راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 زهرا عسگری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
61602 زهرا عسگری 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
61603 زهرا عسگری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61604 زهرا عسگری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
61605 سلیله عسگری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61606 سیدعلی اکبر عسگری 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
61607 سیده غزاله عسگری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61608 شروین عسگری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
61609 عادله عسگری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61610 علی عسگری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61611 علی اکبر عسگری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61612 علی اکبر عسگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61613 علی اکبر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61614 فاطمه عسگری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61615 فرید عسگری 1372 علوم رياضي آمار
61616 کاظم عسگری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
61617 ماریا عسگری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61618 محسن عسگری 1376 علوم رياضي آمار
61619 محمد عسگری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61620 محمدصادق عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61621 محمود عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61622 مسعود عسگری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61623 معصومه عسگری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61624 منیر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61625 مهرداد عسگری 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61626 میثم عسگری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61627 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1378 مهندسي مهندسی عمران - آب
61628 افسانه عسگری دیارجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61629 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61630 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61631 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61632 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61633 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61634 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61635 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61636 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61637 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61638 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61639 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61640 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61641 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61642 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61643 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61644 زهرا عسگری طرقبه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61645 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61646 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
61647 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61648 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار
61649 علیرضا عسگری قوچانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61650 مائده عسگری گلوگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61651 اعظم اله عسگری مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61652 ژاله عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61653 شهره عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61654 علی حسین عسگری واوسری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61655 محسن عسگری ورتونی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
61656 رقیه عسگری یدکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61657 اصغر عسگری یزدی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61658 حمیده عسگریان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61659 حمیده عسگریان 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
61660 عبدالغفار عسگریان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61661 مریم عسگریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61662 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61663 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61664 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61665 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61666 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61667 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61668 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61669 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61670 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61671 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61672 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61673 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
61674 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
61675 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61676 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61677 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61678 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61679 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61680 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61681 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
61682 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
61683 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
61684 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61685 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61686 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61687 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61688 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61689 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61690 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61691 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
61692 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61693 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61694 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61695 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61696 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61697 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
61698 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61699 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
61700 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790423