راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 61701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61701 مرتضی عبداللهی ارپناهی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
61702 عباس عبداللهی خوشمردان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61703 فهیمه عبداللهی رودمعجنی 1381 علوم رياضي آمار
61704 فاطمه عبداللهی ریزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61705 علی عبداللهی سعدآباد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61706 علیرضا عبداللهی شادمهری 1361 مهندسي راه و ساختمان
61707 جواد عبداللهی صنعتی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61708 نوشین عبداللهی طرقبه 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61709 محمد عبداللهی علی بیک 1364 علوم پايه دبیری شیمی
61710 بتول عبداللهی فر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61711 طیبه عبداللهی قلعه بالا 1364 علوم پايه دبیری شیمی
61712 حمید عبداللهی کردلر 1354 علوم پايه زیست شناسی
61713 طاهره عبداللهی گل 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
61714 سیدرضا عبداللهی گلمکان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61715 جمال الدین عبداللهی لیش 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
61716 علی عبداللهی منش 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61717 علی عبداللهی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61718 علی عبداللهی نژاد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61719 محدثه عبداللهی نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61720 محدثه عبداللهی نژاد 1395 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61721 عفت عبداللهی نیا 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61722 کبری عبداللهی یاساقی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61723 رخساره عبداللهیان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61724 سیدمحمد عبداللهیان 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61725 علیرضا عبداللهیان 1361 مهندسي راه و ساختمان
61726 گلناز عبداللهیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61727 لیلا عبداللهیان 1367 علوم رياضي ریاضی
61728 نورعلی عبداللهیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61729 طیبه عبداللهیان دهکردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61730 محمد عبداللهیان نوقابی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61731 شیوا عبدالمالکی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61732 آرش عبدالملکی 1392 علوم پايه علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
61733 حسین عبدالملکی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61734 حسین عبدالملکی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی
61735 خدیجه عبدالملکی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61736 زهرا عبدالملکی 1373 علوم رياضي ریاضی
61737 محمدرضا عبدالملکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61738 نرجس السادات عبدالمنافی جهرمی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
61739 سیدصالح عبدالمومن طوسی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61740 مجید عبدالنبی جوزدانی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61741 عطیه عبدالنوری 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61742 طارق حسن عبدالواحد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61743 نصرت عبدالوند 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61744 سارا عبدالوهابی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61745 صفورا عبدالوهابی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
61746 سمانه عبداله آبادی 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
61747 ملیحه عبداله آبادی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61748 ملیحه عبداله آبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
61749 مهلا عبداله آبادی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61750 حسن عبداله ابادی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61751 علی اصغر عبداله ابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61752 کامران عبداله اشرف 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61753 ام البنین عبداله ئیان مقدم 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61754 خالد عبداله پور 1394 كشاورزى کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
61755 مریم عبداله پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61756 مریم عبداله پور 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
61757 مصطفی عبداله پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
61758 معصومه عبداله پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
61759 معصومه عبداله پور 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
61760 نیما عبداله پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
61761 سعید عبداله پورتراضی نیا 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61762 شاهرخ عبداله پوروفایی 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61763 مرضیه عبداله خانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61764 احمد عبداله زاده 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61765 امیرحسین عبداله زاده 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
61766 بهزاد عبداله زاده 1393 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61767 حسن عبداله زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی ( آموزش محور )
61768 حسن عبداله زاده 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61769 حسین عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
61770 رضا عبداله زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61771 زینب عبداله زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61772 ساناز عبداله زاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61773 سکینه عبداله زاده 1382 علوم رياضي آمار
61774 سمیه عبداله زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61775 فاطمه عبداله زاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61776 گلشید عبداله زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61777 محبوبه عبداله زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61778 محمدرضا عبداله زاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61779 محمدرضا عبداله زاده 1357 علوم پايه دبیری فیزیک
61780 محمود عبداله زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61781 مریم عبداله زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61782 مریم عبداله زاده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
61783 مهدی عبداله زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61784 سیدمحمدعلی عبداله زاده دیوا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61785 امیر عبداله زاده گنابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
61786 بهاره عبداله زاده گنابادی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61787 فاطمه عبداله زاده گنابادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
61788 فاطمه عبداله زاده گنابادی 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
61789 آرزو عبداله زاده گنبدجق 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
61790 مجید عبداله زاده مشهدی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61791 مهدی عبداله زاده مشهدی 1368 مهندسي مهندسی عمران
61792 فاطمه عبداله زاده مکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61793 فهیمه عبداله زاده مکی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61794 عباس عبداله زاده مهنه 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61795 مریم عبداله زاده میرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
61796 جهان گیر عبداله میلانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61797 امیرحسین عبداله نژاد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61798 محمدحسن عبداله نژاد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61799 مرتضی عبداله نژاد 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
61800 مرضیه عبداله نژاد 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227439