راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 60901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60901 علی عبدالهی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
60902 علی اکبر عبدالهی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
60903 علی اکبر عبدالهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60904 علیرضا عبدالهی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60905 غلام رضا عبدالهی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60906 فاطمه عبدالهی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
60907 فاطمه عبدالهی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60908 فاطمه عبدالهی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
60909 فاطمه عبدالهی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60910 فاطمه عبدالهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60911 فاطمه عبدالهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60912 فاطمه عبدالهی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
60913 فاطمه عبدالهی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
60914 فریبا عبدالهی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
60915 کلثوم عبدالهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
60916 مجتبی عبدالهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60917 مجتبی عبدالهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
60918 محبوبه عبدالهی 1384 علوم رياضي آمار
60919 محمد عبدالهی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
60920 محمدرضا عبدالهی 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
60921 محمود عبدالهی 1393 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
60922 مسلم عبدالهی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60923 مسلم عبدالهی 1355 علوم پايه شیمی
60924 ملیحه عبدالهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
60925 مهدی عبدالهی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60926 مهدی عبدالهی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60927 مهران عبدالهی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
60928 مهناز عبدالهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60929 مهین عبدالهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60930 نسرین عبدالهی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60931 نوروز عبدالهی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60932 وجیهه عبدالهی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
60933 وجیهه عبدالهی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
60934 میثم عبدالهی ارانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60935 صدیقه عبدالهی بجستانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60936 ام البنین عبدالهی بنده قرائی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60937 فرزانه عبدالهی بهادری 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
60938 محمودرضا عبدالهی جوزقانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
60939 مهسا عبدالهی حاکی گرمرودی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60940 رقیه عبدالهی حسین اباد 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60941 میثم عبدالهی خضرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
60942 سمیرا عبدالهی خواه 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
60943 ناصر عبدالهی خواه 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60944 مصطفی عبدالهی خوراسگانی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
60945 علیرضا عبدالهی خوشمردان 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60946 سمیرا عبدالهی درمیان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
60947 مجتبی عبدالهی دشت بیاض 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60948 سمیه عبدالهی راد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
60949 مهدی عبدالهی رشید 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
60950 زینب عبدالهی ریزه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
60951 زهرا عبدالهی زاوه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
60952 نجمه عبدالهی شهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
60953 نجمه عبدالهی شهری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60954 نعیمه عبدالهی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
60955 عباس عبدالهی عزت ابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
60956 رمضان عبدالهی علی آباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
60957 عبداله عبدالهی کارکرودی 1363 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60958 محمود عبدالهی کاکرودی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60959 احمد عبدالهی کوهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
60960 محمدحسین عبدالهی ماهرود 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
60961 محبوبه عبدالهی مایوان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
60962 محبوبه عبدالهی مایوان 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
60963 محبوبه عبدالهی مایوان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
60964 محمدرضا عبدالهی مقدم 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
60965 مهدی عبدالهی منصورخانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
60966 ملیحه عبدالهی میرآبادی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
60967 عزت اله عبدالهی نوروزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
60968 معصومه عبدالهی نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60969 اکرم عبدالهیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60970 اکرم عبدالهیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مجازی)
60971 امیر عبدالهیان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60972 حمید عبدالهیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
60973 رخساره عبدالهیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60974 سام عبدالهیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60975 علیرضا عبدالهیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
60976 وجیهه عبدالهیان 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
60977 علی عبدامامی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
60978 احسان عبدخدائی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
60979 احسان عبدخدائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60980 بشری عبدخدائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60981 بشری عبدخدائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60982 بشری عبدخدائی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60983 زهرا عبدخدائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60984 زهرا عبدخدائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60985 جهان عبدزاده آغله بوب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
60986 مهدی عبدل ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
60987 مهدی عبدل ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60988 مرضیه عبدل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
60989 حمیده عبدل زاده دشت خاکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
60990 افسانه عبدلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60991 افسانه عبدلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
60992 شهرام عبدلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
60993 صدیقه عبدلی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60994 علی عبدلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
60995 فاطمه عبدلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60996 فرهاد عبدلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60997 مریم عبدلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
60998 مریم عبدلی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
60999 حسن عبدلی زفرقندی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61000 منظر عبدلی عیش ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161020