راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 62901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
62901 آیدا علی نژاد باجگیران 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62902 معصومه علی نژاد برمی 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
62903 حسین علی نژاد چنفرالو 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
62904 صدیقه علی نژاد خباز 1362 علوم رياضي آمار
62905 حمید علی نژاد صفی آباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
62906 شیما علی نژادخّباز 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
62907 شیما علی نژادخباز 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
62908 صدیقه علی نژادخباز 1368 علوم رياضي آمار
62909 نرگس علی نژادخباز 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
62910 حمید علی نژادصفی آباد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
62911 زهرا علی نژادصفی ابادی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
62912 محسن علی نژادقمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62913 فریدون علی نژادکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
62914 تکتم علی نژادمطلق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
62915 زینت علی نژادنغندر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62916 حسن علی نژادهریکنده ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
62917 مریم علی نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
62918 نبی اله علی نظری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62919 محبوبه علی نقی خانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
62920 مصطفی علی نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
62921 رویا علی نو شریف آباد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
62922 امیر علی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
62923 علی علی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62924 فاطمه علی نیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62925 فریبا علی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
62926 محسن علی نیا 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62927 مریم علی نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62928 مهدی علی نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
62929 نسرین علی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
62930 نسرین علی نیا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
62931 مهدی علی نیاابراهیم اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62932 سعیده علی نیاابراهیم ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
62933 ابراهیم علی نیااهندانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62934 جعفر علی نیااهندانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
62935 شهلا علی نیاکلاته 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
62936 الهه علی نیاگرمه 1381 علوم پايه زمین شناسی
62937 قدیر علی نیامطلق 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
62938 کاظم علی نیامطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
62939 سجاد علی نیای پلنگ کل 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
62940 اکبر علی وردی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
62941 اکبر علی وردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
62942 اکبر علی وردی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
62943 علیرضا علی وردی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62944 مهدی علی ویردی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62945 قاسم علی علی یاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
62946 علی اکبر علی یاری بروجنی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
62947 مهدیه علیائی طرقبهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62948 حمیدرضا علیائی مقدم 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
62949 علیرضا علیائی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
62950 مریم علیاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
62951 الهه علیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62952 سوسن علیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62953 سوسن علیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
62954 سیمین علیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
62955 فاطمه علیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
62956 محمدرضا علیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
62957 محمدمهدی علیان 1369 علوم پايه فیزیک
62958 وجیهه علیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
62959 یگانه علیان 1391 مهندسي مهندسی عمران
62960 محمد علیان طرقبه ای 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
62961 امید علیان طرقبهی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62962 مریم علیان طرقبهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62963 سلمان علیان لله مرزی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62964 عباس علیان نجف ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
62965 زبیده علیان نژادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62966 ناصر علیانسب ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
62967 فهیمه علیایی پاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62968 احمد علیپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
62969 بی بی مریم علیپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
62970 جلال علیپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
62971 جمشید علیپور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62972 حسین علیپور 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
62973 حمید علیپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
62974 زهرا علیپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
62975 صالحه علیپور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
62976 صفیه علیپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
62977 عالیه علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62978 علیرضا علیپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
62979 غلامحسین علیپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62980 فرحناز علیپور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
62981 فرهنگ علیپور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
62982 فریده علیپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
62983 فهیمه علیپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
62984 مجید علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62985 نرگس علیپور 1375 علوم پايه زیست شناسی
62986 ولدا علیپور 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
62987 هاجر علیپور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
62988 یزدان علیپور ساروکلائی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
62989 تقی علیپوربالفروش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62990 صغری علیپورثانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
62991 مجید علیپورجاغرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
62992 اعظم علیپورخشت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
62993 الهام علیپورسیستانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
62994 الهام علیپورسیستانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
62995 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
62996 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
62997 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
62998 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
62999 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63000 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417592