راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 مبارکه عیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
61902 محمد عیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61903 محمد عیدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
61904 محمدحسن عیدی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
61905 محمدحسن عیدی 1376 علوم پايه فیزیک
61906 محمدرضا عیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61907 مریم عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61908 مصطفی عیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
61909 ندا عیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61910 هاجر عیدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61911 هاشم عیدی 1375 علوم پايه فیزیک
61912 علی اصغر عیدی گوش 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61913 حسن عیدی بایگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61914 یحیی عیدی پورایوری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61915 شهاب عیدی پورکووئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61916 منا عیدی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61917 مهدیه عیدی زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61918 احسان عیدی زاده نوخندان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
61919 احسان عیدی زاده نوخندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
61920 سمیه عیدی فرخانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61921 زهرا عیدی کاخکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61922 زهرا عیدی گوش 1382 علوم رياضي آمار
61923 زهره عیدی گوش 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61924 محمود عیدی نامقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
61925 زهرا عیدی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61926 معصومه عیدیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
61927 صغری عیدیان ایوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61928 حسین عیدیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
61929 مژگان عیدیانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61930 مصطفی عیدیانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61931 مصطفی عیدیانی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61932 کبری عیسائی 1383 علوم رياضي آمار
61933 الهام عیسائی نژاد 1387 علوم رياضي آمار
61934 زهرا عیسایی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
61935 معصومه سادات عیسقی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61936 عبیر عیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
61937 مولود عیسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61938 مهدی عیسی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
61939 ویدا عیسی پور 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
61940 زهره عیسی پورلنگرودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61941 رحمان عیسی حسن 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61942 توحیده عیسی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61943 ریحانه عیسی زاده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61944 سیدمسعود عیسی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61945 علیرضا عیسی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61946 مجید عیسی زاده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
61947 محسن عیسی زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61948 محمد عیسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
61949 سیدکاظم عیسی زاده کشتلی 1354 علوم رياضي ریاضی
61950 زهرا عیسی زاده یدکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
61951 بسعاد عیسی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
61952 فاطمه عیسی نژادشیرجوپشت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61953 سارا عیش آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61954 سحر عیش آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61955 یگانه عیش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
61956 احسان عیشی رضائی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
61957 احسان عیشی رضایی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
61958 مهدی عیلامی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61959 فاطمه عیلامی رودمعجنی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61960 الهه عین آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61961 سمانه عین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
61962 اقدس عین ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
61963 حسین عین ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
61964 زهرا عین ابادی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61965 زهرا عین ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61966 لیلا عین ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61967 مهدیه عین ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61968 هانیه عین ابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61969 احسان عین افشار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61970 حامد عین افشار 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61971 حمیده عین افشار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61972 سمیه عین افشار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61973 سودابه عین افشار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
61974 سودابه عین افشار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
61975 عاطفه عین افشار 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
61976 عاطفه عین افشار 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
61977 مرتضی عین افشار 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
61978 مهناز عین افشار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
61979 مرجان عین القضائی 1379 علوم رياضي دبیری ریاضی
61980 کاوه عین القضاتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61981 محمد عین القضاه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61982 پگاه عین الهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61983 محمدعلی عین الهی 1364 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
61984 رمضان عین بیگی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
61985 محسن عین علی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
61986 الهام عینالو 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
61987 محمود عینک چی 1350 علوم پايه فیزیک
61988 حسن عینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61989 عباسعلی عینی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61990 محمد عینی فریمانی 1373 مهندسي آتشنشاني
61991 مجتبی عینی میرزاوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61992 داود عیوضلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61993 محمود عیوضلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61994 رویا غائبی 1357 علوم پايه شیمی
61995 جمیله غائبی جعفرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61996 امیررضا غازی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
61997 امیررضا غازی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
61998 ساغر غازی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
61999 ساغر غازی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
62000 غزاله غازی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37518430