راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 62501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62501 مهند محمد عطیه عطیه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
62502 وحید عظمیان 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62503 سیدرضا عظیم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62504 ملیکا عظیم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62505 معصومه عظیم زاده تبریز 1378 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62506 ارسلان عظیم بگی راد 1379 علوم پايه زمین شناسی
62507 عظیم عظیم پناه 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62508 الهه عظیم پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62509 عظیم عظیم پورمقدم 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62510 اکرم عظیم دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62511 حمیدرضا عظیم زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62512 سیدجواد عظیم زاده 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62513 سیدجواد عظیم زاده 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
62514 سیدجواد عظیم زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
62515 سیدحسین عظیم زاده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62516 سیدمرتضی عظیم زاده 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62517 طاهره عظیم زاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62518 علی عظیم زاده 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
62519 محمدرضا عظیم زاده 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62520 یونس عظیم زاده 1388 علوم پايه فیزیک
62521 طاهره عظیم زاده تهرانی 1363 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62522 محدثه عظیم زاده دوین 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62523 سیدمرتضی عظیم زاده سه یک اب 1368 كشاورزى زراعت
62524 راضیه عظیم زاده لاهرودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
62525 اسلام عظیم زاده یان بلاغ 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62526 اعظم عظیم فر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62527 اکرم عظیم فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62528 فریده عظیم فر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62529 فریده عظیم فر 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62530 مهدی عظیم مزرجی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62531 پریسا عظیمائی 1388 علوم رياضي آمار
62532 عبداله عظیمائی دیوکلائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62533 علی اصغر عظیمایی دیوکلایی 1355 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62534 آتنا عظیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62535 آتنا عظیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62536 احمد عظیمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62537 اردلان عظیمی 1380 علوم پايه زمین شناسی
62538 اعظم عظیمی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
62539 اکبر عظیمی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
62540 اکبر عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
62541 اکرم عظیمی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62542 الگا عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
62543 الهام عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62544 بهاره عظیمی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
62545 بهاره عظیمی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
62546 بهناز عظیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62547 بهناز عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62548 حبیب الله عظیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62549 حسن عظیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62550 حسنیه عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62551 حسین عظیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62552 حمیدرضا عظیمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
62553 خدیجه عظیمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62554 داود عظیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62555 رقیه سادات عظیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62556 ریحانه عظیمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62557 ریحانه عظیمی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
62558 زهرا عظیمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
62559 زهره سادات عظیمی 1386 علوم پايه فیزیک
62560 زینب عظیمی 1386 علوم رياضي آمار
62561 ساره عظیمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62562 سامان عظیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62563 سعید عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62564 سعید عظیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
62565 سید حامد عظیمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62566 سیدحسین عظیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62567 صبا عظیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62568 صدری بیگم عظیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62569 صدیقه عظیمی 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
62570 عباس رضا عظیمی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62571 عزت عظیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62572 عزت عظیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62573 عظیم عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62574 عفت عظیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62575 علی عظیمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62576 علی عظیمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
62577 علی عظیمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
62578 علی عظیمی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
62579 فائزه عظیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
62580 فاطمه عظیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62581 فاطمه عظیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62582 کلثوم عظیمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
62583 محمد عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
62584 محمد عظیمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62585 محمدحسین عظیمی 1390 علوم پايه زمین شناسی
62586 محمدیوسف عظیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62587 محمدیوسف عظیمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
62588 محمود عظیمی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62589 محمود عظیمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62590 مرضیه عظیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62591 مریم عظیمی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62592 مریم عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62593 مسعود عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
62594 مهدی عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62595 مهدی عظیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62596 مهدی عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
62597 مهران عظیمی 1364 مهندسي مهندسی عمران
62598 مهناز عظیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
62599 ندا عظیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62600 نیما عظیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765165