راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 62901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62901 سیدحامد علومی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
62902 شبنم علومی 1377 علوم پايه فیزیک کاربردی
62903 محمد علومی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62904 مهدی علومی 1379 علوم پايه فیزیک
62905 مهدی علومی بایگی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62906 ارزو علومی بایگی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62907 مجید علومی بایگی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62908 مجید علومی بایگی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62909 مجید علومی بایگی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62910 مهدی علومی بایگی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62911 مهناز علومی فروتقه 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
62912 ابوالفضل علوی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
62913 ابوذر علوی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
62914 اعظم سادات علوی 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
62915 الناز علوی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
62916 الهام سادات علوی 1386 علوم رياضي آمار
62917 الهه علوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62918 الهه سادات علوی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62919 الهه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
62920 امید علوی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62921 بی بی عزت علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62922 پروانه علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62923 ثمانه علوی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62924 جلیل علوی 1391 كشاورزى حشره شناسی کشاورزی
62925 جواد علوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62926 خدیجه علوی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62927 خدیجه علوی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62928 خدیجه بیگم علوی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62929 راحله علوی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62930 ریحانه سادات علوی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
62931 زرافشان علوی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
62932 زکیه علوی 1354 علوم پايه شیمی
62933 زهرا علوی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
62934 زهرا علوی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
62935 زهرا السادات علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62936 زهراالسادات علوی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
62937 زهره علوی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62938 زینب علوی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62939 سعید علوی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62940 سعید علوی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62941 سلمی سادات علوی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
62942 سمانه علوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62943 سمیه علوی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62944 سمیّه علوی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
62945 سید سعید علوی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
62946 سیدابوالفضل علوی 1372 علوم رياضي ریاضی
62947 سیداحسان علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62948 سیداحمد علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62949 سیدتقی علوی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62950 سیدجمال علوی 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62951 سیدحسن علوی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
62952 سیدحسن علوی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
62953 سیدحسن علوی 1350 مهندسي راه و ساختمان
62954 سیدحسن علوی 1354 علوم پايه زیست شناسی جانوری
62955 سیدحسین علوی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
62956 سیدحمید علوی 1393 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
62957 سیدحیدر علوی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62958 سیدرضا علوی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
62959 سیدسعید علوی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62960 سیدسینا علوی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
62961 سیدسینا علوی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62962 سیدسینا علوی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
62963 سیدصادق علوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62964 سیدعباس علوی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62965 سیدعبدالله علوی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62966 سیدعلی اصغر علوی 1373 علوم پايه فیزیک
62967 سیدعلی اصغر علوی 1376 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
62968 سیدغلامرضا علوی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
62969 سیدفاضل علوی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62970 سیدفاضل علوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
62971 سیدفتاح علوی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62972 سیدمجتبی علوی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62973 سیدمحمد علوی 1372 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
62974 سیدمحمد علوی 1362 علوم پايه زمین شناسی
62975 سیدمحمدحسن علوی 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62976 سیدمحمدحسن علوی 1381 علوم پايه زمین شناسی
62977 سیدمحمدکاظم علوی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
62978 سیدمحمود علوی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62979 سیدمحمود علوی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62980 سیدمسعود علوی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62981 سیدمصطفی علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
62982 سیدمصطفی علوی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62983 سیدمهدی علوی 1354 مهندسي راه و ساختمان
62984 سیدواسع علوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62985 سیده زهرا علوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
62986 سیده طاهره علوی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62987 سیده عاطفه علوی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62988 سیده عصمت علوی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62989 سیده معصومه علوی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62990 سیده نجمه علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
62991 سیده نجمه علوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62992 سیده هدی علوی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
62993 سیدهاشم علوی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62994 سیدهومن علوی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62995 شکوفه سادات علوی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62996 ضیاء علوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62997 طاهره علوی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62998 عفت سادات علوی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62999 علی علوی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63000 علیرضا علوی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765151