راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 63201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 حمید رضا عسگریان یزدی 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
63202 حمیدرضا عسگریان یزدی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63203 مینا عسگریان یزدی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63204 رضا عسل فروش رضائیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63205 اکرم عسلی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63206 ریحانه عسلی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63207 زهره عسلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63208 مهری عسلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63209 اسداله عشاق 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63210 مهدی عشاق 1386 علوم رياضي ریاضی محض
63211 مهدی عشاق 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه درزمینه سیستمهای دینامیکی
63212 علی عشایری 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63213 حسین عشایری زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63214 فریبرز عشرت آبادی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63215 حمید عشرتی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63216 طیبه عشرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63217 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63218 فهیمه عشرتی خلیل آباد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
63219 مجید عشق ابادی 1374 علوم پايه فیزیک
63220 زهرا عشق پور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
63221 مریم عشق پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63222 مریم عشق پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63223 وحیدرضا عشقان ملک 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63224 اسماعیل عشقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63225 اسماعیل عشقی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63226 اقدس عشقی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63227 انسیه عشقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63228 بتول عشقی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
63229 پریسا عشقی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63230 خدیجه عشقی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63231 رمضانعلی عشقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63232 زهرا عشقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63233 زهرا عشقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63234 سعید عشقی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
63235 سعید عشقی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63236 سکینه عشقی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
63237 علی اکبر عشقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63238 علیرضا عشقی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63239 علیرضا عشقی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63240 فاطمه عشقی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
63241 معصومه عشقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63242 مهدی عشقی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63243 نرگس عشقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63244 نعیمه عشقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63245 فاطمه عشقی نقاب 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63246 وحیده عشقی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63247 حمیدرضا عشقی زاده سامانی 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
63248 پارسا عشقی سردهی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63249 معصومه عشقی شرق 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63250 شهریار عشقی فشخامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63251 رحمت اله عشقی قمشه 1355 مهندسي مكانيك
63252 معصومه عشقی مطلق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63253 رضا عشقی نقاب 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63254 مریم عشوری کیوانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63255 رسول عشیری لیوسی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63256 پارسا عصار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63257 پدرام عصّار 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63258 زهرا عصار 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
63259 شهناز عصار 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
63260 صالح عصار 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63261 علی عصار 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63262 منیره عصار 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63263 منیره عصار 1394 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63264 هایده عصار 1374 علوم پايه زیست شناسی
63265 سعید عصار زاده 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63266 آلاله عصارآن دربان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63267 بی بی فاطمه عصاران 1368 علوم پايه دبیری فیزیک
63268 ثمین عصاران 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63269 سیدعلی عصاران 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63270 شیماسادات عصاران 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63271 صغری عصاران 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63272 فاطمه عصاران 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63273 محمد عصاران 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63274 غزاله عصاران دربان 1394 مهندسي مهندسی برق
63275 لیلی عصاران دربان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63276 محمدحسین عصاران دربان 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63277 مریم عصاران دربان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63278 مصطفی عصاران دربان 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63279 سعید عصارزاده 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63280 موسی الرضا عصارزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63281 مینا عصارزاده 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63282 مینا عصارزاده 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63283 فائزه عصارزاده نوغانی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
63284 محمدتقی عصارگل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63285 زهره عصارنوقابی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
63286 عفت عصارنوقابی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63287 ریحانه عصارنیا 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63288 ریحانه عصارنیا 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63289 فاطمه عصارنیا 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63290 زهرا عصاره زادگان دزفولی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
63291 مهشید عصاره زادگان دزفولی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63292 عارفه عصاری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63293 محمدرضا عصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63294 معصومه عصاری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63295 معصومه عصاری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63296 عبدالمجید عصاری رودی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63297 محمد عصاریان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63298 محمدرضا عصاریان 1369 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
63299 سمانه عصبی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63300 رضا عصری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226444