راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 63201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 عیسی فرزانه 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63202 قاسم فرزانه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63203 لاله فرزانه 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
63204 محبوبه فرزانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63205 محمد فرزانه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63206 محمد فرزانه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63207 محمدصادق فرزانه 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
63208 مصطفی فرزانه 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63209 معصومه فرزانه 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63210 موسی فرزانه 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
63211 مهسا فرزانه 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
63212 نفیسه فرزانه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
63213 یدالله فرزانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63214 یداله فرزانه 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63215 جمال فرزانه احمد آباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63216 محمودرضا فرزانه بلگردی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
63217 نازبانو فرزانه بهالگردی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63218 نازبانو فرزانه بهالگردی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63219 فرناز فرزانه بهلگردی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63220 حسین فرزانه بیمرغی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63221 حسین فرزانه بیمرغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
63222 اعظم فرزانه پلگرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63223 اکرم فرزانه پلگرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63224 اکرم فرزانه پلگرد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
63225 فریبا فرزانه پورکلی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63226 فاطمه فرزانه جویباری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63227 ژاله فرزانه حسن زاده 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63228 ژاله فرزانه حسن زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
63229 مجتبی فرزانه خلق اباد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63230 حمید فرزانه خور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63231 علیقلی فرزانه راد 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63232 علی اکبر فرزانه سراجی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63233 زهرا فرزانه سه قلعه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63234 سمیه فرزانه سه قلعه 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63235 نصرت فرزانه کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63236 احمد فرزانه کرد 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
63237 صادق فرزانه کرد 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63238 وحیده فرزانه کرد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63239 محمود فرزانه گرد 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63240 پرویز فرزانه نوخندان 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63241 پرویز فرزانه نوخندان 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63242 داریوش فرزانه نوخندان 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63243 امین فرزانه نیا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
63244 عادله فرزانه نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63245 مهران فرزانه یونجالی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
63246 مسعود فرزانه) 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63247 فرزانه فرزانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63248 امیرحسین فرزبُد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
63249 منیره فرزند 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63250 روشنک فرزندی 1391 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
63251 محبوبه فرزندی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
63252 آذین فرزین 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63253 امیر فرزین 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63254 حمیدرضا فرزین 1386 دامپزشكي بیوتکنولوژی
63255 فردین فرزین 1371 علوم رياضي آمار
63256 فرشاد فرزین 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63257 مرجان فرزین 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63258 مصیب فرزین 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63259 وجیهه سادات فرزین 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63260 مسعود فرزین بیلندی 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
63261 مسعود فرزین بیلندی 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
63262 رئوف فرزین پور 1357 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63263 میمنت فرزین ترشیز 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63264 نسیم فرزین خانقاه 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63265 رامین فرزین راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
63266 زهرا فرسائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63267 افسانه سادات فرساد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
63268 رامین فرساد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63269 رضا فرساد 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63270 علیرضا فرساد 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63271 نجمه فرساد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63272 نجمه فرساد 1385 علوم رياضي ریاضی محض
63273 بهرام فرسادنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63274 سمیه فرسایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63275 فاطمه فرسایی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63276 سمیه فرستاده صنوبری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63277 سارا فرسرائی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63278 فروغ فرش چین 1377 علوم رياضي آمار
63279 سروش فرش چین 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63280 الهه فرشاد 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63281 پدرام فرشاد 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
63282 پیام فرشاد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63283 سهیلا فرشاد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
63284 علیرضا فرشاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63285 فرناز فرشاد 1382 مهندسي مهندسی شیمی
63286 محمد فرشاد 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63287 محمّد فرشاد 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63288 ناهید فرشاد 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63289 هادی فرشاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63290 حمیدرضا فرشادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63291 الهام فرشان فرشچی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63292 سحر فرشباف زرین نوغانی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63293 منصوره فرشبافی هنرور 1366 علوم پايه دبیری شیمی
63294 محمدحسن فرشته پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63295 طیبه فرشته منش 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63296 طیبه فرشته منش 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
63297 فاطمه فرشته نژاد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
63298 ریحانه فرشتیان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63299 زینب فرشتیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63300 فاطمه فرشتیان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35549825