راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 62001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62001 محمّد عطّاری 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
62002 محمدباقر عطاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62003 محمدرضا عطاری 1368 علوم رياضي ریاضی
62004 محمدرضا عطاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62005 محمدرضا عطاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62006 مرضیه عطاری 1357 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62007 مریم سادات عطاری 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62008 یگانه عطاری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62009 حمیدرضا عطاری ارزنه 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
62010 طاهره عطاری حصارجلال 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62011 رقیه عطاری ذنحه 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62012 وحید عطاری رودی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62013 سمانه عطاری فارمد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62014 سیده زینب عطاری قوچانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62015 سیده زینب عطاری قوچانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
62016 پریسا عطاری مطلق 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62017 منصوره عطاری مقدم 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62018 آروین عطّاری نواب 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62019 امیرمهدی عطاریان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62020 امیرمهدی عطاریان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
62021 پریسا عطّاریان 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
62022 داریوش عطاریان 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62023 فریبا عطاریان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62024 محسن عطاریان 1366 كشاورزى زراعت
62025 میترا عطاریان 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62026 نسرین عطاریان 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62027 عصمت عطاریان بجستان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62028 محمد عطاریان شاندیز 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62029 محمود عطاریان شاندیز 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62030 مریم عطاریان شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62031 حامد عطاریانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62032 حامد عطاریانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62033 حمیده عطاریانی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62034 خلیل عطاریانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62035 خلیل عطاریانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62036 محمدرضا عطاریانی 1374 علوم رياضي ریاضی
62037 میمنت عطاریانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62038 ریحانه عطاریزدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62039 ریحانه عطاریزدی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
62040 یعقوب عطازاده قوجق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62041 حسین عطازندی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62042 مهدیه عطازندی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62043 ابراهیم عطاسعدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62044 عارفه عطامنش 1390 علوم پايه فیزیک
62045 اسماعیل عطای صالحی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62046 ام البنین عطایی 1373 علوم پايه زمین شناسی
62047 بهجت عطایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62048 رضا عطایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62049 رویا عطایی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62050 زهرا عطایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62051 زهره عطایی 1380 هنر نيشابور نقاشی
62052 عبدالهادی عطایی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
62053 لیلا عطایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62054 مجتبی عطایی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62055 محمد عطایی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
62056 محمد رفیع عطایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62057 محمدرضا عطایی 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
62058 مصطفی عطایی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62059 مهدی عطایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62060 امنه عطایی خلیل ابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62061 وجیهه عطایی دیسفانی 1384 علوم پايه فیزیک
62062 حسن عطایی رویانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62063 غلام رضا عطایی سلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62064 مجید عطایی عظیمی 1374 علوم پايه زمین شناسی
62065 جواد عطایی فاز 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62066 علیرضا عطایی کجوئی 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62067 اصغر عطایی ناصری 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62068 اسیه عطایی نخعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62069 آزیتا عطری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62070 عاطفه عطری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62071 عباس عطری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62072 علیرضا عطری 1371 كشاورزى زراعت
62073 غزاله عطری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62074 فاطمه عطری 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62075 مهسا عطری 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62076 مصیب عطف ناوخی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62077 علیرضا عطوفت انزابی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
62078 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62079 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62080 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62081 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62082 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62083 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
62084 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62085 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62086 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62087 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62088 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62089 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62090 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62091 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
62092 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62093 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62094 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62095 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
62096 محمدرضا عظیم زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62097 یونس عظیم زاده 1388 علوم پايه فیزیک
62098 طاهره عظیم زاده تهرانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62099 محدثه عظیم زاده دوین 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62100 سیدمرتضی عظیم زاده سه یک اب 1368 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826585