راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 فائزه علی پور 1385 دامپزشكي دامپزشکی
63002 فائزه علی پور 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی (دستیاری)
63003 فاطمه علی پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63004 فاطمه علی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63005 فاطمه علی پور 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63006 فاطمه علی پور 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
63007 فریده علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63008 فهیمه علی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63009 فیروزه علی پور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63010 کیومرث علی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63011 مائده علی پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63012 مائده علی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63013 مجید علی پور 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
63014 محبوبه علی پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
63015 محبوبه علی پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
63016 محسن علی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63017 محمدتقی علی پور 1363 مهندسي جوشكاري
63018 محمود علی پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63019 محمود علی پور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
63020 مریم علی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63021 مصطفی علی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63022 معصومه علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63023 مهدی علی پور 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63024 مهدی علی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63025 مهدی علی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63026 نسرین علی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63027 نسیبه علی پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63028 یاور علی پور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63029 یگانه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63030 سعید علی پور برنجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63031 آذین علی پور تبریزی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63032 بهناز علی پور چک آب 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
63033 فهیمه علی پور خشت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63034 فهیمه علی پور خشت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
63035 زهرا علی پور دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
63036 مجید علی پور زردکوهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
63037 پروین علی پور شاندیز 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63038 حمید علی پور شمس آباد 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
63039 مریم علی پور کاریزک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63040 حامد علی پور لائین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63041 احمد علی پور مازندرانی 1355 علوم رياضي آمار
63042 اکرم علی پور محمدیه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63043 حسن علی پور نوده 1355 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
63044 زهرا علی پوراصطهباناتی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
63045 الهه علی پوراوجور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63046 امیر علی پوربرکادهی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
63047 ابوالفضل علی پورثانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
63048 ابوالفضل علی پورثانی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63049 شهربانو علی پوردرخت توتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63050 سکینه علی پورراز 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63051 زهرا علی پوررستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63052 علی اصغر علی پورشورک توکانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63053 علی علی پورصنوبری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63054 مریم علی پورعابدی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63055 مریم علی پورقرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63056 مرتضی علی پورقوریچائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63057 فاطمه علی پورکاشی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63058 الناز علی پورکریم آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63059 نجمه علی پورکفشگر 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63060 صدیقه علی پورکنگ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63061 ناصر علی پورکوچه طلا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63062 عباسعلی علی پورکیوانلو 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63063 سمیرا علی پورلری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
63064 نجمه علی پورمجلسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
63065 پریسا علی پورمس کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63066 حسین علی پورمقدم 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا (آموزش محور)
63067 عباس علی پورنخی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63068 پریسا علی پورنشلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63069 رضا علی پورنوبهاران اقدم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
63070 فرزانه علی پوریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
63071 سیدامیر علی پوریزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
63072 اکبر علی تبارفیروزجاه 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63073 زینب علی توکلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63074 محمود علی توکلی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63075 فاطمه علی جان زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63076 سمانه علی جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63077 علی علی جانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63078 عباس علی جانی جویباری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63079 زهره علی جانی سعادت آبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63080 محمد علی جانی قادیکلائی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
63081 شهربانو علی جمعه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63082 فاطمه علی جمعه زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63083 محبوبه علی جمعه زاده حصاری 1383 علوم پايه زمین شناسی
63084 مهناز علی جمعه زاده حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63085 یونس علی علی جو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
63086 یونسعلی علی جو 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
63087 جمشید علی جواد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63088 سمایه علی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63089 سیده زهرا علی حق نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63090 مجید علی حوری فیض ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63091 محمدحسین علی حوری فیض ابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
63092 مجید علی حوری فیض آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63093 محبوبه علی حوری فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63094 سید مباشر علی حیدر 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63095 محمود علی خان زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63096 وحید علی خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63097 وحید علی خان زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63098 حمید علی خانزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63099 حمید علی خانزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051803