راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63301 عاطفه علی محمدی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63302 حسین علی محمدی ثانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63303 حمیده علی محمدی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63304 عالیه علی محمدی زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63305 مهشید علی محمدی زارع 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63306 محدثه علی محمدی سلمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63307 فرناز علی محمدی عرب 1376 علوم پايه فیزیک
63308 ابراهیم علی محمدی قهفرخی 1371 علوم اداري واقتصاد حقوق
63309 خوش ناز علی مددی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63310 مجتبی علی مددی 1365 علوم پايه زمین شناسی
63311 مهدی علی مددی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63312 حمید علی مددی خادر 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63313 علی علی مددی خادر 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63314 علی علی مددی خادر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63315 عزت اله علی مرادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
63316 گلستان علی مرادی ریزه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63317 گلستان علی مرادی ریزه یی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63318 ناصر علی مردان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63319 بهاره علی مردانی 1375 علوم پايه فیزیک
63320 بهنام علی مردانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63321 بهنام علی مردانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
63322 سکینه علی مردانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63323 سعید علی موسی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63324 ایرج علی میرزائی 1376 علوم پايه فیزیک
63325 روح اله علی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63326 سیما علی میرزائی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63327 عیسی علی میرزائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63328 کتایون علی میرزائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63329 مریم علی میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
63330 نسرین علی میرزائی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
63331 علی میرزا علی میرزایف 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63332 علی میرزا علی میرزایف 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63333 حسن علی میرزایی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63334 علی علی میرزایی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63335 مجتبی علی میرزایی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63336 مریم علی میرزایی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63337 حمید علی نری بایگی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
63338 پژمان علی نژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
63339 جواد علی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63340 حکیمه علی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63341 رضا علی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63342 زهرا علی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63343 زهرا علی نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63344 زهرا علی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
63345 سمیرا علی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63346 شقایق علی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63347 طیبه علی نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
63348 طیبه علی نژاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63349 علی علی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63350 علی اکبر علی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63351 فرحناز علی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63352 کورش علی نژاد 1373 علوم پايه زمین شناسی
63353 گلستان علی نژاد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63354 مجتبی علی نژاد 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
63355 محسن علی نژاد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63356 محمد علی نژاد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
63357 محمد علی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
63358 محمدرضا علی نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63359 محمدرضا علی نژاد 1372 علوم پايه فیزیک
63360 محمدرضا علی نژاد 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63361 مقداد علی نژاد 1395 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور)
63362 ملیحه علی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63363 مهدی علی نژاد 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63364 مهدی علی نژاد 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63365 نعیمه علی نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63366 آیدا علی نژاد باجگیران 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63367 معصومه علی نژاد برمی 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
63368 حسین علی نژاد چنفرالو 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
63369 صدیقه علی نژاد خباز 1362 علوم رياضي آمار
63370 حمید علی نژاد صفی آباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
63371 شیما علی نژادخّباز 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63372 شیما علی نژادخباز 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
63373 صدیقه علی نژادخباز 1368 علوم رياضي آمار
63374 نرگس علی نژادخباز 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63375 حمید علی نژادصفی آباد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
63376 زهرا علی نژادصفی ابادی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
63377 محسن علی نژادقمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63378 فریدون علی نژادکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63379 تکتم علی نژادمطلق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63380 زینت علی نژادنغندر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63381 حسن علی نژادهریکنده ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
63382 مریم علی نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
63383 نبی اله علی نظری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63384 محبوبه علی نقی خانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
63385 مصطفی علی نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
63386 رویا علی نو شریف آباد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63387 امیر علی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63388 علی علی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63389 فاطمه علی نیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63390 فریبا علی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63391 محسن علی نیا 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63392 مریم علی نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63393 مهدی علی نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
63394 نسرین علی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63395 نسرین علی نیا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
63396 مهدی علی نیاابراهیم اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63397 سعیده علی نیاابراهیم ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63398 ابراهیم علی نیااهندانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63399 جعفر علی نیااهندانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63400 شهلا علی نیاکلاته 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40046870