راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 63001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63001 غزاله علوی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63002 فاطمه سادات علوی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63003 فرح ناز علوی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63004 فرح ناز علوی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
63005 فریده السادات علوی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63006 کامران علوی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63007 لیلی علوی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
63008 مجید علوی 1373 علوم رياضي ریاضی
63009 محمدجواد علوی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63010 محمدصادق علوی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63011 مریم علوی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
63012 مریم علوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63013 ملیحه علوی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63014 ملیحه علوی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63015 منصور علوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63016 مهرداد علوی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63017 ناهیدالسادات علوی 1384 علوم رياضي آمار
63018 ناهیدالسادات علوی 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
63019 نفیسه سادات علوی 1391 مهندسي مهندسی عمران
63020 همای علوی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63021 مهیار علوی مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63022 بی بی سکینه علوی اصل 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63023 زهرا علوی اله آبادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63024 نرگس علوی امین 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63025 مهدی علوی اهنگ 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63026 سیدعلی علوی بجستان 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63027 پریسا علوی بجستانی 1395 علوم پايه زیست شناسی - سلولی و مولکولی
63028 مهدی علوی بجستانی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
63029 سیدمهدی علوی پادر 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63030 علی علوی پناه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63031 سیدمحمدرضا علوی پور 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63032 فاطمه سادات علوی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63033 سیده سکینه علوی پیرسرایی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63034 حسین فرزام علوی تبریزی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63035 سمیه علوی ترشیزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63036 سیدحسین علوی ترشیزی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63037 طاهره علوی ترشیزی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63038 فاطمه بی بی علوی خوشحال 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63039 فاطمه سادات علوی خوشحال 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63040 سیدمسلم علوی دارابی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63041 سیدرضا علوی دانا 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63042 مریم علوی دقیق 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
63043 سیداحمد علوی دوغائی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63044 نرمین علوی دهخوارقانی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
63045 زهره علوی راد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63046 زهره علوی راد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63047 زهره علوی رفیعی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63048 ساراسادات علوی رفیعی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63049 سمیه السادات علوی رفیعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63050 سمیه سادات علوی رفیعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63051 طاهره علوی رفیعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63052 فاطمه علوی رفیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63053 حسن علوی زاده 1362 علوم پايه زمین شناسی
63054 سید امیر محمد علوی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63055 سیدامیرمحمد علوی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63056 سیدمحمد علوی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63057 سیدمهدی علوی زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63058 شهرزادسادات علوی زاده 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63059 فرزانه علوی زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63060 فرزانه علوی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63061 فرزانه علوی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63062 فریبا علوی زاده 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63063 فریبا علوی زاده 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
63064 لیلا علوی زاده 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63065 معصومه علوی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63066 لیلا سادات علوی زاده دوغائی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63067 سیدرسول علوی زو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
63068 سیدرسول علوی زو 1393 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
63069 سیدهادی علوی زو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63070 سیدجمال علوی شاندیز 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
63071 سیدجمال علوی شاندیز 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
63072 سیدحامد علوی شهری 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63073 سیدمحمد علوی شهری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63074 عادله علوی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63075 زهراسادات علوی صدر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63076 سید علی علوی طباطبایی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63077 سیدجواد علوی طبری 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
63078 فاطمه سادات علوی علی آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63079 بی بی سکینه علوی فر 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63080 فخرالسادات علوی فر 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63081 مهدیه سادات علوی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63082 نقدعلی علوی فرد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
63083 عبدالرضا علوی قره باغ 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63084 سیدمحمد علوی قصونی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
63085 سیده مرضیه علوی کاخک 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63086 مریم علوی کاخکی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63087 مریم سادات علوی کاخکی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63088 مریم سادات علوی کاخکی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
63089 سیدعباس علوی کنگی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
63090 زینب علوی گرمک 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63091 سیدجعفر علوی گنابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63092 سیدسلمان علوی گنابادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
63093 مرضیّه علوی گنابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63094 ریحانه سادات علوی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63095 سیدمجتبی علوی مقدم 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63096 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1376 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63097 سیدمحمدرضا علوی مقدم 1379 مهندسي مهندسی عمران - آب و هیدرولیک
63098 سیمین علوی مقدم 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63099 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63100 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766072