راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 63201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 مسلم علی ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63202 نجمه علی ابادی راوری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63203 عزت علی ابادی مقدم 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63204 زهره علی احمدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63205 رضا علی اسماعیلی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63206 جلالی گلمکانی علی اصغر 1354 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63207 خدیجه علی اصغربیدختی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
63208 ام البنین علی اصغری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63209 ام البنین علی اصغری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63210 سیدمهدی علی اصغری 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63211 هادی علی اصغری 1385 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63212 هانیه علی اکبر 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
63213 علی علی اکبرپور 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63214 حسین علی اکبرخانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63215 رضا علی اکبرخانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
63216 صبا علی اکبرخانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63217 صبا علی اکبرخانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63218 صغری علی اکبرخانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63219 مجتبی علی اکبرزاده 1382 علوم پايه فیزیک
63220 مرضیه علی اکبرزاده 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63221 مریم علی اکبرزاده مجاور 1372 كشاورزى صنایع غذایی
63222 محبوبه علی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63223 زهره علی اکبرنژادخوش صفررو 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63224 محسن علی اکبرنظر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63225 اکرم علی اکبری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63226 خدیجه علی اکبری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63227 دانیال علی اکبری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
63228 داود علی اکبری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
63229 رضا علی اکبری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63230 رضا علی اکبری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63231 زهرا علی اکبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63232 سیده مهدیه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی عمران
63233 شیدا علی اکبری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63234 فاطمه علی اکبری 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63235 فاطمه علی اکبری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63236 فاطمه علی اکبری 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63237 کریم علی اکبری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63238 محسن علی اکبری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63239 محمد علی اکبری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63240 محمد علی اکبری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63241 مریم علی اکبری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63242 مژده سادات علی اکبری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
63243 ملیحه علی اکبری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63244 ملیحه علی اکبری 1385 علوم پايه زمین شناسی
63245 ملیحه علی اکبری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63246 نجمه علی اکبری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
63247 نجمه علی اکبری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63248 نسرین علی اکبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63249 فائزه علی اکبری شاندیز 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63250 سارا علی اکبری اسفرجانی 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
63251 احسان علی اکبری بابوکانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63252 حبیب اله علی اکبری بیاضی 1369 علوم پايه زمین شناسی
63253 زهره علی اکبری بیدختی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63254 مهدی علی اکبری بیدختی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63255 سعید علی اکبری ثانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
63256 محمد علی اکبری سلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63257 میثم علی اکبری سلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63258 آسیه علی اکبری شاندیز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
63259 اسیه علی اکبری شاندیز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63260 روح اله علی اکبری شاندیز 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63261 شکراله علی اکبری شاندیز 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63262 فائزه علی اکبری شاندیز 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63263 فهیمه علی اکبری شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63264 مجتبی علی اکبری شاندیز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63265 مصطفی علی اکبری شاندیز 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63266 مصطفی علی اکبری شاندیز 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63267 مصطفی علی اکبری شاندیز 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63268 فاطمه علی اکبری طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63269 مجید علی اکبریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63270 بهزاد علی اکبریان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63271 مجید علی اکبریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63272 محسن علی اکبریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63273 منیژه علی اکبریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63274 نجمه علی اکبریان 1381 علوم پايه فیزیک
63275 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63276 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63277 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
63278 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63279 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63280 رضا علی الهی همت آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63281 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63282 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
63283 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63284 سیده مریم علی بخشی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
63285 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
63286 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63287 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63288 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63289 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63290 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
63291 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
63292 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63293 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63294 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63295 سجاد علی بیگی بنی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
63296 ریحانه سادات علی پرست 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
63297 سمانه سادات علی پرست 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63298 سیدمحمدصادق علی پرست 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63299 انسیه علی پرست کردیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63300 تکتم علی پرست کردیانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40766046