راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 63001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 فاطمه عزیزی قوچان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
63002 منا عزیزی قولانلو 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63003 زهرا عزیزی کاریزعمر 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63004 هادی عزیزی کوتنائی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63005 احمد عزیزی کوهانستانی 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63006 زهرا عزیزی محمودآباد 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63007 اعظم عزیزی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
63008 ابراهیم عزیزی مقدم یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63009 حامد عزیزی نامقی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
63010 حامد عزیزی نامقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
63011 بنفشه عزیزی نفطه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63012 سارا عزیزی یوسف ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63013 احسان عزیزیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
63014 اصغر عزیزیان 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
63015 زهرا عزیزیان 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63016 سیدمهدی عزیزیان 1372 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63017 غزاله عزیزیان 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63018 فرح عزیزیان 1363 علوم پايه دبیری شیمی
63019 لیلا عزیزیان رستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63020 میثم عزیزیان مصلح 1392 الهيات شهيد مطهري حکمت متعالیه
63021 وحیده عزیزیان نژادکشکویی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63022 مهدی عزیزیه 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63023 رباب عساف 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63024 عباس عساف 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63025 فوزیه عساکره 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
63026 مرتضی عساکری 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
63027 مرتضی عساکری 1378 علوم پايه فیزیک
63028 آسیه عسکرآبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63029 مصطفی عسکرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63030 زهرا عسکربیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63031 فرانک عسکرپور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63032 محرم عسکرپور 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63033 افشین عسکرپورطاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63034 کبری عسکرجلالی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63035 راضیه عسکرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
63036 راضیه عسکرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
63037 شادی عسکرزاده 1380 علوم رياضي آمار
63038 محمود عسکرزاده 1366 مهندسي عمومی
63039 محسن عسکرزاده گوگدره 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63040 محسن عسکرزاده گوگدره 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
63041 الهام عسکرنژاد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63042 الهام عسکرنژاد 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
63043 عباس عسکرنژاد تبریزی 1362 مهندسي مهندسی عمران
63044 مسعود عسکرنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63045 اسرا عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
63046 الهام عسکری 1393 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63047 امیرحسین عسکری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
63048 امیررضا عسکری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63049 امیررضا عسکری 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63050 امیررضا عسکری 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63051 بابی سان عسکری 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
63052 جعفر عسکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63053 حسن عسکری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63054 حسین عسکری 1381 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
63055 رضا عسکری 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63056 زهراسادات عسکری 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63057 سارا عسکری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
63058 سعیده عسکری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63059 سیدمحمد عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63060 سیدمحمد عسکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63061 سیدمهدی عسکری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63062 سیده راضیه عسکری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63063 طاهره عسکری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63064 عباس علی عسکری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63065 عصمت عسکری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63066 عصمت عسکری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63067 عفت عسکری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63068 علی عسکری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63069 علی اکبر عسکری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63070 علی اکبر عسکری 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
63071 علیداد عسکری 1383 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63072 علیداد عسکری 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63073 فائزه عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63074 فاطمه عسکری 1391 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
63075 فریبا عسکری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63076 فضل اله عسکری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63077 قاسم عسکری 1378 علوم پايه زمین شناسی
63078 کمیل عسکری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
63079 مجتبی عسکری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63080 مجید عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63081 محسن عسکری 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63082 محمدرضا عسکری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63083 محمدرضا عسکری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
63084 محمدعلی عسکری 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
63085 محمدهادی عسکری 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63086 مریم عسکری 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63087 مریم عسکری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63088 معصومه عسکری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63089 مهدی عسکری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63090 مهدی عسکری 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63091 مهدی عسکری 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
63092 نادر عسکری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63093 ناصر عسکری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63094 ندا عسکری 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63095 نرجس عسکری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63096 نسترن عسکری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63097 نعمت اله عسکری 1363 كشاورزى امور دامی
63098 نعیمه عسکری 1393
63099 وحیده عسکری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63100 هادی عسکری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251216