راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 60501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60501 محمدرضا عباسی فاروجی 1354 علوم رياضي ریاضی
60502 مریم عباسی فاروجی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60503 آزاده عباسی فر 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60504 احمد عباسی فر 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60505 علی عباسی فرد 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
60506 الاله عباسی قادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60507 بیژن عباسی قادی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
60508 غزاله عباسی قادی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60509 مسعود عباسی قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60510 شهرام عباسی قلعه جوق 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
60511 رضا عباسی قلعه عباسی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60512 زهرا عباسی قلعه نوئی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60513 اعظم عباسی کرقند 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60514 فاطمه عباسی کریم آباد 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60515 شهرام عباسی کلان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60516 صدیقه عباسی کوشک مهدی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60517 علی عباسی کوشک مهدی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60518 الهام عباسی گراوند 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60519 محمدحسن عباسی گراوند 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
60520 زینب عباسی گنجی 1392 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
60521 طاهره عباسی گونجوک 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60522 مصطفی عباسی گیوشاد 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60523 رضا عباسی ماکرانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
60524 ارزو عباسی مایوان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60525 جواد عباسی محب سراج 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
60526 اعظم عباسی محمدآباد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60527 احمد عباسی مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60528 الهه عباسی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60529 بهجت عباسی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60530 حسین عباسی مقدم 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
60531 زهرا عباسی مقدم 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60532 صفا عباسی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60533 فاطمه عباسی مقدم 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60534 فرناز عباسی مقدم 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60535 راضیه عباسی مقدم بایگی 1375 علوم رياضي آمار
60536 مریم عباسی منجزی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60537 سمانه عباسی مندی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
60538 رضا عباسی موخر 1368 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
60539 علی عباسی مود 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
60540 محمدرضا عباسی میبدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60541 مجتبی عباسی میم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60542 حسن عباسی نژاد 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60543 رضا عباسی نژاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
60544 محمدتقی عباسی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60545 ژاله عباسی نژادمود 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60546 نسترن عباسی نژادمود 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60547 مریم عباسی وصالیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60548 حانیه عباسی ولی اباد 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
60549 مجتبی عباسی هاشم آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60550 سمیرا عباسی ینگه قلعه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60551 اعظم عباسیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60552 اکرم عباسیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60553 الهه عباسیان 1385 علوم رياضي آمار
60554 امیر عباسیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60555 جلال عباسیان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
60556 حسین عباسیان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
60557 ساناز عباسیان 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
60558 سعید عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
60559 سعیده عباسیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60560 سوسن عباسیان 1356 علوم پايه دبیری شیمی
60561 سیدابوالفضل عباسیان 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60562 شیوا عباسیان 1371 علوم پايه زمین شناسی
60563 صادق عباسیان 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60564 عاطفه عباسیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60565 عباس عباسیان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60566 عباس عباسیان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
60567 عباس عباسیان 1390 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
60568 علی عباسیان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60569 علی عباسیان 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60570 علیرضا عباسیان 1374 دامپزشكي دامپزشکی
60571 فاطمه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60572 فرشته عباسیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60573 فروغ عباسیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60574 فهیمه عباسیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
60575 قدسی عباسیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60576 کورش عباسیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
60577 مجید عباسیان 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60578 محبوبه عباسیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60579 محراب عباسیان 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60580 محمدتقی عباسیان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60581 محمدرضا عباسیان 1370 علوم پايه فیزیک
60582 محمدصادق عباسیان 1376 دامپزشكي دامپزشکی
60583 مریم عباسیان 1387 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
60584 معصومه سادات عباسیان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
60585 ملیحه عباسیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
60586 مهین عباسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60587 وحید عباسیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60588 غلامرضا عباسیان تنورجه 1365 علوم پايه زمین شناسی
60589 شیوا عباسیان تنورچه 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60590 بیتا عباسیان حسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60591 بتول عباسیان حصارسرخ 1382 علوم رياضي آمار
60592 بهنام عباسیان حق وردی 1395 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
60593 زهرا عباسیان زیرجان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60594 محبوبه عباسیان سریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60595 صادق عباسیان سقی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60596 محمد عباسیان طرقبهی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60597 جابر عباسیان فریدونی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
60598 نفیسه عباسیان فلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60599 وحید عباسیان کمال 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60600 عصمت عباسیان مقدم 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161030