راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 صدیقه علی پورکنگ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62002 ناصر علی پورکوچه طلا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62003 عباسعلی علی پورکیوانلو 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62004 سمیرا علی پورلری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
62005 نجمه علی پورمجلسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
62006 پریسا علی پورمس کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62007 حسین علی پورمقدم 1395
62008 عباس علی پورنخی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62009 پریسا علی پورنشلی 1389
62010 رضا علی پورنوبهاران اقدم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
62011 فرزانه علی پوریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
62012 سیدامیر علی پوریزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
62013 اکبر علی تبارفیروزجاه 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62014 زینب علی توکلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62015 محمود علی توکلی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62016 فاطمه علی جان زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62017 سمانه علی جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62018 علی علی جانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62019 عباس علی جانی جویباری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62020 زهره علی جانی سعادت آبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62021 محمد علی جانی قادیکلائی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
62022 شهربانو علی جمعه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62023 فاطمه علی جمعه زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62024 محبوبه علی جمعه زاده حصاری 1383 علوم پايه زمین شناسی
62025 مهناز علی جمعه زاده حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62026 یونس علی علی جو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
62027 یونسعلی علی جو 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
62028 جمشید علی جواد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62029 سمایه علی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62030 سیده زهرا علی حق نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62031 مجید علی حوری فیض ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62032 محمدحسین علی حوری فیض ابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
62033 مجید علی حوری فیض آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
62034 محبوبه علی حوری فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62035 سید مباشر علی حیدر 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62036 محمود علی خان زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62037 وحید علی خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
62038 وحید علی خان زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
62039 حمید علی خانزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62040 حمید علی خانزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
62041 سمانه علی خانزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62042 امنه علی خانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62043 سمیرا علی خانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62044 علی اکبر علی خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
62045 هدی علی خانی 1382 علوم رياضي آمار
62046 منیژه علی خانی ثانی ابدال ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62047 الهه علی خانی محمدآباد 1373 علوم پايه دبیری شیمی
62048 شعیب علی خواجه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62049 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
62050 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62051 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62052 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
62053 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
62054 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62055 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
62056 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62057 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
62058 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
62059 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62060 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
62061 فائزه علی دادی سه یک اب 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62062 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
62063 بهاره علی دادیانی 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
62064 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
62065 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62066 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62067 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62068 حامد علی دوست 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
62069 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62070 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
62071 زهرا علی دوست 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
62072 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62073 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62074 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62075 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
62076 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
62077 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62078 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
62079 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62080 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
62081 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62082 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62083 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62084 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62085 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
62086 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62087 آرش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62088 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62089 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
62090 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62091 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62092 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62093 پریسا علی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62094 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62095 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
62096 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62097 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
62098 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
62099 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62100 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38378864