راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 61401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61401 مریم علوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61402 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61403 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61404 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61405 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61406 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
61407 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
61408 نفیسه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
61409 همای علوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61410 مهیار علوی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61411 بی بی سکینه علوی اصل 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61412 زهرا علوی اله آبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61413 نرگس علوی امین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61414 مهدی علوی اهنگ 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61415 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61416 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
61417 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
61418 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61419 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61420 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61421 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61422 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61423 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61424 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61425 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
61426 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61427 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61428 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61429 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61430 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61431 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61432 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61433 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61434 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61435 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61436 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61437 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61438 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61439 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61440 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
61441 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61442 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61443 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61444 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61445 شهرزادسادات علوی زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61446 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61447 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61448 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61449 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61450 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
61451 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61452 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61453 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61454 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
61455 سیدرسول علوی زو 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
61456 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61457 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
61458 سیدجمال علوی شاندیز 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61459 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61460 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61461 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61462 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61463 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
61464 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61465 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61466 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61467 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61468 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61469 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61470 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61471 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61472 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61473 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
61474 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
61475 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61476 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61477 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
61478 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61479 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61480 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61481 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
61482 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
61483 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61484 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61485 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61486 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
61487 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61488 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61489 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61490 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61491 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61492 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61493 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
61494 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61495 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61496 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61497 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61498 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61499 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61500 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38163126