راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 63001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63002 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63003 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63004 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63005 امیرناصر غیاثی اجقان 1354
63006 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
63007 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
63008 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63009 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63010 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63011 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63012 زهره غیاثی طرزی 1389
63013 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63014 سمیّه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63015 محمدباقر غیاثی قروه 1381 علوم پايه زمین شناسی
63016 مهدی غیاثی گیشی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
63017 محمدحسین غیاثی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63018 مهری غیاثی نوقابی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63019 بهنام غیادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63020 مایسا غیادی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63021 مایسا غیادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63022 عباس غیب دوست 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63023 مهرداد غیب دوست 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63024 آرزو غیبی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63025 طاهره غیبی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
63026 فاطمه غیبی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
63027 فرزاد غیبی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63028 فرزاد غیبی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63029 محمد غیبی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
63030 نادر غیبی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63031 محبت غیبی کهنه فرود 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63032 محمد غیبی لائین 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63033 محمد اسماعیل غیبی هاشم آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63034 سمیه غیبی هاشم اباد 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63035 سمیه غیبی هاشم اباد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63036 طیبه غیث پورلطف ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63037 دلیر غیرت اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63038 عباس علی غیرتمند 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63039 فاطمه غیرتمند 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63040 معصومه غیرتمند 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63041 ملیحه غیرتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63042 زهرا غیور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
63043 محمدعلی غیور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63044 محمدعلی غیور 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63045 ندا غیور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63046 نیّره غیور 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63047 یوسف غیور 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
63048 سیده زینب غیور باغبانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
63049 اکرم غیور دوزنده 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63050 سید حسن غیور رمزی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
63051 فاطمه غیور سرایدار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63052 فاطمه غیور کاظمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63053 فاطمه غیور کاظمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63054 زینب غیور کریمیانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63055 محمدعلی غیوراصلی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63056 مرجان غیوراقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
63057 فرناز غیوربابائی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63058 معصومه غیوربابایی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63059 بی بی فاطمه غیورباغبانی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63060 سمانه غیورباغبانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63061 سیداحمد غیورباغبانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63062 سیدعلی غیورباغبانی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
63063 سیدمحمد غیورباغبانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63064 سیدمرتضی غیورباغبانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
63065 سیدمیلاد غیورباغبانی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
63066 سیده زینب غیورباغبانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63067 سیدهادی غیورباغبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63068 فرزانه غیورباغبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63069 زهره غیوربلورفروشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63070 مهدیه غیوربلورفروشان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
63071 سیدحامد غیوررمزی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63072 زکیه غیورسالانقوچ 1384 علوم پايه زمین شناسی
63073 زکیه غیورسالانقوچ 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
63074 زهرا غیورسالانقوچ 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63075 فاطمه غیورسرایدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
63076 جلیل غیورصفار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63077 ریحانه غیورصفار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63078 رضا غیورعاملی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63079 اکرم غیورکاظمی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63080 غلامعلی غیورکاظمی 1355 علوم پايه شیمی
63081 زینب غیورکریمیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63082 محمدرضا غیورکریمیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63083 اکرم غیورمداح 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63084 منصوره غیورمداح 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63085 منصوره غیورمداح 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63086 مهدی غیورمداح 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63087 حمیده غیورمرادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
63088 ربابه غیورمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
63089 مهدی غیورمینایی 1362 مهندسي جوشكاري
63090 سمانه غیوروطن پرست 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63091 محمدحسن غیوری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63092 محمد غیوری خواه 1384 علوم پايه فیزیک
63093 محمد غیوری خواه 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
63094 امین غیوری مطلق 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
63095 محمد غیومیان 1364 مهندسي عمران روستايي
63096 احمد فائزی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
63097 محمد فائزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63098 مرضیه فائزی 1389
63099 پرهام فائزی رازی 1369 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37306751