راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 60601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60601 جواد عضدپور 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60602 وجیهه عضدپور 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
60603 طیبه عضدی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
60604 مرضیه عضدی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60605 طاهره عضدی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60606 طاهره عضدی نیا 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
60607 مریم عضدی نیا 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60608 مریم عضدی نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
60609 امید عضوامینیان 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
60610 نگار عضوامینیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60611 نگار عضوامینیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60612 بهنام عطا 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
60613 محمد قلیچ عطا گزلی 1353 مهندسي راه و ساختمان
60614 فرامرز عطااللهی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60615 فروغ عطاالهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
60616 حبیب اله عطاءاله گروه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60617 آرزو عطائی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60618 ام البنین عطائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
60619 امیر عطائی 1366 علوم پايه زمین شناسی
60620 بهاره عطائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
60621 جواد عطائی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
60622 حسن عطائی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60623 حمید رضا عطائی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
60624 زهرا عطائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60625 زهرا عطائی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
60626 سارا عطائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60627 سروش عطائی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
60628 سعید عطائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60629 سمانه عطائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
60630 سیده سمانه عطائی 1383 علوم پايه فیزیک
60631 طرلان عطائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60632 عبدالحسین عطائی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
60633 عبدالهادی عطائی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
60634 علی عطائی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
60635 علی عطائی 1357 علوم پايه زمین شناسی
60636 علیرضا عطائی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
60637 علیرضا عطائی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60638 عماد عطائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
60639 مجتبی عطائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60640 محمد عطائی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
60641 محمّد عطائی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60642 محمد عطائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60643 محمدحمزه عطائی 1393 دامپزشكي بافت شناسی
60644 محمود عطائی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60645 معصومه عطائی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60646 منصور عطائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60647 مهدی عطائی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
60648 ناهید عطائی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60649 نجیبه عطائی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60650 نرگس عطائی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
60651 وحیده عطائی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60652 اکرم عطائی زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60653 انسیه عطائی پور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60654 مریم عطائی تبار 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60655 ساره عطائی ترشیزی 1377 علوم پايه فیزیک
60656 ساره عطائی ترشیزی 1383 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
60657 ساره عطائی ترشیزی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
60658 مهروز عطائی چرمی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60659 مهروز عطائی چرمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
60660 سمانه عطائی حسین زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60661 صادق عطائی حسین زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60662 مجتبی عطائی حسین زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60663 احمدرضا عطائی خرمی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
60664 بهاره عطائی زاده 1391 علوم پايه فیزیک
60665 امیرحسین عطائی سلامی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60666 تکتم عطائی سلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60667 وحید عطائی شجاعی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
60668 شیما عطائی ظاهر 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60669 حمیدرضا عطائی عظیمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60670 هدی عطائی علیزاده 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60671 محمدرضا عطائی عمارلوئی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60672 حمیده عطائی فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
60673 زهره عطائی کچوئی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60674 زینب عطائی کردیانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60675 عباسعلی عطائی کردیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60676 محمد عطائی کردیانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60677 طیبه عطائی مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60678 نسرین عطائی مقیم اباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
60679 زهرا عطائی میریک 1385 علوم رياضي آمار
60680 زهرا عطائی میریک 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
60681 ساره عطائی نخعی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
60682 مهدی عطائی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60683 علی عطائی هاشم پور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
60684 مریم عطائی هاشم پور 1380 علوم پايه زمین شناسی
60685 جمال الدین عطائیان 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
60686 محمدحسین عطائیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
60687 یوسف عطائیان قله زو 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60688 محمد عطاپور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60689 محمد عطاپور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60690 سعید عطاپور مشهد 1369 مهندسي مهندسی عمران
60691 فاطمه عطاپورمشهد 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60692 سیدمحمود عطاحسینی سنگ نقره 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
60693 امیر عطار 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60694 امیر عطار 1390 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
60695 امیر عطار 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
60696 امین عطار 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
60697 امین عطار 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
60698 پریا عطار 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
60699 رسول عطار 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60700 شادی عطار 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152719