راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 63301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63301 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63302 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
63303 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63304 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63305 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63306 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63307 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
63308 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63309 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63310 ازاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63311 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
63312 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63313 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63314 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63315 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63316 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
63317 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63318 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63319 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63320 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63321 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63322 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63323 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63324 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63325 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63326 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63327 علی اکبر علیزاده مقدم 1357 كشاورزى علوم دامی
63328 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63329 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
63330 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
63331 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
63332 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63333 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63334 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63335 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
63336 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63337 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63338 حجت علیزاده موبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63339 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63340 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63341 محمدرضا علیزاده مومن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63342 شهین علیزاده میلانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63343 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63344 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63345 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63346 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63347 سعیده علیزاده نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63348 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63349 عطیه علیزاده نوری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63350 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63351 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63352 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63353 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
63354 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
63355 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
63356 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
63357 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63358 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63359 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63360 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک
63361 زهرا علیزاده یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63362 زهرا علیزاده یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63363 سجّاد علیزاده یزدی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63364 طیبه علیزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63365 عفت علیزاده یزدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63366 علی اکبر علیزاده یزدی 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63367 مرضیه علیزاده یزدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63368 ملیحه علیزاده یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63369 ملیحه علیزاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63370 وحید علیزاده یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63371 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63372 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
63373 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63374 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63375 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63376 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63377 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
63378 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63379 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63380 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63381 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63382 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63383 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63384 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63385 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63386 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63387 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63388 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63389 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63390 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63391 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63392 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63393 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
63394 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63395 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63396 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63397 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
63398 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63399 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63400 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39432714