راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 61601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 ژاله فرزانه حسن زاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61602 ژاله فرزانه حسن زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
61603 مجتبی فرزانه خلق اباد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61604 حمید فرزانه خور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61605 علیقلی فرزانه راد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61606 علی اکبر فرزانه سراجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61607 زهرا فرزانه سه قلعه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61608 سمیه فرزانه سه قلعه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61609 نصرت فرزانه کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61610 احمد فرزانه کرد 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
61611 صادق فرزانه کرد 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61612 وحیده فرزانه کرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61613 محمود فرزانه گرد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61614 پرویز فرزانه نوخندان 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61615 پرویز فرزانه نوخندان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61616 داریوش فرزانه نوخندان 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
61617 امین فرزانه نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
61618 عادله فرزانه نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61619 مهران فرزانه یونجالی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
61620 مسعود فرزانه) 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
61621 فرزانه فرزانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61622 امیرحسین فرزبُد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
61623 منیره فرزند 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61624 روشنک فرزندی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
61625 محبوبه فرزندی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
61626 آذین فرزین 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61627 امیر فرزین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61628 حمیدرضا فرزین 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
61629 فردین فرزین 1371 علوم رياضي آمار
61630 فرشاد فرزین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
61631 مرجان فرزین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61632 مصیب فرزین 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61633 وجیهه سادات فرزین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61634 مسعود فرزین بیلندی 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
61635 مسعود فرزین بیلندی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
61636 رئوف فرزین پور 1357 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61637 میمنت فرزین ترشیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61638 نسیم فرزین خانقاه 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61639 رامین فرزین راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61640 زهرا فرسائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61641 افسانه سادات فرساد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
61642 رامین فرساد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61643 رضا فرساد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61644 علیرضا فرساد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
61645 نجمه فرساد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61646 نجمه فرساد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61647 بهرام فرسادنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61648 سمیه فرسایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61649 فاطمه فرسایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61650 سمیه فرستاده صنوبری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61651 سارا فرسرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61652 فروغ فرش چین 1377 علوم رياضي آمار
61653 سروش فرش چین 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61654 الهه فرشاد 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61655 پدرام فرشاد 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61656 پیام فرشاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61657 سهیلا فرشاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
61658 علیرضا فرشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61659 فرناز فرشاد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
61660 محمد فرشاد 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61661 محمّد فرشاد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61662 ناهید فرشاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61663 هادی فرشاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61664 حمیدرضا فرشادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61665 الهام فرشان فرشچی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61666 سحر فرشباف زرین نوغانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
61667 منصوره فرشبافی هنرور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
61668 محمدحسن فرشته پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
61669 طیبه فرشته منش 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61670 طیبه فرشته منش 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
61671 فاطمه فرشته نژاد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61672 ریحانه فرشتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61673 زینب فرشتیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61674 فاطمه فرشتیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61675 فهیمه فرشتیان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61676 محدثه فرشتیان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61677 زینب فرشچی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61678 سارا فرشچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61679 سیدحسن فرشچی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61680 سیدمجتبی فرشچی 1376 علوم رياضي آمار
61681 سیده فاطمه فرشچی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61682 سیده نفیسه فرشچی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61683 علیرضا فرشچی 1367 علوم پايه فیزیک
61684 محمد فرشچی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61685 محمد فرشچی 1379 علوم رياضي آمار
61686 محمدحسن فرشچی 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه
61687 محمدعلی فرشچی توسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61688 کاظم فرشچی شهن ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61689 محمدحسن فرشچی طوسی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61690 رامین فرشچیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61691 رامین فرشچیان 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
61692 سهیل فرشچیان 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61693 سهیل فرشچیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61694 شهرزاد فرشچیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
61695 معین فرشچیان 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61696 میترا فرشچیان 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61697 میترا فرشچیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61698 مهدی فرشی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61699 منیژه فرشی دیزچکان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973109