راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,698

نمایش موارد : 62701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62701 بهناز عظیمی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62702 بهناز عظیمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62703 حبیب الله عظیمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62704 حسن عظیمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62705 حسنیه عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62706 حسین عظیمی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62707 حمیدرضا عظیمی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
62708 خدیجه عظیمی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62709 داود عظیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62710 رقیه سادات عظیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62711 ریحانه عظیمی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62712 ریحانه عظیمی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
62713 زهرا عظیمی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
62714 زهره سادات عظیمی 1386 علوم پايه فیزیک
62715 زینب عظیمی 1386 علوم رياضي آمار
62716 ساره عظیمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62717 سامان عظیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62718 سعید عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62719 سعید عظیمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
62720 سید حامد عظیمی 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62721 سیدحسین عظیمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62722 صبا عظیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62723 صدری بیگم عظیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62724 صدیقه عظیمی 1390 كشاورزى بیماری شناسی گیاهی
62725 عباس رضا عظیمی 1371 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62726 عزت عظیمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62727 عزت عظیمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62728 عظیم عظیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62729 عفت عظیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62730 علی عظیمی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62731 علی عظیمی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
62732 علی عظیمی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
62733 علی عظیمی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
62734 فائزه عظیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
62735 فاطمه عظیمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62736 فاطمه عظیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62737 کلثوم عظیمی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
62738 محمد عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
62739 محمد عظیمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62740 محمدحسین عظیمی 1390 علوم پايه زمین شناسی
62741 محمدیوسف عظیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
62742 محمدیوسف عظیمی 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
62743 محمود عظیمی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62744 محمود عظیمی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62745 مرضیه عظیمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62746 مریم عظیمی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62747 مریم عظیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62748 مسعود عظیمی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
62749 مهدی عظیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62750 مهدی عظیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62751 مهدی عظیمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
62752 مهران عظیمی 1364 مهندسي مهندسی عمران
62753 مهناز عظیمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
62754 ندا عظیمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62755 نیما عظیمی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
62756 وحید عظیمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62757 هدیه عظیمی 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62758 محمد عظیمی راویز 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62759 صفورا عظیمی زاده 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62760 اکرم عظیمی کوهی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62761 محسن عظیمی اکبریه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62762 علیرضا عظیمی بزدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
62763 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62764 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62765 محمدرضا عظیمی پارسا 1366 كشاورزى زراعت و اصلاح نباتات
62766 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62767 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
62768 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62769 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62770 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62771 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62772 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62773 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
62774 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62775 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62776 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62777 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62778 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62779 فاطمه عظیمی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62780 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62781 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62782 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62783 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62784 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62785 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62786 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
62787 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62788 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62789 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62790 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62791 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62792 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
62793 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62794 محمدصادق عظیمی طرقدری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62795 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62796 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
62797 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62798 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
62799 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62800 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41164425