راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63201 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63202 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63203 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63204 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
63205 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63206 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63207 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63208 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63209 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
63210 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63211 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
63212 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
63213 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63214 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63215 الهام علی زاده ایلخانلدر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63216 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
63217 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
63218 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
63219 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
63220 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63221 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
63222 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
63223 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63224 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63225 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63226 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
63227 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
63228 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63229 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63230 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
63231 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
63232 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63233 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63234 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63235 ایمان علی زاده شهری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
63236 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
63237 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63238 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63239 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63240 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63241 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63242 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63243 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63244 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63245 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63246 محسن علی زاده نوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63247 سمیه علی زاده نیری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
63248 صغری علی زاده یدکی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
63249 گلثومه علی زاده یدکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63250 فرنوش علی ساری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63251 مژگان علی شاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63252 فاطمه علی شفائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63253 حسین علی صوفی 1372 علوم رياضي آمار
63254 هاشم علی صوفی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63255 مرتضی علی عرب 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63256 مرتضی علی عسکرفروشانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63257 محمدرضا علی عسکری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63258 جاسم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63259 مریم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63260 مریم علی فتح ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63261 محمّد علی قلیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63262 زهره علی قنبری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63263 هما علی قنبری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63264 فرشید علی کرمی 1366 مهندسي مهندسی عمران
63265 حامد علی گل زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
63266 خدیجه علی محمدزاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63267 معصومه علی محمدزاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63268 نجمه علی محمدنژادشارک 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63269 ابراهیم علی محمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63270 امیر حسین علی محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63271 ایرج علی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63272 بتول علی محمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63273 براتعلی علی محمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63274 حسینعلی علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
63275 حمیدرضا علی محمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63276 رضا علی محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63277 زهرا علی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63278 سپیده علی محمدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
63279 سعید علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
63280 سمانه علی محمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63281 سمیرا علی محمدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63282 طاهر علی محمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63283 طاهر علی محمدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63284 علی علی محمدی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63285 غلامعلی علی محمدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63286 فاطمه علی محمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63287 فاطمه علی محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63288 فاطمه علی محمدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
63289 فهیمه علی محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63290 مبینا علی محمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63291 مجید علی محمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63292 محمد علی محمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63293 محمد علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
63294 محمدیار علی محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63295 مریم علی محمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63296 مریم علی محمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63297 مطهره علی محمدی 1387 علوم پايه فیزیک
63298 مهدی علی محمدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63299 مهدیه علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
63300 ناهید علی محمدی 1382 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047044