راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 62501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62501 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
62502 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62503 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
62504 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62505 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62506 رضا علی الهی همت آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62507 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
62508 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
62509 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62510 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
62511 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62512 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62513 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62514 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62515 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
62516 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
62517 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62518 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62519 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
62520 سجاد علی بیگی بنی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62521 ریحانه سادات علی پرست 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
62522 سمانه سادات علی پرست 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62523 سیدمحمدصادق علی پرست 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62524 انسیه علی پرست کردیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62525 تکتم علی پرست کردیانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62526 نرگس علی پناه دوغشکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62527 محمد علی پناه کسرینه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62528 آرش علی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62529 آزاده علی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62530 آسیه علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62531 ابراهیم علی پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
62532 احمد علی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62533 اسماء علی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62534 اسماعیل علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62535 اسماعیل علی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
62536 افسانه علی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62537 امیرحسین علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62538 باقر علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62539 بهرام علی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62540 بهناز علی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
62541 جلیل علی پور 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
62542 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62543 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62544 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62545 حسین علی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62546 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62547 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62548 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
62549 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62550 ساناز علی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62551 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
62552 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
62553 سجاد علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
62554 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62555 سهیلا علی پور 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
62556 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62557 عالیه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62558 عذرا علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62559 علی رضا علی پور 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62560 علیرضا علی پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62561 فائزه علی پور 1385 دامپزشكي دامپزشکی
62562 فائزه علی پور 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی (دستیاری)
62563 فاطمه علی پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62564 فاطمه علی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62565 فاطمه علی پور 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62566 فاطمه علی پور 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
62567 فریده علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
62568 فهیمه علی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
62569 فیروزه علی پور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62570 کیومرث علی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62571 مائده علی پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62572 مائده علی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62573 مجید علی پور 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
62574 محبوبه علی پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
62575 محبوبه علی پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
62576 محسن علی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62577 محمدتقی علی پور 1363 مهندسي جوشكاري
62578 محمود علی پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62579 محمود علی پور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62580 مریم علی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62581 مصطفی علی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62582 معصومه علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62583 مهدی علی پور 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62584 مهدی علی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62585 مهدی علی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62586 نسرین علی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62587 نسیبه علی پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
62588 یاور علی پور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
62589 یگانه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62590 سعید علی پور برنجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62591 آذین علی پور تبریزی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
62592 بهناز علی پور چک آب 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
62593 فهیمه علی پور خشت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62594 فهیمه علی پور خشت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
62595 زهرا علی پور دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
62596 مجید علی پور زردکوهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
62597 پروین علی پور شاندیز 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62598 حمید علی پور شمس آباد 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
62599 مریم علی پور کاریزک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432798