راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 61301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61301 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61302 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61303 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61304 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61305 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61306 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61307 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61308 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61309 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61310 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61311 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61312 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
61313 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
61314 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61315 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61316 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61317 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61318 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61319 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61320 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
61321 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
61322 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
61323 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61324 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61325 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61326 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61327 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61328 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61329 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61330 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
61331 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61332 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61333 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61334 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61335 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61336 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
61337 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61338 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
61339 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61340 علیرضا عشقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61341 فاطمه عشقی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
61342 معصومه عشقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61343 مهدی عشقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61344 نرگس عشقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61345 نعیمه عشقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61346 فاطمه عشقی نقاب 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61347 وحیده عشقی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61348 حمیدرضا عشقی زاده سامانی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61349 پارسا عشقی سردهی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61350 معصومه عشقی شرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61351 شهریار عشقی فشخامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61352 رحمت اله عشقی قمشه 1355 مهندسي مكانيك
61353 معصومه عشقی مطلق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61354 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61355 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61356 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
61357 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61358 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61359 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
61360 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
61361 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61362 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61363 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61364 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
61365 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61366 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61367 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
61368 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
61369 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61370 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61371 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61372 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61373 غزاله عصاران دربان 1394 مهندسي مهندسی برق
61374 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61375 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61376 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61377 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61378 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61379 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61380 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61381 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61382 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61383 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61384 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61385 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61386 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61387 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61388 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61389 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
61390 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61391 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61392 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61393 معصومه عصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61394 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61395 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
61396 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61397 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61398 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61399 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61400 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417674