راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
62002 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62003 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62004 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
62005 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62006 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62007 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62008 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62009 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
62010 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62011 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62012 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62013 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
62014 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62015 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62016 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
62017 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
62018 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62019 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62020 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62021 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
62022 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
62023 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62024 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
62025 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
62026 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62027 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
62028 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
62029 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
62030 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62031 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62032 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
62033 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62034 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
62035 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
62036 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62037 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62038 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62039 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62040 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
62041 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62042 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62043 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
62044 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62045 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداري
62046 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
62047 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62048 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
62049 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
62050 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
62051 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62052 فاطمه علیمی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
62053 یاسمن علیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62054 بتول علیمیرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62055 سعید علیمیرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62056 ملیحه علیمیرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62057 زهره علیمیرزایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62058 محمدرضا علیمیرزایی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
62059 مهدی علیمیرزایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62060 فاطمه علین 1384 علوم پايه فیزیک
62061 فرهاد علینقی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
62062 عباس علینقی زاده لنگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62063 محمدرضا علینقی لنگری 1361 مهندسي راه و ساختمان
62064 فاطمه علیون 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62065 محمدحسین علیین 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62066 ملیحه علیین 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62067 وجیهه عم رضا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62068 میثم عماد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
62069 رضا عماد آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62070 مهتاب عماد زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
62071 امید عمادزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
62072 بهاره عمادزاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62073 بهاره عمادزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62074 بهاره عمادزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62075 ترانه عمادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62076 خاطره عمادزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62077 خاطره عمادزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62078 فاطمه عمادعشقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62079 محمد عمادعشقی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62080 محمد عمادعشقی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
62081 ابراهیم عمادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62082 ابوالفضل عمادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
62083 ریحانه عمادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62084 سارا عمادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62085 سعید عمادی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62086 سلیمه عمادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62087 سیدعماد عمادی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62088 فاطمه عمادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
62089 فاطمه عمادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62090 محبوبه عمادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
62091 محمد عمادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62092 محمد عمادی 1375 علوم رياضي آمار
62093 مریم عمادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62094 مژده عمادی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
62095 مژده عمادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
62096 مهدی عمادی 1370 علوم رياضي آمار
62097 مهدی عمادی 1374 علوم رياضي آمار ریاضی
62098 مهدی عمادی 1376 علوم رياضي آمار
62099 نظام عمادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62100 مجتبی عمادی بایگی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37920158