راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 60901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
60901 سحر عباس پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
60902 سید حسن عباس پور 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
60903 عصمت عباس پور 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
60904 علی عباس پور 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60905 علی اکبر عباس پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
60906 فاطمه عباس پور 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
60907 فروغ عباس پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60908 محسن عباس پور 1378 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
60909 مریم عباس پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60910 مریم عباس پور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60911 منیژه عباس پور 1378 علوم رياضي آمار
60912 مهدی عباس پور 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60913 مهناز عباس پور 1392 مهندسي مهندسی عمران
60914 ناصر عباس پور 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
60915 ناهید عباس پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
60916 هادی عباس پور طرقبه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60917 انسیه عباس پور محمدآباد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
60918 انسیه عباس پور محمدآباد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
60919 فاطمه عباس پور محمدآباد 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
60920 رمضان عباس پور مقدم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60921 نجمه عباس پوراول 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60922 ماندانا عباس پوربایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
60923 فائزه عباس پورتبادکانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
60924 محمد عباس پوردولو 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
60925 زهرا عباس پورروشناوند 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
60926 روفیا عباس پورسلمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60927 عاطفه عباس پورسهل ابادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
60928 امیرعباس عباس پورفاز 1394 مهندسي مهندسی صنایع
60929 صدیقه عباس پورمحمدآباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60930 فاطمه عباس پورمحمداباد 1383 علوم رياضي آمار
60931 سمیرا عباس پورمنجزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
60932 طوبی عباس پورنصرآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60933 مجید عباس زادگان 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60934 مهدیه عباس زادگان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
60935 اکرم عباس زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
60936 بنت الهدی عباس زاده 1382 علوم پايه زمین شناسی
60937 بهزاد عباس زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
60938 حسین عباس زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
60939 حمیده عباس زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
60940 رضا عباس زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
60941 رویا عباس زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60942 زهرا عباس زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
60943 زهرا عباس زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60944 زینب عباس زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60945 سارا عباس زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
60946 سارا عباس زاده 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
60947 سمانه عباس زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60948 سمیرا عباس زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
60949 سمیرا عباس زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
60950 سمیرا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
60951 سیداحمد عباس زاده 1386 علوم رياضي آمار
60952 طاهره عباس زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
60953 علی عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
60954 علی عباس زاده 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
60955 غلامرضا عباس زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60956 غلامرضا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
60957 فائزه عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار
60958 فائزه عباس زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
60959 فاطمه عباس زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
60960 فاطمه عباس زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60961 فریبا عباس زاده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
60962 مجتبی عباس زاده 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
60963 محدثه عباس زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
60964 محمد عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
60965 محمد عباس زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
60966 محمدحسین عباس زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
60967 محمدعلی عباس زاده 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
60968 محمود عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
60969 مرضیه عباس زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
60970 مریم عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
60971 مریم عباس زاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
60972 مریم عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
60973 مریم عباس زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
60974 معصومه عباس زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
60975 مهدی عباس زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران
60976 مهرناز عباس زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
60977 یداله عباس زاده احمدآباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
60978 سودابه عباس زاده امیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
60979 مجتبی عباس زاده باجگیران 1388 مهندسي مهندسی شیمی
60980 هادی عباس زاده باغی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
60981 خدیجه عباس زاده خاوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
60982 الهه عباس زاده دربان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
60983 فریده عباس زاده دربان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
60984 راضیه عباس زاده روگوشوئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
60985 آتنا عباس زاده زشکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
60986 عطیه عباس زاده زشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
60987 بتول عباس زاده شعبجره’ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
60988 مریم عباس زاده شهربابک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
60989 زینب عباس زاده طرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
60990 زهرا عباس زاده عبدل اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
60991 بهاره عباس زاده عتیقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
60992 رسول عباس زاده فاروجی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
60993 رسول عباس زاده فاروجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
60994 حمید عباس زاده کاظم آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
60995 غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
60996 ابوالفضل عباس زاده گنجی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
60997 زهرا عباس زاده مزرجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
60998 زهرا عباس زاده مزرجی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
60999 مهدی عباس زاده نصرآبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61000 مهدیه عباس زاده وحید 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200901