راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,376

نمایش موارد : 63401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63401 محمد علی جانی قادیکلائی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
63402 شهربانو علی جمعه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63403 فاطمه علی جمعه زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63404 محبوبه علی جمعه زاده حصاری 1383 علوم پايه زمین شناسی
63405 مهناز علی جمعه زاده حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63406 یونس علی علی جو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
63407 یونسعلی علی جو 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
63408 جمشید علی جواد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63409 سمایه علی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63410 سیده زهرا علی حق نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63411 مجید علی حوری فیض ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63412 محمدحسین علی حوری فیض ابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
63413 مجید علی حوری فیض آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
63414 محبوبه علی حوری فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63415 سید مباشر علی حیدر 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63416 محمود علی خان زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63417 وحید علی خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63418 وحید علی خان زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63419 حمید علی خانزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63420 حمید علی خانزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63421 سمانه علی خانزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63422 امنه علی خانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
63423 سمیرا علی خانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63424 علی اکبر علی خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
63425 هدی علی خانی 1382 علوم رياضي آمار
63426 منیژه علی خانی ثانی ابدال ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63427 الهه علی خانی محمدآباد 1373 علوم پايه دبیری شیمی
63428 شعیب علی خواجه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63429 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
63430 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63431 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63432 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63433 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63434 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63435 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
63436 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63437 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
63438 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
63439 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63440 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
63441 فائزه علی دادی سه یک اب 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63442 مرضیه علی دادی همت ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
63443 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
63444 بهاره علی دادیانی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
63445 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63446 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63447 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63448 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63449 حامد علی دوست 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63450 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63451 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
63452 زهرا علی دوست 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
63453 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63454 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63455 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63456 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
63457 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
63458 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63459 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
63460 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63461 طاهره علی دوست یوسفخانی 1382 علوم رياضي آمار
63462 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
63463 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63464 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63465 سارا علی رضائی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63466 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63467 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63468 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
63469 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63470 آرش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63471 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63472 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
63473 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63474 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63475 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63476 پریسا علی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63477 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63478 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63479 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63480 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63481 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
63482 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63483 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63484 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63485 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63486 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63487 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
63488 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63489 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63490 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63491 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63492 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63493 سودابه علی زاده 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
63494 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
63495 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
63496 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63497 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63498 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
63499 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
63500 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40729889