راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 61801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61801 محسن عظیمی اکبریه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61802 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
61803 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61804 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61805 محمدرضا عظیمی پارسا 1366 كشاورزى زراعت و اصلاح نباتات
61806 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61807 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
61808 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61809 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61810 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61811 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61812 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61813 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
61814 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61815 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61816 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61817 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61818 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61819 فاطمه عظیمی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61820 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61821 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61822 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61823 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61824 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
61825 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61826 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61827 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61828 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61829 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61830 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61831 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61832 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
61833 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61834 محمدصادق عظیمی طرقدری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61835 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61836 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
61837 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61838 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
61839 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
61840 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61841 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
61842 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61843 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61844 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61845 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61846 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61847 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61848 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61849 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61850 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
61851 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61852 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61853 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61854 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
61855 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61856 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61857 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61858 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61859 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61860 علی عظیمی وقار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
61861 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61862 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61863 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
61864 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
61865 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
61866 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61867 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61868 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61869 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
61870 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61871 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61872 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61873 سوسن عفت دخت رمضانی 1361 علوم رياضي ریاضی
61874 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61875 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61876 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61877 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61878 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
61879 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61880 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61881 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61882 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61883 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
61884 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61885 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61886 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
61887 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61888 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61889 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61890 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61891 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61892 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61893 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61894 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61895 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61896 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
61897 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61898 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61899 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
61900 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409588