راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 62701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62701 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62702 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62703 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62704 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62705 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62706 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62707 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
62708 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62709 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62710 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62711 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62712 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
62713 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
62714 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62715 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62716 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62717 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62718 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
62719 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62720 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62721 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62722 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
62723 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62724 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62725 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62726 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62727 شهرزادسادات علوی زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62728 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62729 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62730 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62731 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
62732 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
62733 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62734 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62735 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62736 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
62737 سیدرسول علوی زو 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
62738 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62739 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
62740 سیدجمال علوی شاندیز 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
62741 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62742 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62743 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62744 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62745 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
62746 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62747 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62748 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62749 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62750 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
62751 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62752 سیدمحمد علوی قصونی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
62753 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62754 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62755 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62756 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
62757 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
62758 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62759 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62760 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
62761 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62762 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62763 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62764 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
62765 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
62766 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62767 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62768 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62769 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
62770 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62771 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62772 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62773 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62774 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62775 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62776 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62777 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62778 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62779 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
62780 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62781 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62782 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62783 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62784 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
62785 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
62786 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
62787 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
62788 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62789 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62790 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
62791 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62792 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62793 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
62794 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
62795 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62796 محسن علویزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62797 بی بی فاطمه علویون 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
62798 سیداحمد علویون 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62799 اسامه طالب علی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62800 تقی عبدالکریم عبدالله علی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046882