راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
61902 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61903 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
61904 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61905 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
61906 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61907 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61908 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
61909 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61910 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61911 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
61912 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
61913 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61914 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61915 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
61916 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61917 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
61918 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61919 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61920 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
61921 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61922 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
61923 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
61924 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61925 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
61926 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
61927 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
61928 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
61929 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
61930 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61931 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
61932 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
61933 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61934 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
61935 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
61936 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
61937 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
61938 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61939 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61940 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
61941 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
61942 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61943 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61944 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61945 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
61946 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61947 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61948 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61949 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61950 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
61951 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61952 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61953 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61954 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61955 سمیه علی زاده نیری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
61956 صغری علی زاده یدکی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
61957 گلثومه علی زاده یدکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61958 فرنوش علی ساری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61959 مژگان علی شاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
61960 فاطمه علی شفائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61961 حسین علی صوفی 1372 علوم رياضي آمار
61962 هاشم علی صوفی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61963 مرتضی علی عرب 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61964 مرتضی علی عسکرفروشانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61965 جاسم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
61966 مریم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
61967 مریم علی فتح ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61968 محمّد علی قلیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61969 زهره علی قنبری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61970 هما علی قنبری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61971 فرشید علی کرمی 1366 مهندسي مهندسی عمران
61972 حامد علی گل زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
61973 خدیجه علی محمدزاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
61974 معصومه علی محمدزاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61975 نجمه علی محمدنژادشارک 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
61976 ابراهیم علی محمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61977 امیر حسین علی محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61978 ایرج علی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
61979 بتول علی محمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
61980 براتعلی علی محمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61981 حسینعلی علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
61982 حمیدرضا علی محمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61983 رضا علی محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61984 زهرا علی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61985 سپیده علی محمدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
61986 سعید علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
61987 سمانه علی محمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61988 سمیرا علی محمدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61989 طاهر علی محمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
61990 طاهر علی محمدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61991 علی علی محمدی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61992 غلامعلی علی محمدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
61993 فاطمه علی محمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61994 فاطمه علی محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61995 فاطمه علی محمدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
61996 فهیمه علی محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61997 مبینا علی محمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
61998 مجید علی محمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
61999 محمد علی محمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62000 محمد علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162819