راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 61801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61801 نفیسه عزیزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
61802 هانیه عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61803 هما عزیزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
61804 هما عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61805 هما عزیزی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61806 هما عزیزی 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
61807 حمید عزیزی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61808 روح اله عزیزی ابرده سفلا 1386 علوم پايه فیزیک
61809 مژگان عزیزی احمدابادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
61810 مهناز عزیزی احمدابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61811 مینا عزیزی ارجستان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
61812 گوهر عزیزی اصل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61813 داریوش عزیزی افتری 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
61814 حبیبه عزیزی افضلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61815 داود عزیزی اول 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61816 محبوبه عزیزی اول 1388 علوم پايه زمین شناسی
61817 سعید عزیزی بصیر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61818 ناهید عزیزی پوراسماعیل اباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61819 رضا عزیزی ترکسلویه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61820 حسین عزیزی تو پکانلو 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61821 حسین عزیزی توپکانلو 1387 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
61822 سعدی عزیزی جوجاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61823 مجید عزیزی حریری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61824 ناهید عزیزی حریری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
61825 نیره عزیزی حریری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61826 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61827 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61828 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61829 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61830 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
61831 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
61832 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61833 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61834 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
61835 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
61836 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61837 جعفر عزیزی قره زکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61838 رضا عزیزی قصرهلال 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61839 مرضیه عزیزی قمرهلال 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61840 طاهر عزیزی قناد 1362 مهندسي مهندسی عمران
61841 فرهاد عزیزی قناد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61842 زینب عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61843 فاطمه عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
61844 منا عزیزی قولانلو 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61845 زهرا عزیزی کاریزعمر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61846 هادی عزیزی کوتنائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61847 احمد عزیزی کوهانستانی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61848 زهرا عزیزی محمودآباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61849 اعظم عزیزی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
61850 ابراهیم عزیزی مقدم یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61851 حامد عزیزی نامقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61852 حامد عزیزی نامقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
61853 بنفشه عزیزی نفطه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61854 سارا عزیزی یوسف ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61855 احسان عزیزیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
61856 اصغر عزیزیان 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
61857 زهرا عزیزیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61858 سیدمهدی عزیزیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61859 غزاله عزیزیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61860 فرح عزیزیان 1363 علوم پايه دبیری شیمی
61861 لیلا عزیزیان رستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61862 میثم عزیزیان مصلح 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
61863 وحیده عزیزیان نژادکشکویی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61864 مهدی عزیزیه 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
61865 رباب عساف 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61866 عباس عساف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61867 فوزیه عساکره 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
61868 مرتضی عساکری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
61869 مرتضی عساکری 1378 علوم پايه فیزیک
61870 آسیه عسکرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61871 مصطفی عسکرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61872 زهرا عسکربیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
61873 فرانک عسکرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61874 محرم عسکرپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61875 افشین عسکرپورطاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61876 کبری عسکرجلالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61877 راضیه عسکرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
61878 راضیه عسکرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
61879 شادی عسکرزاده 1380 علوم رياضي آمار
61880 محمود عسکرزاده 1366 مهندسي عمومی
61881 محسن عسکرزاده گوگدره 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61882 محسن عسکرزاده گوگدره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61883 الهام عسکرنژاد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61884 الهام عسکرنژاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
61885 عباس عسکرنژاد تبریزی 1362 مهندسي مهندسی عمران
61886 مسعود عسکرنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61887 اسرا عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61888 الهام عسکری 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61889 امیرحسین عسکری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
61890 امیررضا عسکری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61891 امیررضا عسکری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61892 امیررضا عسکری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
61893 بابی سان عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
61894 جعفر عسکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61895 حسن عسکری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61896 حسین عسکری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61897 رضا عسکری 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61898 سارا عسکری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
61899 سعیده عسکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61900 سیدمحمد عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766151