راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 63001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63002 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
63003 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63004 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63005 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63006 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63007 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
63008 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63009 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63010 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
63011 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63012 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63013 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63014 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63015 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63016 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63017 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63018 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63019 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
63020 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63021 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63022 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63023 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
63024 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63025 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63026 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63027 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
63028 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63029 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63030 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
63031 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63032 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63033 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63034 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63035 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63036 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63037 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63038 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
63039 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63040 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63041 حمیدرضا علیمردانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63042 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63043 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63044 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63045 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63046 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63047 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
63048 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63049 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63050 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63051 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63052 مریم علیمردانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
63053 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداري
63054 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63055 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63056 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63057 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
63058 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
63059 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63060 فاطمه علیمی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
63061 یاسمن علیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63062 بتول علیمیرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63063 سعید علیمیرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63064 ملیحه علیمیرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63065 زهره علیمیرزایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63066 محمدرضا علیمیرزایی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
63067 مهدی علیمیرزایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63068 فاطمه علین 1384 علوم پايه فیزیک
63069 فرهاد علینقی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63070 عباس علینقی زاده لنگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63071 محمدرضا علینقی لنگری 1361 مهندسي راه و ساختمان
63072 فاطمه علیون 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63073 محمدحسین علیین 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63074 ملیحه علیین 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63075 وجیهه عم رضا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63076 میثم عماد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63077 رضا عماد آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63078 مهتاب عماد زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63079 امید عمادزاده 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
63080 بهاره عمادزاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63081 بهاره عمادزاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63082 بهاره عمادزاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63083 ترانه عمادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63084 خاطره عمادزاده 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63085 خاطره عمادزاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63086 فاطمه عمادعشقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63087 محمد عمادعشقی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63088 محمد عمادعشقی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
63089 ابراهیم عمادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63090 ابوالفضل عمادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63091 ریحانه عمادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63092 سارا عمادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63093 سعید عمادی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63094 سلیمه عمادی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63095 سیدعماد عمادی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63096 فاطمه عمادی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63097 فاطمه عمادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63098 محبوبه عمادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
63099 محمد عمادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63100 محمد عمادی 1375 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677371