راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 61401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61401 ناهید عزیزی پوراسماعیل اباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61402 رضا عزیزی ترکسلویه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61403 حسین عزیزی تو پکانلو 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61404 حسین عزیزی توپکانلو 1387 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61405 سعدی عزیزی جوجاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61406 مجید عزیزی حریری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61407 ناهید عزیزی حریری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
61408 نیره عزیزی حریری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61409 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61410 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61411 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61412 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61413 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
61414 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
61415 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61416 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61417 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61418 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
61419 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61420 جعفر عزیزی قره زکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61421 رضا عزیزی قصرهلال 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61422 مرضیه عزیزی قمرهلال 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61423 طاهر عزیزی قناد 1362 مهندسي مهندسی عمران
61424 فرهاد عزیزی قناد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61425 زینب عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61426 فاطمه عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61427 منا عزیزی قولانلو 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61428 زهرا عزیزی کاریزعمر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61429 هادی عزیزی کوتنائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61430 احمد عزیزی کوهانستانی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61431 زهرا عزیزی محمودآباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61432 اعظم عزیزی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61433 ابراهیم عزیزی مقدم یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61434 حامد عزیزی نامقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61435 حامد عزیزی نامقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61436 بنفشه عزیزی نفطه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61437 سارا عزیزی یوسف ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61438 احسان عزیزیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
61439 اصغر عزیزیان 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
61440 زهرا عزیزیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61441 سیدمهدی عزیزیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61442 غزاله عزیزیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61443 فرح عزیزیان 1363 علوم پايه دبیری شیمی
61444 لیلا عزیزیان رستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61445 میثم عزیزیان مصلح 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
61446 وحیده عزیزیان نژادکشکویی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61447 مهدی عزیزیه 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61448 رباب عساف 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61449 عباس عساف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61450 فوزیه عساکره 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
61451 مرتضی عساکری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61452 مرتضی عساکری 1378 علوم پايه فیزیک
61453 آسیه عسکرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61454 مصطفی عسکرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61455 زهرا عسکربیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61456 فرانک عسکرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61457 محرم عسکرپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61458 افشین عسکرپورطاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61459 کبری عسکرجلالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61460 راضیه عسکرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
61461 راضیه عسکرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
61462 شادی عسکرزاده 1380 علوم رياضي آمار
61463 محمود عسکرزاده 1366 مهندسي عمومی
61464 محسن عسکرزاده گوگدره 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61465 محسن عسکرزاده گوگدره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61466 الهام عسکرنژاد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61467 الهام عسکرنژاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61468 عباس عسکرنژاد تبریزی 1362 مهندسي مهندسی عمران
61469 مسعود عسکرنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61470 اسرا عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61471 الهام عسکری 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61472 امیرحسین عسکری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
61473 امیررضا عسکری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61474 امیررضا عسکری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61475 امیررضا عسکری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
61476 بابی سان عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61477 جعفر عسکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61478 حسن عسکری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61479 حسین عسکری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61480 رضا عسکری 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61481 سارا عسکری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
61482 سعیده عسکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61483 سیدمحمد عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61484 سیدمحمد عسکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61485 سیدمهدی عسکری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61486 سیده راضیه عسکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61487 طاهره عسکری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61488 عباس علی عسکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61489 عصمت عسکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61490 عصمت عسکری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61491 عفت عسکری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61492 علی عسکری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61493 علی اکبر عسکری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61494 علی اکبر عسکری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
61495 علیداد عسکری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61496 علیداد عسکری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61497 فائزه عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61498 فاطمه عسکری 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
61499 فریبا عسکری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61500 فضل اله عسکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826627