راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 محمدحسین عبدالهی ماهرود 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61902 محبوبه عبدالهی مایوان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
61903 محبوبه عبدالهی مایوان 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
61904 محبوبه عبدالهی مایوان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
61905 محمدرضا عبدالهی مقدم 1390 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - مهندسی موادغذایی
61906 مهدی عبدالهی منصورخانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
61907 ملیحه عبدالهی میرآبادی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61908 عزت اله عبدالهی نوروزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61909 معصومه عبدالهی نوقابی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61910 اکرم عبدالهیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61911 اکرم عبدالهیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش (مجازی)
61912 امیر عبدالهیان 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61913 حمید عبدالهیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61914 رخساره عبدالهیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61915 سام عبدالهیان 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61916 علیرضا عبدالهیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61917 وجیهه عبدالهیان 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
61918 علی عبدامامی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
61919 احسان عبدخدائی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61920 احسان عبدخدائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61921 بشری عبدخدائی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61922 بشری عبدخدائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61923 بشری عبدخدائی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61924 زهرا عبدخدائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61925 زهرا عبدخدائی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61926 جهان عبدزاده آغله بوب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
61927 مهدی عبدل ابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61928 مهدی عبدل ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61929 مرضیه عبدل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61930 حمیده عبدل زاده دشت خاکی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
61931 افسانه عبدلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61932 افسانه عبدلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
61933 شهرام عبدلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61934 صدیقه عبدلی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61935 علی عبدلی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
61936 فاطمه عبدلی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61937 فرهاد عبدلی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61938 مریم عبدلی 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
61939 مریم عبدلی راد 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
61940 حسن عبدلی زفرقندی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61941 منظر عبدلی عیش ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61942 اسماعیل عبدلی منقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
61943 معصومه عبدلی نشلجی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
61944 ناصر عبدلی یزدی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61945 فاطمه عبدلیان فرد 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
61946 علیرضا عبدمجیری 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
61947 بیتا عبدنیک فرجام 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
61948 حسین عبدوس 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61949 فاطمه عبدوس 1368 علوم پايه دبیری شیمی
61950 فیروزه عبدوس 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
61951 امنه عبدوی 1382 علوم پايه فیزیک
61952 عبدالاله احمدمحمد عبده 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
61953 ابوالقاسم عبدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61954 اسد عبدی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
61955 اسماعیل عبدی 1366 علوم پايه زمین شناسی
61956 اکرم عبدی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61957 الهام عبدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61958 الهه عبدی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61959 بی بی رقیه عبدی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61960 پرویز عبدی 1372 علوم پايه زمین شناسی
61961 پریسا عبدی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
61962 جلیل عبدی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61963 جواد عبدی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61964 حامد عبدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61965 حامد عبدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
61966 حبیب اله عبدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61967 حسن عبدی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
61968 حمید عبدی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
61969 رحیم عبدی 1363 مهندسي الکترونیک
61970 رضا عبدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61971 زهرا عبدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61972 زهرا عبدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61973 زهرا عبدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61974 زهرا عبدی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61975 زهرا عبدی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
61976 زهرا عبدی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
61977 سیدعلی عبدی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
61978 سیدمحمد عبدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61979 شاکر عبدی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61980 شهناز عبدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61981 صادق عبدی 1353 علوم پايه شیمی
61982 عاطفه عبدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
61983 عصمت عبدی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61984 عصمت عبدی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
61985 علی عبدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
61986 فاطمه عبدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61987 فاطمه عبدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61988 فرزاد عبدی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61989 کاوه عبدی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
61990 لیلا عبدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61991 مجید عبدی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61992 محبوبه عبدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61993 محسن عبدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
61994 محسن عبدی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
61995 محسن عبدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61996 محمد عبدی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
61997 محمد عبدی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61998 مرضیه عبدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
61999 مریم عبدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
62000 مریم عبدی 1378 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223076