راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 امیر غفاریان سایلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
61902 امیر غفاریان سایلی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
61903 زهرا غفاریان سخن ور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
61904 فاطمه غفاریان شادلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61905 محمدرضا غفاریان شادلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61906 بهزاد غفاریان شایستگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
61907 ایمان غفاریان شجاع 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
61908 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61909 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61910 مهران غفاریان شعاعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61911 علی اصغر غفاریان شفیعی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61912 منصور غفاریان صرافیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
61913 منصور غفاریان صرافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61914 احمد غفاریان عطارثانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61915 سیدمجتبی غفاریان عنبرانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
61916 سیّدمصطفی غفاریان عنبرانی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61917 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
61918 زهره غفاریان عیدگاهی مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61919 مریم غفاریان فرد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61920 زهرا غفاریان قوی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61921 سمانه غفاریان قوی نژاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61922 سیدحسین غفاریان کلاهی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61923 طیبه غفاریان لطف ابادی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
61924 لطیفه غفاریان لطف ابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61925 الهه غفاریان مبهوت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61926 الهه غفاریان مبهوت 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
61927 تکتم غفاریان مبهوت 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61928 تکتم غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61929 حسین غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61930 مریم غفاریان مبهوت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
61931 مصطفی غفاریان محدودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
61932 نفیسه غفاریان محدودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
61933 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61934 حامد غفاریان مسلمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61935 محمدسعید غفاریان مسلمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61936 اکرم غفاریان مظاهری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61937 مهدی غفاریان مقرب 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
61938 علی اصغر غفاریان موروثی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61939 حسن غفاریان نارنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61940 صدیقه غفاریان نارنجی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
61941 فاطمه غفاریان نارنجی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
61942 نیلوفر غفاریان نداف یزد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61943 فاطمه غفاریان نقیبی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61944 زهراسادات غفاریان نیا 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61945 سید محمود غفاریان نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61946 ملیحه سادات غفاریان نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61947 وجیهه سادات غفاریان نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61948 عالیه غفاریان وارسته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61949 احسان غفران مظفر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
61950 مهران غفران مظفر 1391 مهندسي مهندسی شیمی
61951 هدی غفرانپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
61952 اسماعیل غفرانی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61953 انسیه غفرانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61954 بتول غفرانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61955 پروین غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61956 پروین غفرانی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
61957 پریسا غفرانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61958 سمانه غفرانی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
61959 سمیه غفرانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
61960 سهیلا غفرانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
61961 صادق غفرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61962 طاهره غفرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61963 فاطمه غفرانی 1366 علوم رياضي آمار
61964 لیلا غفرانی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
61965 مجتبی غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61966 محسن غفرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
61967 محسن غفرانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61968 محسن غفرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61969 مریم غفرانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61970 نرگس غفرانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61971 هادی غفرانی 1382 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
61972 هاله غفرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61973 مهدی غفرانی ایوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61974 آتنا غفرانی خراسانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61975 ازیتا غفرانی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61976 الهام غفرانی خراسانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
61977 سعیده غفرانی خلیل اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61978 حسین غفرانی طبری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61979 نسرین غفرانی قلعه نوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61980 اعظم غفرانی کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61981 مهدی غفرانیها 1353 مهندسي راه و ساختمان
61982 محمود غفلتی 1368 كشاورزى زراعت
61983 محمود غفلتی 1370 كشاورزى زراعت
61984 بهناز غفلتی فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61985 محمدهادی غفور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61986 محمدرضا غفورانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61987 مجتبی غفورپوریزدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61988 مرتضی غفورپوریزدی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
61989 سمیه غفورزاده 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61990 یاسر غفورزاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
61991 ریحانه غفورزاده کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61992 جلیل غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
61993 حمیده غفورنیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61994 لیلا غفورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
61995 مریم غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61996 مریم غفورنیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
61997 مسعود غفورنیا 1353 مهندسي راه و ساختمان
61998 نفیسه غفورنیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61999 احسان غفوری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62000 احمد غفوری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795310