راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 63401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63401 الهه علی نیاگرمه 1381 علوم پايه زمین شناسی
63402 قدیر علی نیامطلق 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63403 کاظم علی نیامطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63404 مهدی علی نیامهنه 1396 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آموزش محور)
63405 سجاد علی نیای پلنگ کل 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63406 اکبر علی وردی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63407 اکبر علی وردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63408 اکبر علی وردی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63409 علیرضا علی وردی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63410 مهدی علی ویردی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63411 قاسم علی علی یاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
63412 علی اکبر علی یاری بروجنی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
63413 مهدیه علیائی طرقبهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63414 حمیدرضا علیائی مقدم 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63415 علیرضا علیائی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63416 مریم علیاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
63417 الهه علیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63418 سوسن علیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63419 سوسن علیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
63420 سیمین علیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
63421 فاطمه علیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
63422 فاطمه علیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
63423 محمدرضا علیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63424 محمدمهدی علیان 1369 علوم پايه فیزیک
63425 وجیهه علیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
63426 یگانه علیان 1391 مهندسي مهندسی عمران
63427 محمد علیان طرقبه ای 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63428 امید علیان طرقبهی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63429 مریم علیان طرقبهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63430 سلمان علیان لله مرزی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63431 عباس علیان نجف ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63432 زبیده علیان نژادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63433 ناصر علیانسب ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63434 فهیمه علیایی پاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63435 احمد علیپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63436 بی بی مریم علیپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63437 جلال علیپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63438 جمشید علیپور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63439 حسین علیپور 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63440 حمید علیپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
63441 زهرا علیپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63442 صالحه علیپور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63443 صفیه علیپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63444 عالیه علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63445 علیرضا علیپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63446 غلامحسین علیپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63447 فرحناز علیپور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63448 فرهنگ علیپور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63449 فریده علیپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63450 فهیمه علیپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
63451 مجید علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63452 نرگس علیپور 1375 علوم پايه زیست شناسی
63453 ولدا علیپور 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63454 هاجر علیپور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63455 یزدان علیپور ساروکلائی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63456 تقی علیپوربالفروش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63457 صغری علیپورثانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63458 مجید علیپورجاغرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63459 اعظم علیپورخشت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63460 الهام علیپورسیستانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63461 الهام علیپورسیستانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63462 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63463 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63464 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63465 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63466 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63467 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63468 غلام رضا علیپورنقندر 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63469 مجتبی علیپورنودهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63470 سیدمحمد علیپوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63471 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63472 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63473 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63474 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
63475 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63476 فاطمه علیجان نوده پشنگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
63477 مریم علیجان نوده پشنگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
63478 داریوش علیجانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63479 رسول علیجانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63480 رسول علیجانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63481 فاطمه علیجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63482 محمدرضا علیجانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63483 ابراهیم علیجانی اهندانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63484 معصومه علیجعفری کله منار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63485 امیرحسام علیخانزاده 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63486 آرزو علیخانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63487 اسیه علیخانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63488 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
63489 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
63490 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63491 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63492 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63493 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63494 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63495 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63496 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63497 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63498 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
63499 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63500 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40047039