راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 60401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60401 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60402 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
60403 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60404 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
60405 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60406 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60407 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60408 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
60409 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60410 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60411 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60412 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60413 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60414 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60415 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60416 زهرا عسگری طرقبه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
60417 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60418 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
60419 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60420 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار
60421 علیرضا عسگری قوچانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
60422 مائده عسگری گلوگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60423 اعظم اله عسگری مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60424 ژاله عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60425 شهره عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60426 علی حسین عسگری واوسری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60427 محسن عسگری ورتونی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
60428 رقیه عسگری یدکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60429 اصغر عسگری یزدی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60430 حمیده عسگریان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60431 حمیده عسگریان 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
60432 عبدالغفار عسگریان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60433 مریم عسگریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
60434 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
60435 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60436 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
60437 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60438 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60439 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60440 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60441 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60442 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60443 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60444 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60445 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
60446 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
60447 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60448 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60449 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60450 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60451 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60452 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60453 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
60454 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
60455 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
60456 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60457 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60458 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60459 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60460 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60461 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60462 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60463 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
60464 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60465 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60466 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60467 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60468 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60469 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
60470 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60471 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
60472 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60473 علیرضا عشقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60474 فاطمه عشقی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
60475 معصومه عشقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60476 مهدی عشقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
60477 نرگس عشقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60478 نعیمه عشقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60479 فاطمه عشقی نقاب 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60480 وحیده عشقی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60481 حمیدرضا عشقی زاده سامانی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
60482 پارسا عشقی سردهی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60483 معصومه عشقی شرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60484 شهریار عشقی فشخامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60485 رحمت اله عشقی قمشه 1355 مهندسي مكانيك
60486 معصومه عشقی مطلق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60487 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60488 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60489 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60490 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60491 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60492 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
60493 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
60494 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60495 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60496 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60497 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
60498 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60499 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
60500 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135380