راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 62201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62201 فاطمه عظیمی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62202 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62203 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62204 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62205 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62206 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62207 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62208 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62209 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62210 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62211 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62212 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62213 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62214 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
62215 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62216 محمدصادق عظیمی طرقدری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62217 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62218 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
62219 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62220 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62221 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62222 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62223 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
62224 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62225 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62226 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62227 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62228 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62229 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62230 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62231 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62232 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
62233 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62234 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62235 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62236 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
62237 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62238 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62239 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62240 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62241 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62242 علی عظیمی وقار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
62243 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62244 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62245 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
62246 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
62247 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
62248 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62249 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
62250 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62251 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
62252 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62253 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62254 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62255 سوسن عفت دخت رمضانی 1361 علوم رياضي ریاضی
62256 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62257 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62258 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62259 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62260 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
62261 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62262 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62263 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62264 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62265 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
62266 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62267 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62268 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
62269 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62270 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62271 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62272 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62273 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62274 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62275 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62276 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62277 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62278 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
62279 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62280 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62281 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
62282 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62283 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62284 اعظم عقارنیا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62285 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
62286 علیرضا عقبائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62287 کاوه عقبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62288 نرجس عقبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
62289 امیررضا عقدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62290 علیرضا عقدائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62291 مائده عقدائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62292 فاطمه عقدایی 1384 علوم رياضي آمار
62293 مهدیه عقدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62294 حمزه عقدکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62295 فاطمه عقلائی چپولی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62296 قاسم عقلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
62297 مریم عقلی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
62298 یاسمن عقلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62299 معصومه عقیانی خباز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62300 امید عقیقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826557