راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 62401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62401 شمس الملوک علی ابادی 1367 علوم رياضي ریاضی
62402 طاهره علی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
62403 عفت علی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62404 علی اکبر علی ابادی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62405 فاطمه علی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
62406 کبری علی ابادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62407 لیلا علی ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62408 مسلم علی ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62409 نجمه علی ابادی راوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62410 عزت علی ابادی مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62411 زهره علی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62412 رضا علی اسماعیلی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62413 جلالی گلمکانی علی اصغر 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62414 خدیجه علی اصغربیدختی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
62415 ام البنین علی اصغری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62416 ام البنین علی اصغری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
62417 سیدمهدی علی اصغری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62418 هادی علی اصغری 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
62419 هانیه علی اکبر 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
62420 علی علی اکبرپور 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62421 حسین علی اکبرخانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62422 رضا علی اکبرخانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
62423 صبا علی اکبرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62424 صبا علی اکبرخانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
62425 صغری علی اکبرخانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62426 مجتبی علی اکبرزاده 1382 علوم پايه فیزیک
62427 مرضیه علی اکبرزاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62428 مریم علی اکبرزاده مجاور 1372 كشاورزى صنایع غذایی
62429 محبوبه علی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62430 زهره علی اکبرنژادخوش صفررو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62431 محسن علی اکبرنظر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62432 اکرم علی اکبری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62433 خدیجه علی اکبری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62434 دانیال علی اکبری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
62435 داود علی اکبری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
62436 رضا علی اکبری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62437 رضا علی اکبری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62438 زهرا علی اکبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62439 سیده مهدیه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی عمران
62440 شیدا علی اکبری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62441 فاطمه علی اکبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62442 فاطمه علی اکبری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62443 فاطمه علی اکبری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62444 کریم علی اکبری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62445 محسن علی اکبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62446 محمد علی اکبری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62447 محمد علی اکبری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62448 مریم علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62449 مژده سادات علی اکبری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
62450 ملیحه علی اکبری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62451 ملیحه علی اکبری 1385 علوم پايه زمین شناسی
62452 ملیحه علی اکبری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62453 نجمه علی اکبری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
62454 نجمه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62455 نسرین علی اکبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62456 فائزه علی اکبری شاندیز 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62457 سارا علی اکبری اسفرجانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
62458 احسان علی اکبری بابوکانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62459 حبیب اله علی اکبری بیاضی 1369 علوم پايه زمین شناسی
62460 زهره علی اکبری بیدختی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62461 مهدی علی اکبری بیدختی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62462 سعید علی اکبری ثانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62463 محمد علی اکبری سلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62464 میثم علی اکبری سلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62465 آسیه علی اکبری شاندیز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
62466 اسیه علی اکبری شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62467 روح اله علی اکبری شاندیز 1383 علوم رياضي ریاضی محض
62468 شکراله علی اکبری شاندیز 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62469 فائزه علی اکبری شاندیز 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62470 فهیمه علی اکبری شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62471 مجتبی علی اکبری شاندیز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62472 مصطفی علی اکبری شاندیز 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
62473 مصطفی علی اکبری شاندیز 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62474 مصطفی علی اکبری شاندیز 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62475 فاطمه علی اکبری طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62476 مجید علی اکبریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62477 بهزاد علی اکبریان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62478 مجید علی اکبریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62479 محسن علی اکبریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62480 منیژه علی اکبریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62481 نجمه علی اکبریان 1381 علوم پايه فیزیک
62482 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
62483 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62484 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
62485 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62486 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62487 رضا علی الهی همت آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62488 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62489 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
62490 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62491 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
62492 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62493 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62494 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62495 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62496 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
62497 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
62498 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62499 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62500 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39418134