راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 61001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61001 محمد عباس پوردولو 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
61002 زهرا عباس پورروشناوند 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61003 روفیا عباس پورسلمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61004 عاطفه عباس پورسهل ابادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
61005 امیرعباس عباس پورفاز 1394 مهندسي مهندسی صنایع
61006 صدیقه عباس پورمحمدآباد 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61007 فاطمه عباس پورمحمداباد 1383 علوم رياضي آمار
61008 سمیرا عباس پورمنجزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
61009 طوبی عباس پورنصرآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61010 مجید عباس زادگان 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61011 مهدیه عباس زادگان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61012 اکرم عباس زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
61013 بنت الهدی عباس زاده 1382 علوم پايه زمین شناسی
61014 بهزاد عباس زاده 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61015 حسین عباس زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61016 حمیده عباس زاده 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61017 رضا عباس زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61018 رویا عباس زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61019 زهرا عباس زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61020 زهرا عباس زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61021 زینب عباس زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61022 سارا عباس زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61023 سارا عباس زاده 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61024 سمانه عباس زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61025 سمیرا عباس زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61026 سمیرا عباس زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61027 سمیرا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
61028 سیداحمد عباس زاده 1386 علوم رياضي آمار
61029 طاهره عباس زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
61030 علی عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
61031 علی عباس زاده 1393 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61032 غلامرضا عباس زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61033 غلامرضا عباس زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61034 فائزه عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار
61035 فائزه عباس زاده 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61036 فاطمه عباس زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61037 فاطمه عباس زاده 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61038 فریبا عباس زاده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61039 مجتبی عباس زاده 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
61040 محدثه عباس زاده 1387 مهندسي مهندسی شیمی
61041 محمد عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
61042 محمد عباس زاده 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
61043 محمدحسین عباس زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61044 محمدعلی عباس زاده 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61045 محمود عباس زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61046 مرضیه عباس زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61047 مریم عباس زاده 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
61048 مریم عباس زاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61049 مریم عباس زاده 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
61050 مریم عباس زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
61051 معصومه عباس زاده 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61052 مهدی عباس زاده 1392 مهندسي مهندسی عمران
61053 مهرناز عباس زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61054 وجیهه عباس زاده 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری مدیریت
61055 یداله عباس زاده احمدآباد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
61056 سودابه عباس زاده امیری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61057 مجتبی عباس زاده باجگیران 1388 مهندسي مهندسی شیمی
61058 هادی عباس زاده باغی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61059 خدیجه عباس زاده خاوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
61060 الهه عباس زاده دربان 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61061 فریده عباس زاده دربان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61062 راضیه عباس زاده روگوشوئی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61063 آتنا عباس زاده زشکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
61064 عطیه عباس زاده زشکی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61065 بتول عباس زاده شعبجره’ 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61066 مریم عباس زاده شهربابک 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61067 زینب عباس زاده طرقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61068 زهرا عباس زاده عبدل اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61069 بهاره عباس زاده عتیقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61070 رسول عباس زاده فاروجی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
61071 رسول عباس زاده فاروجی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
61072 حمید عباس زاده کاظم آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61073 غلامرضا عباس زاده کاظم آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
61074 ابوالفضل عباس زاده گنجی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
61075 زهرا عباس زاده مزرجی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61076 زهرا عباس زاده مزرجی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61077 مهدی عباس زاده نصرآبادی 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61078 مهدیه عباس زاده وحید 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61079 مهدیه عباس زاده وحید 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61080 سینا عباس زاده هاشمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61081 سینا عباس زاده هاشمی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61082 مرتضی عباس قربانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61083 یاشار عباس قیوم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61084 احمدرضا عباس نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61085 اعظم عباس نژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61086 ایرج عباس نژاد 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61087 حسین عباس نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61088 حمیده عباس نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
61089 حنّانه عباس نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61090 زهرا عباس نژاد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61091 شهرام عباس نژاد 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61092 فاطمه عباس نژاد 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61093 محمد علی عباس نژاد 1355 علوم رياضي ریاضی
61094 محمود عباس نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
61095 مهین عباس نژاد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61096 مهین عباس نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
61097 وحیده عباس نژاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61098 روح اله عباس نژاد فرسنگی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61099 ملیحه عباس نژاد مشهدی 1382 علوم رياضي آمار
61100 ساره عباس نژادفرسنگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251649