راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 61901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
61901 سمیه عسگرشمسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61902 سمانه عسگرنژاد 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
61903 رودابه عسگرنیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61904 طلیعه عسگرنیافعال 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61905 وجیهه عسگرنیافعال 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
61906 ابراهیم عسگری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
61907 ابوالفضل عسگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
61908 احمد عسگری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
61909 اشکان عسگری 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
61910 الهام عسگری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
61911 تکتم عسگری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61912 حسین عسگری 1376 علوم پايه فیزیک
61913 حمیدرضا عسگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
61914 زهرا عسگری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61915 زهرا عسگری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
61916 زهرا عسگری 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
61917 زهرا عسگری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61918 زهرا عسگری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
61919 سلیله عسگری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
61920 سیدعلی اکبر عسگری 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
61921 سیده غزاله عسگری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61922 شروین عسگری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
61923 عادله عسگری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61924 علی عسگری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61925 علی اکبر عسگری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
61926 علی اکبر عسگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
61927 علی اکبر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61928 فاطمه عسگری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61929 فرید عسگری 1372 علوم رياضي آمار
61930 کاظم عسگری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
61931 ماریا عسگری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
61932 محسن عسگری 1376 علوم رياضي آمار
61933 محمد عسگری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61934 محمدصادق عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61935 محمود عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
61936 مسعود عسگری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61937 معصومه عسگری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61938 منیر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
61939 مهرداد عسگری 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
61940 میثم عسگری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
61941 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1378 مهندسي مهندسی عمران - آب
61942 افسانه عسگری دیارجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61943 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
61944 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
61945 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
61946 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
61947 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
61948 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61949 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
61950 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
61951 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
61952 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
61953 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
61954 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61955 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
61956 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61957 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61958 زهرا عسگری طرقبه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
61959 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
61960 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
61961 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
61962 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار
61963 علیرضا عسگری قوچانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
61964 مائده عسگری گلوگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
61965 اعظم اله عسگری مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
61966 ژاله عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
61967 شهره عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61968 علی حسین عسگری واوسری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
61969 محسن عسگری ورتونی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
61970 رقیه عسگری یدکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
61971 اصغر عسگری یزدی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
61972 حمیده عسگریان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
61973 حمیده عسگریان 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
61974 عبدالغفار عسگریان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61975 مریم عسگریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
61976 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
61977 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
61978 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
61979 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
61980 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61981 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
61982 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
61983 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
61984 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
61985 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
61986 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
61987 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
61988 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
61989 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
61990 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61991 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
61992 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
61993 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
61994 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61995 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
61996 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
61997 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
61998 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
61999 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62000 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488846