راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 60401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60401 لیلی علوی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
60402 مجید علوی 1373 علوم رياضي ریاضی
60403 محمدجواد علوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60404 محمدصادق علوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60405 مریم علوی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
60406 مریم علوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60407 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60408 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60409 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60410 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
60411 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
60412 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
60413 نفیسه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
60414 همای علوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60415 مهیار علوی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60416 بی بی سکینه علوی اصل 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60417 زهرا علوی اله آبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60418 نرگس علوی امین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60419 مهدی علوی اهنگ 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60420 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60421 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
60422 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60423 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60424 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60425 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
60426 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60427 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60428 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60429 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60430 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
60431 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60432 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60433 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60434 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60435 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
60436 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60437 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60438 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60439 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60440 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60441 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
60442 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60443 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60444 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60445 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
60446 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60447 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60448 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60449 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60450 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60451 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60452 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60453 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60454 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
60455 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60456 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60457 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60458 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
60459 سیدرسول علوی زو 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
60460 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60461 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
60462 سیدجمال علوی شاندیز 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60463 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60464 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
60465 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60466 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60467 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
60468 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60469 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60470 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60471 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60472 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
60473 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60474 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60475 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60476 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60477 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
60478 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
60479 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60480 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60481 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
60482 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60483 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60484 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60485 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
60486 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
60487 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60488 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60489 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60490 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60491 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60492 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60493 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60494 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60495 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60496 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60497 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
60498 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60499 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60500 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513415