راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 61601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61601 معصومه عبدالله پورکریزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61602 بتول عبدالله پورهرمزدابادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61603 نصرت الله عبدالله چالکی 1355 علوم رياضي ریاضی
61604 توکتم عبدالله زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61605 رفعت عبدالله زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61606 زهرا عبدالله زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
61607 زهرا عبدالله زاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
61608 فاطمه عبدالله زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61609 فریده عبدالله زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
61610 منیره عبدالله زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61611 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61612 سیدحمزه عبدالله زاده درونکلایی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
61613 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61614 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61615 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61616 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61617 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61618 فرزاد عبدالله نیا 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61619 فریده عبدالله یار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61620 رمضانعلی عبدالله یارفیض 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61621 آرزو عبداللهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61622 احسان عبداللهی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
61623 الهه عبداللهی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61624 جواد عبداللهی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
61625 حسین عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61626 حمید عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61627 داود عبداللهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61628 راحله عبداللهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61629 رحیمه عبداللهی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61630 روح الله عبداللهی 1376 علوم پايه فیزیک
61631 زهرا عبداللهی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61632 زهرا عبداللهی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61633 زهرا عبداللهی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61634 زهره عبداللهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61635 ساره عبداللهی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61636 ساره عبداللهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
61637 سمانه عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61638 سمانه عبداللهی 1379 علوم رياضي آمار
61639 سمانه عبداللهی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61640 سمانه عبداللهی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
61641 سمانه عبداللهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
61642 سمیرا عبداللهی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61643 سیّده زهرا عبداللهی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61644 صدیقه عبداللهی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61645 ضیامهر عبداللهی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61646 طاهره عبداللهی 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61647 عالیه عبدالّلهی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61648 عبداله عبداللهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61649 عبداله عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61650 علی عبداللهی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61651 علی عبداللهی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61652 علیرضا عبداللهی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61653 عماد عبداللهی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61654 فاطمه عبداللهی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61655 فاطمه عبداللهی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61656 فاطمه عبداللهی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61657 فرخنده عبداللهی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61658 مرضیه عبداللهی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
61659 مریم عبداللهی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
61660 مریم عبداللهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61661 ملیحه عبداللهی 1378 علوم پايه زمین شناسی
61662 موسی عبداللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
61663 مهدی عبداللهی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61664 زیبا عبداللهی آرپناهی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
61665 قباد عبداللهی آرپناهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
61666 ناصر عبداللهی ارانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61667 مرتضی عبداللهی ارپناهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
61668 عباس عبداللهی خوشمردان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61669 فهیمه عبداللهی رودمعجنی 1381 علوم رياضي آمار
61670 فاطمه عبداللهی ریزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61671 علی عبداللهی سعدآباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61672 علیرضا عبداللهی شادمهری 1361 مهندسي راه و ساختمان
61673 جواد عبداللهی صنعتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61674 نوشین عبداللهی طرقبه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61675 محمد عبداللهی علی بیک 1364 علوم پايه دبیری شیمی
61676 بتول عبداللهی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61677 طیبه عبداللهی قلعه بالا 1364 علوم پايه دبیری شیمی
61678 حمید عبداللهی کردلر 1354 علوم پايه زیست شناسی
61679 طاهره عبداللهی گل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
61680 سیدرضا عبداللهی گلمکان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61681 جمال الدین عبداللهی لیش 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
61682 علی عبداللهی منش 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61683 علی عبداللهی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61684 علی عبداللهی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61685 محدثه عبداللهی نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61686 محدثه عبداللهی نژاد 1395 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61687 عفت عبداللهی نیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61688 کبری عبداللهی یاساقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61689 رخساره عبداللهیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61690 سیدمحمد عبداللهیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61691 علیرضا عبداللهیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
61692 گلناز عبداللهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61693 لیلا عبداللهیان 1367 علوم رياضي ریاضی
61694 نورعلی عبداللهیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61695 طیبه عبداللهیان دهکردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61696 محمد عبداللهیان نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61697 شیوا عبدالمالکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61698 آرش عبدالملکی 1392 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
61699 حسین عبدالملکی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61700 حسین عبدالملکی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42194825