راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 60601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60602 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60603 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60604 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
60605 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
60606 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60607 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
60608 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60609 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
60610 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
60611 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60612 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
60613 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
60614 بهاره علی دادیانی 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
60615 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60616 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60617 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60618 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60619 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60620 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
60621 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60622 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
60623 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60624 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
60625 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
60626 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60627 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
60628 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60629 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
60630 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60631 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60632 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60633 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60634 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
60635 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60636 آرش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60637 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60638 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
60639 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60640 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
60641 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60642 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60643 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
60644 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60645 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60646 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
60647 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60648 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60649 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60650 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60651 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60652 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
60653 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
60654 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60655 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60656 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60657 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
60658 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
60659 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
60660 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
60661 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
60662 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
60663 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
60664 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60665 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
60666 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60667 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60668 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
60669 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60670 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60671 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
60672 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
60673 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
60674 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60675 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
60676 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60677 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
60678 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60679 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60680 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
60681 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60682 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
60683 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
60684 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60685 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60686 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
60687 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
60688 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60689 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60690 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60691 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60692 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
60693 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60694 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
60695 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
60696 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60697 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
60698 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
60699 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
60700 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299498