راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 62301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62301 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62302 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62303 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62304 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62305 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62306 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62307 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62308 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62309 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
62310 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62311 محمدصادق عظیمی طرقدری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62312 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62313 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
62314 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62315 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62316 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62317 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62318 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
62319 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62320 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62321 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62322 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62323 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62324 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62325 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62326 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62327 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
62328 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62329 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62330 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62331 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
62332 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62333 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62334 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62335 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62336 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62337 علی عظیمی وقار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
62338 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62339 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62340 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
62341 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
62342 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
62343 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62344 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
62345 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62346 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
62347 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62348 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62349 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62350 سوسن عفت دخت رمضانی 1361 علوم رياضي ریاضی
62351 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62352 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62353 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62354 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62355 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
62356 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62357 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62358 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62359 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62360 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
62361 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62362 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62363 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
62364 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62365 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62366 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62367 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62368 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62369 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62370 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62371 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62372 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62373 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
62374 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62375 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62376 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
62377 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62378 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62379 اعظم عقارنیا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62380 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
62381 علیرضا عقبائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62382 کاوه عقبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62383 نرجس عقبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
62384 امیررضا عقدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62385 علیرضا عقدائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62386 مائده عقدائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62387 فاطمه عقدایی 1384 علوم رياضي آمار
62388 مهدیه عقدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62389 حمزه عقدکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62390 فاطمه عقلائی چپولی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62391 قاسم عقلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
62392 مریم عقلی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
62393 یاسمن عقلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62394 معصومه عقیانی خباز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62395 امید عقیقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
62396 امین عقیقی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62397 امین عقیقی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62398 حسین عقیقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62399 راهله عقیقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
62400 راهله عقیقی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046890