راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 61201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61201 زینب عظیمی 1386 علوم رياضي آمار
61202 ساره عظیمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61203 سامان عظیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61204 سعید عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61205 سعید عظیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
61206 سید حامد عظیمی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61207 سیدحسین عظیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61208 صبا عظیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61209 صدری بیگم عظیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61210 صدیقه عظیمی 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
61211 عباس رضا عظیمی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61212 عزت عظیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61213 عزت عظیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61214 عظیم عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61215 عفت عظیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61216 علی عظیمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61217 علی عظیمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61218 علی عظیمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
61219 فائزه عظیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
61220 فاطمه عظیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61221 فاطمه عظیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61222 کلثوم عظیمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61223 محمد عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
61224 محمد عظیمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61225 محمدحسین عظیمی 1390 علوم پايه زمین شناسی
61226 محمدیوسف عظیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
61227 محمدیوسف عظیمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
61228 محمود عظیمی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61229 محمود عظیمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61230 مرضیه عظیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61231 مریم عظیمی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
61232 مریم عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61233 مسعود عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
61234 مهدی عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61235 مهدی عظیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61236 مهدی عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
61237 مهران عظیمی 1364 مهندسي مهندسی عمران
61238 مهناز عظیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61239 ندا عظیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61240 نیما عظیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
61241 وحید عظیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61242 هدیه عظیمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61243 محمد عظیمی راویز 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61244 صفورا عظیمی زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61245 اکرم عظیمی کوهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61246 محسن عظیمی اکبریه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61247 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
61248 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61249 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61250 محمدرضا عظیمی پارسا 1366
61251 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61252 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
61253 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61254 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61255 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61256 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61257 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61258 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
61259 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61260 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61261 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61262 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61263 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61264 فاطمه عظیمی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61265 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61266 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61267 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61268 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61269 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61270 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61271 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61272 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61273 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61274 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61275 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61276 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61277 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
61278 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61279 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61280 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
61281 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61282 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
61283 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61284 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61285 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
61286 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61287 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61288 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61289 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61290 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61291 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61292 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61293 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61294 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
61295 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61296 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61297 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61298 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
61299 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61300 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396353