راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 62801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62801 غفور علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62802 فائزه علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
62803 فاطمه علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62804 فاطمه علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62805 فاطمه علیزاده 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
62806 فاطمه السادات علیزاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
62807 فاطمه سلطان علیزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62808 فرزانه علیزاده 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
62809 فرزانه علیزاده 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
62810 فرناز علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
62811 فهیمه علیزاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62812 فهیمه علیزاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
62813 محبوبه علیزاده 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62814 محسن علیزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62815 محمد علیزاده 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62816 محمد علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62817 محمد علیزاده 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62818 محمدرضا علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62819 محمود علیزاده 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
62820 محمود علیزاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62821 محمود علیزاده 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62822 مراد علیزاده 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
62823 مرتضی علیزاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
62824 مرتضی علیزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
62825 مرجان علیزاده 1367 علوم رياضي آمار
62826 مرجان علیزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62827 مریم علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62828 مریم علیزاده 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
62829 مریم علیزاده 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62830 مریم علیزاده 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62831 مریم علیزاده 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
62832 مریم علیزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
62833 معصومه علیزاده 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
62834 ملیحه علیزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
62835 منصوره علیزاده 1387 علوم رياضي ریاضی محض
62836 منصوره علیزاده 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیزتابعی
62837 مهدی علیزاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
62838 مهیار علیزاده 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62839 میثم علیزاده 1382 علوم رياضي ریاضی محض
62840 میرزا علیزاده 1382 مهندسي مهندسی شیمی
62841 میلاد علیزاده 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62842 مینا علیزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62843 نادعلی علیزاده 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62844 ناهید علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62845 ندا علیزاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62846 نرجس علیزاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62847 نرجس علیزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62848 نرگس علیزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
62849 نسرین علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62850 نگار علیزاده 1388 هنر نيشابور نقاشی
62851 نیره علیزاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
62852 وحید علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62853 یاس علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62854 یاشار علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
62855 یلدا علیزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
62856 نادر علیزاده بایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62857 محبوبه علیزاده صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
62858 زهره علیزاده فدردی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62859 ابراهیم علیزاده یامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62860 مریم علیزاده ابراهیم آباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
62861 محمد علیزاده ابراهیم اباد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62862 عباس علیزاده احمدآبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62863 حسن علیزاده اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62864 قاسم علیزاده افروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
62865 حسن علیزاده اقا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62866 حسن علیزاده اقا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62867 صدیقه علیزاده اوندری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62868 الهام علیزاده ایلخانلدر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
62869 پوران علیزاده اینچه اسی بلاغ 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
62870 محبوبه علیزاده ایوری 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
62871 الهام علیزاده برجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
62872 مسعود علیزاده بقال 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62873 احمد علیزاده بلترک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62874 نسرین علیزاده بی نظیر 1367 علوم پايه دبیری شیمی
62875 زهرا علیزاده بیرجندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62876 زهرا علیزاده بیرجندی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62877 زهرا علیزاده بیرجندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62878 محمدحسین علیزاده بیرجندی 1355 علوم رياضي ریاضی
62879 مینو علیزاده پیرپشته 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
62880 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62881 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
62882 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
62883 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62884 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62885 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62886 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62887 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62888 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
62889 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62890 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
62891 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
62892 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
62893 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62894 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62895 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
62896 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62897 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
62898 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62899 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
62900 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680904