راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62002 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62003 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62004 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62005 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
62006 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62007 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62008 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62009 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62010 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62011 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
62012 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62013 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
62014 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62015 علیرضا عشقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62016 علیرضا عشقی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62017 فاطمه عشقی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
62018 معصومه عشقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62019 مهدی عشقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62020 نرگس عشقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62021 نعیمه عشقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62022 فاطمه عشقی نقاب 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62023 وحیده عشقی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62024 حمیدرضا عشقی زاده سامانی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
62025 پارسا عشقی سردهی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62026 معصومه عشقی شرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62027 شهریار عشقی فشخامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62028 رحمت اله عشقی قمشه 1355 مهندسي مكانيك
62029 معصومه عشقی مطلق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62030 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62031 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
62032 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62033 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62034 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62035 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
62036 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
62037 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62038 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62039 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
62040 منیره عصار 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
62041 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
62042 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62043 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62044 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
62045 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
62046 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62047 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62048 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62049 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62050 غزاله عصاران دربان 1394 مهندسي مهندسی برق
62051 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62052 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62053 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62054 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62055 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62056 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62057 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62058 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62059 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
62060 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62061 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
62062 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
62063 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62064 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62065 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62066 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
62067 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62068 عارفه عصاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62069 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62070 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62071 معصومه عصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62072 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62073 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
62074 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62075 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62076 عاطفه عصفوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62077 مهدی عصفوری 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62078 علیرضا عصمت پرست 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62079 محمود عصمت پناه رودمعجنی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62080 امیرحسین عصمتی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62081 پروانه عصمتی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62082 رقیه عصمتی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
62083 سیدجواد عصمتی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62084 سیدحسین عصمتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62085 علی عصمتی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62086 مجتبی عصمتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62087 مرتضی عصمتی 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62088 مریم عصمتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62089 ملیحه عصمتی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62090 مهدی عصمتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62091 مهدی عصمتی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62092 ناصر عصمتی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62093 محمدحسین عصمتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62094 مریم عصمتی خدابنده 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62095 سیدمحسن عصمتی سرند 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62096 نرگس السادات عصمتی سرند 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62097 بی بی فاطمه عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62098 زهرا عصمتی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62099 فرشته عصمتیان قوچانی 1374 علوم پايه فیزیک
62100 اعظم عضدپور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489174