راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 61201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61201 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61202 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
61203 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
61204 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61205 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
61206 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61207 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
61208 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
61209 صدیقه عباسی 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
61210 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61211 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61212 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61213 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
61214 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61215 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61216 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61217 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
61218 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61219 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
61220 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61221 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
61222 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61223 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
61224 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61225 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61226 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61227 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61228 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61229 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61230 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61231 علی عباسی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61232 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار
61233 علی اکبر عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61234 علی اکبر عباسی 1362 مهندسي مهندسی عمران
61235 علیرضا عباسی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61236 غلام حسن عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
61237 غلامحسین عباسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61238 غلامرضا عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
61239 فاطمه عباسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61240 فاطمه عباسی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
61241 فاطمه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61242 فاطمه عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61243 فاطمه عباسی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61244 فاطمه عباسی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
61245 فاطمه عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
61246 فاطمه عباسی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61247 فرزاد عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61248 فروغ عباسی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61249 فروغ عباسی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
61250 فریبا عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61251 فهیمه عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
61252 قربانعلی عباسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61253 کاظم عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61254 کامیار عباسی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
61255 گل اندام عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61256 گلسا عباسی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61257 لادن عباسی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61258 لیلا عباسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61259 مبینا عباسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61260 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61261 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
61262 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
61263 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
61264 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61265 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61266 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61267 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
61268 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61269 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
61270 محمد عباسی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
61271 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
61272 محمدامین عباسی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
61273 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
61274 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61275 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61276 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61277 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61278 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61279 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
61280 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61281 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
61282 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61283 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61284 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61285 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61286 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61287 محمود عباسی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61288 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61289 مرتضی عباسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61290 مرتضی عباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61291 مرضیه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61292 مرضیه عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61293 مرضیه عباسی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61294 مریم عباسی 1374 علوم رياضي ریاضی
61295 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
61296 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61297 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
61298 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
61299 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61300 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226527