راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 60601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60602 علی اکبر علیزاده مقدم 1357
60603 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60604 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
60605 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
60606 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
60607 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60608 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60609 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60610 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
60611 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
60612 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60613 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60614 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60615 محمدرضا علیزاده مومن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
60616 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60617 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60618 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
60619 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
60620 سعیده علیزاده نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
60621 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60622 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60623 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60624 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60625 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
60626 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
60627 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
60628 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
60629 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60630 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60631 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60632 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک
60633 زهرا علیزاده یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
60634 زهرا علیزاده یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
60635 سجّاد علیزاده یزدی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
60636 طیبه علیزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60637 عفت علیزاده یزدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60638 علی اکبر علیزاده یزدی 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60639 مرضیه علیزاده یزدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
60640 ملیحه علیزاده یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60641 ملیحه علیزاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
60642 وحید علیزاده یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60643 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60644 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
60645 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
60646 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60647 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
60648 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
60649 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
60650 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60651 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60652 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60653 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
60654 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60655 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60656 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60657 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
60658 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60659 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60660 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
60661 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
60662 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60663 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60664 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
60665 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
60666 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60667 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60668 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
60669 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
60670 فاطمه علیمحمدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
60671 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
60672 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60673 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
60674 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60675 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60676 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
60677 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
60678 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
60679 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60680 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
60681 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
60682 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60683 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
60684 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
60685 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60686 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60687 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60688 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60689 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
60690 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60691 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60692 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60693 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60694 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداري
60695 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
60696 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
60697 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
60698 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
60699 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
60700 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273171