راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 61401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61401 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61402 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61403 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61404 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61405 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
61406 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61407 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
61408 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61409 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61410 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61411 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61412 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
61413 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61414 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
61415 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
61416 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61417 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداري
61418 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61419 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61420 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61421 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
61422 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61423 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61424 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61425 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
61426 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61427 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61428 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61429 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
61430 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
61431 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61432 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61433 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
61434 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61435 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
61436 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61437 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
61438 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
61439 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61440 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61441 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61442 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61443 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61444 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
61445 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61446 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61447 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداري
61448 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61449 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61450 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61451 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
61452 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
61453 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61454 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61455 ازاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61456 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
61457 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61458 سعدیه علیزاده گاودوشه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61459 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61460 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61461 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61462 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
61463 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
61464 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61465 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
61466 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61467 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61468 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
61469 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61470 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61471 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
61472 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61473 علی اکبر علیزاده مقدم 1357
61474 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61475 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
61476 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
61477 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
61478 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61479 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61480 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61481 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
61482 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61483 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61484 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61485 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61486 محمدرضا علیزاده مومن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61487 شهین علیزاده میلانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
61488 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61489 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61490 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61491 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61492 سعیده علیزاده نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
61493 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61494 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61495 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61496 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61497 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
61498 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
61499 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
61500 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513411