راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63101 سمانه علی خانزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63102 امنه علی خانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63103 سمیرا علی خانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63104 علی اکبر علی خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
63105 هدی علی خانی 1382 علوم رياضي آمار
63106 منیژه علی خانی ثانی ابدال ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63107 الهه علی خانی محمدآباد 1373 علوم پايه دبیری شیمی
63108 شعیب علی خواجه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63109 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
63110 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63111 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63112 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63113 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63114 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63115 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
63116 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63117 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
63118 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
63119 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63120 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
63121 فائزه علی دادی سه یک اب 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63122 مرضیه علی دادی همت ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
63123 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
63124 بهاره علی دادیانی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
63125 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63126 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63127 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63128 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63129 حامد علی دوست 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63130 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63131 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
63132 زهرا علی دوست 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
63133 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63134 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63135 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63136 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
63137 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
63138 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63139 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63140 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63141 طاهره علی دوست یوسفخانی 1382 علوم رياضي آمار
63142 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
63143 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63144 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63145 سارا علی رضائی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63146 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63147 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63148 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
63149 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63150 آرش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63151 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63152 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
63153 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63154 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63155 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63156 پریسا علی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63157 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63158 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63159 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63160 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63161 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
63162 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63163 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63164 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63165 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63166 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63167 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
63168 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63169 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63170 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63171 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63172 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63173 سودابه علی زاده 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
63174 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
63175 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
63176 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63177 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63178 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
63179 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
63180 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63181 علیرضا علی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63182 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
63183 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63184 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63185 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63186 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63187 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63188 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
63189 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
63190 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
63191 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63192 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
63193 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63194 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
63195 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63196 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63197 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
63198 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63199 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63200 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046876