راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 63101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63101 محمد عسکریان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63102 مریم عسکریان 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
63103 مهشید عسکریان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63104 شهاب الدین عسکریان بجستانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
63105 بنفشه عسکریان تبریزی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63106 ا لهام عسکریان کاخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63107 ابوالفضل عسکریان کلات 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63108 حسین عسکریان کلات 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
63109 سیدسعید عسکریانی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63110 فهیمه عسگرآبادی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
63111 عبدالمجید عسگرابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63112 ریحانه عسگرپور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63113 ریحانه عسگرپور 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63114 ساناز عسگرپور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63115 ساناز عسگرپور 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63116 علی عسگرپور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63117 محمدرضا عسگرپور 1362 مهندسي مهندسی عمران
63118 ابوالقاسم عسگرزاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63119 سیداحسان عسگرزاده خراسانی 1384 علوم پايه فیزیک
63120 خدیجه عسگرزاده طرقبه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
63121 رجبعلی عسگرزاده طرقبه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63122 فاطمه عسگرزاده طرقبه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63123 سمیه عسگرشمسی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63124 سمانه عسگرنژاد 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
63125 رودابه عسگرنیا 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63126 طلیعه عسگرنیافعال 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63127 وجیهه عسگرنیافعال 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63128 ابراهیم عسگری 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63129 ابوالفضل عسگری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63130 احمد عسگری 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
63131 اشکان عسگری 1392 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
63132 الهام عسگری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63133 تکتم عسگری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63134 حسین عسگری 1376 علوم پايه فیزیک
63135 حمیدرضا عسگری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63136 زهرا عسگری 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63137 زهرا عسگری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
63138 زهرا عسگری 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
63139 زهرا عسگری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63140 زهرا عسگری 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
63141 سلیله عسگری 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63142 سیدعلی اکبر عسگری 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
63143 سیده غزاله عسگری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63144 شروین عسگری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
63145 عادله عسگری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63146 علی عسگری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63147 علی اکبر عسگری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63148 علی اکبر عسگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63149 علی اکبر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63150 فاطمه عسگری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63151 فرید عسگری 1372 علوم رياضي آمار
63152 کاظم عسگری 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
63153 ماریا عسگری 1393 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
63154 محسن عسگری 1376 علوم رياضي آمار
63155 محمد عسگری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63156 محمدصادق عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
63157 محمود عسگری 1354 مهندسي راه و ساختمان
63158 مسعود عسگری 1390 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
63159 معصومه عسگری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63160 منیر عسگری 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63161 مهرداد عسگری 1383 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63162 میثم عسگری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63163 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1378 مهندسي مهندسی عمران - آب
63164 افسانه عسگری دیارجان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63165 نجمه عسگری بیلندی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63166 نجمه عسگری بیلندی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
63167 فاطمه عسگری پناه 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63168 برزو عسگری پیربلوطی 1375 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
63169 قباد عسگری جعفرابادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63170 ربابه عسگری چانوچایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63171 راهله عسگری خادر 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63172 هادی عسگری خادر 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
63173 وحیدرضا عسگری دریوسفی درانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63174 حمیدرضا عسگری دشتبیاض 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63175 سمانه عسگری ساری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63176 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63177 سیدمحمدجواد عسگری طباطبائی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
63178 صدیقه سادات عسگری طباطبائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63179 فاطمه سادات عسگری طباطبائی 1394 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63180 سید محمد جواد عسگری طباطبایی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63181 زهرا عسگری طرقبه 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
63182 عباس عسگری طرقبه 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63183 مصطفی عسگری فرسنگی 1382 علوم پايه فیزیک
63184 مصطفی عسگری فرسنگی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63185 نجمه عسگری فرسنگی 1380 علوم رياضي آمار
63186 علیرضا عسگری قوچانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63187 مائده عسگری گلوگاهی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63188 اعظم اله عسگری مقدم 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63189 ژاله عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63190 شهره عسگری نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63191 علی حسین عسگری واوسری 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63192 محسن عسگری ورتونی 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
63193 رقیه عسگری یدکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63194 اصغر عسگری یزدی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63195 حمیده عسگریان 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63196 حمیده عسگریان 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
63197 عبدالغفار عسگریان 1353 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63198 مریم عسگریان 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63199 مریم عسگریان 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
63200 نرگس عسگریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223057