راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 60601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 اعظم عالمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
60602 امنه عالمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60603 رضا عالمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60604 ریحانه عالمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60605 سمیه عالمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60606 سیده فاطمه عالمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60607 طیبه عالمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60608 غلامرضا عالمی 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60609 فاطمه عالمی 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
60610 فرامرز عالمی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60611 فرج الله عالمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
60612 مجتبی عالمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60613 محمدرضا عالمی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60614 بهروز عالمی ارانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
60615 زهرا عالمی بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60616 هادی عالمی بایگی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60617 صدیقه عالمی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60618 طوبی عالمی پور 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
60619 ثوبیه عالمی رستمی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
60620 الهه عالمی مهر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60621 سیدعلی عالمی نسب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60622 عبدالعلی عالمی نسیمی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60623 مرتضی عالمی نصراباد 1393 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
60624 عبدالصاحب عالمی نیسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60625 آمنه عالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60626 آمنه عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
60627 احسانعلی عالی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60628 زهرا عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60629 شهربانو عالی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
60630 شهربانو عالی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60631 شهربانو عالی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
60632 علی عالی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
60633 محمد عالی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60634 مرضیه عالی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60635 مرضیه عالی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
60636 مصطفی عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
60637 ملیحه عالی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60638 مهدی عالی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60639 مهین عالی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
60640 هادی عالی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60641 هادی عالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60642 صفر عالی انگاس 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60643 نرمین عالی جناب منفرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60644 لیلا عالی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60645 محسن عالی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60646 رقیه عالی زاده ایسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
60647 احسان عالی مارشک 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
60648 ناهید عالی مقدم فریمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60649 محمدرضا عالی منش 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
60650 محمدرضا عالی منش 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
60651 مجید عالی نژاد 1366 علوم رياضي آمار
60652 شهره عالیان سماک خواه 1384 دامپزشكي دامپزشکی
60653 نفیسه عالیپورهفشجانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60654 محمد عالیجناب رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60655 احسان عالیخانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
60656 ایران عالیشان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60657 صغری عالیشان اوریمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60658 حنان شاکر عامر 1395 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60659 ساره عامرپایهان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60660 محمدصادق عامرپایهان 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60661 محمدکاظم عامرپایهان 1354 علوم پايه فیزیک
60662 هانیه عامرلو 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
60663 ابوالقاسم عامری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60664 احمد عامری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60665 امیر عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60666 امیررضا عامری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
60667 تکتم عامری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
60668 جواد عامری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
60669 حسین عامری 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
60670 حمیدرضا عامری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60671 خدیجه عامری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
60672 روح الله عامری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
60673 ریحانه عامری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60674 زهرا عامری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
60675 سمانه عامری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
60676 شهرزاد عامری 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
60677 طیبه عامری 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
60678 علی عامری 1392 علوم پايه فیزیک
60679 علی اکبر عامری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
60680 علی اصغر عامری 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60681 فاطمه عامری 1387 علوم رياضي آمار
60682 فرشته عامری 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60683 فهیمه عامری 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60684 کریمه عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60685 لطفعلی عامری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60686 لطفعلی عامری 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60687 محبوبه عامری 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
60688 محدیث عامری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60689 محمدرضا عامری 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60690 محمدرضا عامری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60691 مرضیه عامری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60692 مریم عامری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
60693 مریم عامری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60694 مریم عامری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
60695 معصومه عامری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60696 معصومه عامری 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
60697 معصومه عامری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
60698 مهناز عامری 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
60699 یداله عامری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251683