698 غزاله آغاز 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
699 مسعود آغاز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   123456789101112131415161718192021222333435363738393103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157581