راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 63501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63501 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63502 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63503 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63504 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
63505 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63506 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63507 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63508 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63509 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63510 سودابه علی زاده 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
63511 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
63512 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
63513 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63514 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63515 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
63516 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
63517 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63518 علیرضا علی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
63519 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
63520 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63521 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63522 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63523 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63524 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63525 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
63526 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
63527 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
63528 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63529 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
63530 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63531 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
63532 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63533 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63534 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
63535 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63536 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63537 مهدی علی زاده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
63538 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
63539 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63540 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63541 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63542 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
63543 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63544 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63545 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63546 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63547 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
63548 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63549 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
63550 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
63551 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63552 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63553 الهام علی زاده ایلخانلدر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63554 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
63555 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
63556 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
63557 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
63558 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63559 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
63560 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
63561 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63562 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63563 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63564 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
63565 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
63566 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63567 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63568 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
63569 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
63570 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63571 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63572 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63573 ایمان علی زاده شهری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
63574 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
63575 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63576 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63577 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63578 مریم علی زاده لطفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63579 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63580 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63581 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63582 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63583 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63584 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63585 محسن علی زاده نوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63586 سمیه علی زاده نیری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
63587 صغری علی زاده یدکی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
63588 گلثومه علی زاده یدکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63589 فرنوش علی ساری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63590 مژگان علی شاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63591 فاطمه علی شفائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63592 حسین علی صوفی 1372 علوم رياضي آمار
63593 هاشم علی صوفی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63594 مرتضی علی عرب 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63595 مرتضی علی عسکرفروشانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63596 محمدرضا علی عسکری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63597 جاسم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63598 مریم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63599 مریم علی فتح ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63600 محمّد علی قلیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765132