راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 62901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62901 حمید عزیزی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
62902 زهرا عزیزی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62903 زهرا عزیزی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
62904 زهره عزیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62905 زینب عزیزی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
62906 زینب عزیزی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
62907 زینب عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
62908 سارا عزیزی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
62909 سیده فاطمه عزیزی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62910 شعیب عزیزی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62911 شیما عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
62912 صادق عزیزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62913 صالح عزیزی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62914 عباس عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62915 عبدالرضا عزیزی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62916 عبدالعزیز عزیزی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
62917 عثمان عزیزی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
62918 علی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62919 علیرضا عزیزی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
62920 علیرضا عزیزی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
62921 علیرضا عزیزی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
62922 غلامرضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62923 فاطمه عزیزی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
62924 فاطمه عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
62925 فرح ناز عزیزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
62926 فرحناز عزیزی 1396 كشاورزى علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
62927 فهیمه عزیزی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
62928 فهیمه عزیزی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی
62929 قربان عزیزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62930 کبرا عزیزی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
62931 کرم خان عزیزی 1396 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی
62932 گل چهره عزیزی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62933 لعیا عزیزی 1382 علوم رياضي آمار
62934 لیلی عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62935 مانوشک عزیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62936 مجتبی عزیزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62937 محمد عزیزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62938 محمد رضا عزیزی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
62939 محمدرضا عزیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
62940 محمدمهدی عزیزی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
62941 مرتضی عزیزی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
62942 مریم عزیزی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
62943 مریم عزیزی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62944 مریم عزیزی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62945 مریم عزیزی 1390 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
62946 معصومه عزیزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
62947 منصوره عزیزی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
62948 مهدی عزیزی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62949 مهدی عزیزی 1372 كشاورزى زراعت
62950 مهدی عزیزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62951 مهری عزیزی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62952 مهلا عزیزی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62953 مهنوش عزیزی 1376 علوم رياضي آمار
62954 میلاد عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
62955 نازنین عزیزی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62956 نسترن عزیزی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
62957 نفیسه عزیزی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
62958 نفیسه عزیزی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
62959 هانیه عزیزی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
62960 هما عزیزی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
62961 هما عزیزی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62962 هما عزیزی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
62963 هما عزیزی 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
62964 حمید عزیزی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
62965 روح اله عزیزی ابرده سفلا 1386 علوم پايه فیزیک
62966 مژگان عزیزی احمدابادی 1368 علوم پايه زمین شناسی
62967 مهناز عزیزی احمدابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
62968 مینا عزیزی ارجستان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
62969 گوهر عزیزی اصل 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62970 داریوش عزیزی افتری 1352 علوم رياضي دبیری ریاضی
62971 حبیبه عزیزی افضلی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62972 داود عزیزی اول 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت
62973 محبوبه عزیزی اول 1388 علوم پايه زمین شناسی
62974 سعید عزیزی بصیر 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62975 ناهید عزیزی پوراسماعیل اباد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62976 رضا عزیزی ترکسلویه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62977 حسین عزیزی تو پکانلو 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
62978 حسین عزیزی توپکانلو 1387 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
62979 سعدی عزیزی جوجاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
62980 مجید عزیزی حریری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62981 ناهید عزیزی حریری 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
62982 نیره عزیزی حریری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
62983 محمدعلی عزیزی خور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
62984 اعظم عزیزی خیاط 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62985 حمید عزیزی دارسرا 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62986 محمود عزیزی دهسرخ 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62987 علی عزیزی زاده 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
62988 الهام عزیزی سلیمانی 1379 علوم رياضي آمار
62989 جلال عزیزی شجاع 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
62990 فریبا عزیزی فرد 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62991 محمدرضا عزیزی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
62992 اعظم عزیزی فروتقه 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
62993 فاطمه عزیزی فروتقه 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
62994 خلیل عزیزی قاسم ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
62995 جعفر عزیزی قره زکی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62996 رضا عزیزی قصرهلال 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
62997 مرضیه عزیزی قمرهلال 1372 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
62998 طاهر عزیزی قناد 1362 مهندسي مهندسی عمران
62999 فرهاد عزیزی قناد 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63000 زینب عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249218