راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 علی عزیزابادی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61602 سودابه عزیزادگان قمصری 1376 علوم پايه فیزیک
61603 نرگس عزیزالّلهی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61604 حمید عزیزالهی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61605 عزیزاله عزیزپور 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61606 فاطمه عزیزپور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61607 محمدحسن عزیزپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61608 مهران عزیزپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61609 هادی عزیزپور 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
61610 حسین عزیزپورچرمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61611 جواد عزیزخانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61612 علی عزیزخانی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
61613 مینو عزیزخانی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61614 جاوید عزیززاده 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61615 جواد عزیززاده 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61616 چنگیز عزیززاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61617 حسن عزیززاده 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61618 محمد عزیززاده 1377 دامپزشكي دامپزشکی
61619 الهه عزیززاده مقدم 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61620 عارف عزیززاده نیاری 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61621 مهدیه عزیزعینی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61622 حسین عزیزنیاروشن 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61623 ابوالفضل عزیزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61624 احمد عزیزی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61625 اعظم عزیزی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61626 اعظم عزیزی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61627 اکبر عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
61628 اکرم عزیزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61629 الهام عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61630 الهام عزیزی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61631 الهام عزیزی 1383 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
61632 الهه عزیزی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61633 امین عزیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61634 بی بی مرضیه عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61635 پرستو عزیزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
61636 پرویز عزیزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61637 ثریا عزیزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
61638 جواد عزیزی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61639 حمید عزیزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61640 حمید عزیزی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61641 زهرا عزیزی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61642 زهرا عزیزی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
61643 زهره عزیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61644 زینب عزیزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
61645 زینب عزیزی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
61646 زینب عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61647 سارا عزیزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61648 سیده فاطمه عزیزی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61649 شعیب عزیزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61650 شیما عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61651 صادق عزیزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61652 صالح عزیزی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61653 عباس عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61654 عبدالرضا عزیزی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61655 عبدالعزیز عزیزی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
61656 عثمان عزیزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61657 علی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61658 علیرضا عزیزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61659 علیرضا عزیزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61660 علیرضا عزیزی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
61661 غلامرضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61662 فاطمه عزیزی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61663 فاطمه عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
61664 فرح ناز عزیزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
61665 فهیمه عزیزی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
61666 فهیمه عزیزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
61667 قربان عزیزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61668 کبرا عزیزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
61669 گل چهره عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61670 لعیا عزیزی 1382 علوم رياضي آمار
61671 لیلی عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61672 مانوشک عزیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61673 مجتبی عزیزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61674 محمد عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61675 محمد رضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61676 محمدرضا عزیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61677 محمدمهدی عزیزی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61678 مرتضی عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
61679 مریم عزیزی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61680 مریم عزیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61681 مریم عزیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61682 مریم عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
61683 معصومه عزیزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
61684 منصوره عزیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61685 مهدی عزیزی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61686 مهدی عزیزی 1372 كشاورزى زراعت
61687 مهدی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61688 مهری عزیزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61689 مهلا عزیزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61690 مهنوش عزیزی 1376 علوم رياضي آمار
61691 میلاد عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
61692 نازنین عزیزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61693 نسترن عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61694 نفیسه عزیزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61695 نفیسه عزیزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
61696 هانیه عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61697 هما عزیزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
61698 هما عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61699 هما عزیزی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61700 هما عزیزی 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489183