راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
61602 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61603 عبداله غلائی برزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
61604 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61605 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61606 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61607 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61608 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61609 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61610 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
61611 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61612 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61613 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61614 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61615 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61616 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
61617 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
61618 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
61619 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
61620 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
61621 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
61622 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61623 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61624 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61625 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61626 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61627 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61628 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61629 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61630 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
61631 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61632 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
61633 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61634 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
61635 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61636 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61637 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61638 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61639 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61640 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61641 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61642 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
61643 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61644 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
61645 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61646 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61647 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61648 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61649 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
61650 محمد غلام زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
61651 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61652 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
61653 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61654 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
61655 وحید غلام زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61656 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
61657 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61658 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61659 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
61660 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61661 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61662 لیدا غلام کار علی آبادی 1374 علوم پايه فیزیک
61663 لیدا غلام کارعلی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61664 مرضیه غلام ناوی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
61665 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61666 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
61667 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61668 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61669 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61670 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
61671 انسیه غلامپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61672 حسین غلامپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61673 حمیدرضا غلامپور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61674 عقیله غلامپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61675 محمد غلامپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
61676 سمانه غلامپور طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61677 رقیه غلامپورباریکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61678 عبدالله غلامپورجنداب 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61679 محسن غلامپورخادر 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61680 سحرسادات غلامپورشاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61681 محمدمسعود غلامپورفرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61682 نرگس غلامپورگشوئیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61683 رقیه غلامپورگلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61684 فاطمه غلامپورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61685 فاطمه غلامپورنو 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61686 معصومه غلامپورنو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61687 حمیرا غلامحسن فخرابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
61688 علی اکبر غلامحسین پور 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
61689 علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61690 علی اکبر غلامحسین زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61691 محسن غلامحسین زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61692 محمدصادق غلامحسین زاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61693 امیر غلامحسین طهرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61694 مهدی غلامحسین فیلابی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61695 نیره غلامحسین محمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
61696 شهناز غلامحسین نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61697 سیدامین غلامحسین نیاولو کلائی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
61698 اسماعیل غلامحسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61699 حسین غلامحسینی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61700 حوا غلامحسینی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229175