راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 63301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63301 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
63302 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63303 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63304 حسین علی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63305 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63306 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63307 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
63308 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63309 ساناز علی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63310 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
63311 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
63312 سجاد علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63313 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63314 سهیلا علی پور 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
63315 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63316 عالیه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63317 عذرا علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63318 علی رضا علی پور 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63319 علیرضا علی پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63320 فائزه علی پور 1385 دامپزشكي دامپزشکی
63321 فائزه علی پور 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی (دستیاری)
63322 فاطمه علی پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63323 فاطمه علی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63324 فاطمه علی پور 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63325 فاطمه علی پور 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
63326 فریده علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63327 فهیمه علی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63328 فیروزه علی پور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63329 کیومرث علی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63330 مائده علی پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63331 مائده علی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63332 مجید علی پور 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
63333 محبوبه علی پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
63334 محبوبه علی پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
63335 محسن علی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63336 محمدتقی علی پور 1363 مهندسي جوشكاري
63337 محمود علی پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63338 محمود علی پور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
63339 مریم علی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63340 مصطفی علی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63341 معصومه علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63342 مهدی علی پور 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63343 مهدی علی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63344 مهدی علی پور 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63345 نسرین علی پور 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63346 نسیبه علی پور 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63347 یاور علی پور 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63348 یگانه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63349 یگانه علی پور 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63350 سعید علی پور برنجی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63351 آذین علی پور تبریزی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63352 بهناز علی پور چک آب 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
63353 فهیمه علی پور خشت 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63354 فهیمه علی پور خشت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
63355 زهرا علی پور دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
63356 مجید علی پور زردکوهی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر
63357 پروین علی پور شاندیز 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63358 حمید علی پور شمس آباد 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
63359 مریم علی پور کاریزک 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63360 حامد علی پور لائین 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63361 احمد علی پور مازندرانی 1355 علوم رياضي آمار
63362 اکرم علی پور محمدیه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63363 حسن علی پور نوده 1355 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
63364 زهرا علی پوراصطهباناتی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
63365 الهه علی پوراوجور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63366 امیر علی پوربرکادهی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
63367 ابوالفضل علی پورثانی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
63368 ابوالفضل علی پورثانی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63369 شهربانو علی پوردرخت توتی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63370 سکینه علی پورراز 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63371 زهرا علی پوررستگار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63372 علی اصغر علی پورشورک توکانلو 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63373 علی علی پورصنوبری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63374 مریم علی پورعابدی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63375 مریم علی پورقرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63376 مرتضی علی پورقوریچائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63377 فاطمه علی پورکاشی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63378 الناز علی پورکریم آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63379 نجمه علی پورکفشگر 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63380 صدیقه علی پورکنگ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63381 ناصر علی پورکوچه طلا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63382 عباسعلی علی پورکیوانلو 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63383 سمیرا علی پورلری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
63384 نجمه علی پورمجلسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
63385 پریسا علی پورمس کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63386 حسین علی پورمقدم 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا (آموزش محور)
63387 عباس علی پورنخی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63388 پریسا علی پورنشلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63389 رضا علی پورنوبهاران اقدم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
63390 فرزانه علی پوریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
63391 سیدامیر علی پوریزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
63392 اکبر علی تبارفیروزجاه 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63393 زینب علی توکلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63394 محمود علی توکلی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63395 فاطمه علی جان زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63396 سمانه علی جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63397 علی علی جانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63398 عباس علی جانی جویباری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63399 زهره علی جانی سعادت آبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729552