راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 61001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61001 لیلی عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61002 مانوشک عزیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61003 مجتبی عزیزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61004 محمد عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61005 محمد رضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61006 محمدرضا عزیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61007 محمدمهدی عزیزی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61008 مرتضی عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
61009 مریم عزیزی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61010 مریم عزیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61011 مریم عزیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61012 مریم عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
61013 معصومه عزیزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
61014 منصوره عزیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61015 مهدی عزیزی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61016 مهدی عزیزی 1372 كشاورزى زراعت
61017 مهدی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61018 مهری عزیزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61019 مهلا عزیزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61020 مهنوش عزیزی 1376 علوم رياضي آمار
61021 میلاد عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
61022 نازنین عزیزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61023 نسترن عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61024 نفیسه عزیزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61025 نفیسه عزیزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
61026 هانیه عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61027 هما عزیزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
61028 هما عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61029 هما عزیزی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61030 هما عزیزی 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
61031 حمید عزیزی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61032 روح اله عزیزی ابرده سفلا 1386 علوم پايه فیزیک
61033 مژگان عزیزی احمدابادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
61034 مهناز عزیزی احمدابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61035 مینا عزیزی ارجستان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
61036 گوهر عزیزی اصل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61037 داریوش عزیزی افتری 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
61038 حبیبه عزیزی افضلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61039 داود عزیزی اول 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61040 محبوبه عزیزی اول 1388 علوم پايه زمین شناسی
61041 سعید عزیزی بصیر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61042 ناهید عزیزی پوراسماعیل اباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61043 رضا عزیزی ترکسلویه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61044 حسین عزیزی تو پکانلو 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61045 حسین عزیزی توپکانلو 1387 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61046 سعدی عزیزی جوجاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61047 مجید عزیزی حریری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61048 ناهید عزیزی حریری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
61049 نیره عزیزی حریری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61050 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61051 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61052 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61053 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61054 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
61055 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
61056 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61057 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61058 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61059 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
61060 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61061 جعفر عزیزی قره زکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61062 رضا عزیزی قصرهلال 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61063 مرضیه عزیزی قمرهلال 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61064 طاهر عزیزی قناد 1362 مهندسي مهندسی عمران
61065 فرهاد عزیزی قناد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61066 زینب عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61067 فاطمه عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61068 منا عزیزی قولانلو 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61069 زهرا عزیزی کاریزعمر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61070 هادی عزیزی کوتنائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61071 احمد عزیزی کوهانستانی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61072 زهرا عزیزی محمودآباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61073 اعظم عزیزی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61074 ابراهیم عزیزی مقدم یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61075 حامد عزیزی نامقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61076 حامد عزیزی نامقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61077 بنفشه عزیزی نفطه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61078 سارا عزیزی یوسف ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61079 احسان عزیزیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
61080 اصغر عزیزیان 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
61081 زهرا عزیزیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61082 سیدمهدی عزیزیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61083 غزاله عزیزیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61084 فرح عزیزیان 1363 علوم پايه دبیری شیمی
61085 لیلا عزیزیان رستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61086 میثم عزیزیان مصلح 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
61087 وحیده عزیزیان نژادکشکویی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61088 مهدی عزیزیه 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61089 رباب عساف 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61090 عباس عساف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61091 فوزیه عساکره 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
61092 مرتضی عساکری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61093 مرتضی عساکری 1378 علوم پايه فیزیک
61094 آسیه عسکرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61095 مصطفی عسکرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61096 زهرا عسکربیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61097 فرانک عسکرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61098 محرم عسکرپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61099 افشین عسکرپورطاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61100 کبری عسکرجلالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39418183