راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 60401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60401 اکرم عارفی اصل 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60402 سولماز عارفی اصل 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60403 مرضیه عارفی ایوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60404 معصومه عارفی ایوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60405 امیرحسین عارفی پور 1394 مهندسي مهندسی عمران
60406 امیرحسین عارفی پور 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60407 علی اکبر عارفی جمال 1380 علوم رياضي ریاضی محض
60408 حجت عارفی زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60409 سینا عارفی زاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60410 مریم عارفی زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60411 ابراهیم عارفی کیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60412 احمد عارفی مسکونی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
60413 محمد عارفی نسب 1365 علوم پايه زمین شناسی
60414 احمد عارفی نیا 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
60415 سجاد عارفی نیا 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
60416 علیرضا عارفی نیا 1373 علوم رياضي آمار
60417 علیرضا عارفی نیا 1377 علوم رياضي آمار
60418 مرضیه عارفی نیا 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60419 رسول عارفیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60420 فاطمه عارفیان 1355 كشاورزى دامپروری
60421 محمد عارفیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
60422 محمد عارفیان 1392 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
60423 منصور عارفیان 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60424 مینا عارفیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
60425 مینا عارفیان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
60426 معصومه عارفیان ایوری 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
60427 احمد عارلی راد 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60428 زهرا عازمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60429 امامعلی عاشری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
60430 روح الله عاشق 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60431 ملیحه السادات عاشق مدینه 1383 علوم پايه فیزیک
60432 محمدنقی عاشقی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60433 اعظم عاشورزاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60434 اعظم عاشورزاده 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60435 فاطمه عاشورزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60436 احمد عاشوری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60437 احمد عاشوری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60438 امین عاشوری 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60439 حجت اله عاشوری 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60440 روح اله عاشوری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60441 زهرا عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60442 زهرا عاشوری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60443 سعید عاشوری 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
60444 سمانه عاشوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60445 سینا عاشوری 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60446 طاهره عاشوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60447 فاطمه عاشوری 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
60448 فاطمه عاشوری 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
60449 فاطمه عاشوری 1394 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
60450 فرانه عاشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60451 فرناز عاشوری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60452 فهیمه عاشوری 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60453 کمال عاشوری 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60454 محبوبه عاشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60455 محبوبه عاشوری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60456 محمد عاشوری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60457 محمد عاشوری 1395
60458 محمدرضا عاشوری 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60459 محمدرضا عاشوری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60460 محمدمهدی عاشوری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60461 محمود عاشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60462 محمود عاشوری 1381 علوم پايه زمین شناسی
60463 محمود عاشوری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
60464 مریم عاشوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60465 ملیحه عاشوری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60466 ملیحه عاشوری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60467 وجیهه عاشوری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60468 یحیی عاشوری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60469 رقیه عاشوری گل شیخ 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60470 مهناز عاشوری جنگاهی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
60471 سمانه عاشوری داشخانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60472 غلامرضا عاشوری داشخانه 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60473 فرخ عاشوری شمامی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60474 احمد عاشوری شوراب 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60475 مهدی عاشوری فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
60476 زهرا عاشوری فیشمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60477 الهام عاشوری قلعه شیری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60478 مریم عاشوری قلعه شیری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60479 سمیرا عاشوری کاریزکی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
60480 فاطمه عاشوری گازار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60481 الهام عاشوری گرو 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60482 الهام عاشوری گرو 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
60483 عادله عاشوری گرو 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60484 مریم عاشوری گلشیخ 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60485 علیرضا عاصم 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60486 طیبه عاصمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
60487 طیبه عاصمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60488 منیره عاصمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60489 حسن عاصی شادکلدهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60490 حسین عاطفی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60491 رضا عاطفی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60492 زهره عاطفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60493 علی عاطفی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60494 فاطمه عاطفی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
60495 مسعود عاطفی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60496 عاطفه عاطفی تبار 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60497 فاطمه عاطفی فرد 1354 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60498 عارف عاطفی مؤخر 1371 علوم پايه فیزیک کاربردی
60499 عارف عاطفی موخر 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
60500 مراد عاطفیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210880