راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 61001 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61001 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61002 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
61003 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61004 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61005 حسین عجم 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61006 حمیدرضا عجم 1392 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
61007 زهرا عجم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61008 عاطفه عجم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61009 عاطفه عجم 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61010 عصمت عجم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61011 علی عجم 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61012 علی اکبر عجم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
61013 فاطمه عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61014 محبوبه عجم 1380 علوم پايه فیزیک
61015 مهدیه عجم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61016 ناصر عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61017 نگین عجم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
61018 نوید عجم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61019 نوید عجم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61020 نیما عجم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61021 وحیده عجم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61022 هدیه عجم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61023 قاسم عجم زیبد 1375 دامپزشكي دامپزشکی
61024 حسن عجم اکرامی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61025 طاهره عجم اکرامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61026 الهه عجم خراسانی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61027 زهرا عجم زیبد 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61028 زهره عجم زیبد 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61029 زهره عجم زیبد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
61030 زینب عجم زیبد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61031 شادی عجم زیبد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61032 صدیقه عجم زیبد 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61033 علی عجم زیبد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61034 علی عجم زیبد 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61035 مالک عجم زیبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61036 حمیده عجم زیبدی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
61037 جیران عجمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61038 علی عجمی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61039 فاطمه عجمی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
61040 کمال الدین عجمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61041 محمدعلی عجمی 1367 علوم پايه زمین شناسی
61042 مریم عجمی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61043 مژگان عجمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
61044 مسعود عجمی بختیاروند 1379 علوم رياضي آمار ریاضی
61045 مسعود عجمی بختیاروند 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
61046 مرتضی عجمی جوزان 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61047 محمدرضا عجمی خالص فدافن 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61048 فرامرز عجمی خالص فدافن 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61049 زینت عجمی قائن 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61050 محمّدحسین عدالت 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
61051 محمّدحسین عدالت 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
61052 عباس عدالت پناه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61053 مجتبی عدالت پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
61054 وحید عدالت پور 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61055 وحید عدالت پور 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
61056 سیاوش عدالت منش 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
61057 محمدامین عدالت منش 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61058 بهرام عدالتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61059 پریسا عدالتی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
61060 پریسا عدالتی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
61061 جعفر عدالتی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61062 جعفر عدالتی 1393 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
61063 خاطره عدالتی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61064 خاطره عدالتی 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61065 زهرا عدالتی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
61066 سعیده عدالتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61067 عادله عدالتی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61068 علیرضا عدالتی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61069 مائده عدالتی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
61070 مجتبی عدالتی 1370 علوم رياضي آمار
61071 محمود عدالتی 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61072 فاطمه عدالتی اسمعیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
61073 علیرضا عدالتی باقری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61074 علیرضا عدالتی باقری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61075 سعیده عدالتی بوستان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61076 مسعود عدالتی پور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61077 وجیهه عدالتی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61078 ریحانه عدالتی تبار 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61079 ابوالفضل عدالتی خدابنده 1391 مهندسي مهندسی عمران
61080 انسیه عدالتی خدابنده 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61081 انسیه عدالتی خدابنده 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
61082 محسن عدالتی خواجه 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61083 منوچهر عدالتی درویش 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61084 زهرا عدالتی شاطری 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61085 زهره عدالتی شاطری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61086 زهره عدالتی شاطری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61087 علیرضا عدالتی شعرباف 1387 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
61088 محمد عدالتی شعرباف 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61089 محمدرضا عدالتی شعرباف 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61090 الهام عدالتی عباس پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61091 بی بی حوری عدالتی علوی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61092 حامد عدالتی فرد 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
61093 ملیحه عدالتی فرد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61094 فهیمه عدالتی مجد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61095 محمدرضا عدالتی مجد 1374 دامپزشكي دامپزشکی
61096 علی عدالتی نژاد 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61097 مهدی عدالتی نسب 1391 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
61098 علی رضا عدالتی نوزادی 1377 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766244