راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 62701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62701 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62702 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62703 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
62704 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62705 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62706 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
62707 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
62708 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62709 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62710 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62711 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62712 سودابه علی زاده 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
62713 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
62714 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
62715 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
62716 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
62717 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
62718 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
62719 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62720 علیرضا علی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
62721 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
62722 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62723 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62724 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
62725 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
62726 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62727 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
62728 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
62729 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
62730 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62731 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
62732 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62733 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
62734 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62735 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62736 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
62737 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62738 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62739 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
62740 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
62741 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62742 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
62743 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
62744 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62745 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
62746 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62747 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62748 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
62749 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62750 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
62751 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
62752 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62753 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62754 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
62755 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
62756 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
62757 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
62758 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
62759 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
62760 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
62761 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62762 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62763 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62764 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
62765 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
62766 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62767 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62768 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
62769 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
62770 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62771 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62772 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62773 ایمان علی زاده شهری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
62774 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
62775 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62776 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62777 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62778 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62779 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62780 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62781 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62782 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62783 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62784 محسن علی زاده نوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
62785 سمیه علی زاده نیری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
62786 صغری علی زاده یدکی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
62787 گلثومه علی زاده یدکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62788 فرنوش علی ساری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62789 مژگان علی شاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62790 فاطمه علی شفائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62791 حسین علی صوفی 1372 علوم رياضي آمار
62792 هاشم علی صوفی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62793 مرتضی علی عرب 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62794 مرتضی علی عسکرفروشانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62795 جاسم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
62796 مریم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
62797 مریم علی فتح ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62798 محمّد علی قلیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62799 زهره علی قنبری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62800 هما علی قنبری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417606