راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 63601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63601 مریم فرخاری 1374 علوم پايه زمین شناسی
63602 ناهید فرخاری 1385 علوم پايه فیزیک
63603 نفیسه فرخاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63604 علی فرخان 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
63605 هومان فرخانی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63606 هومان فرخانی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63607 زینب فرخزاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63608 اعظم فرخنده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63609 اعظم فرخنده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63610 ایّوب فرخنده 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
63611 سحر فرخنده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63612 سعید فرخنده 1386 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63613 سمانه فرخنده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63614 طاهره فرخنده 1379 دامپزشكي دامپزشکی
63615 طاهره فرخنده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63616 طاهره فرخنده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63617 فرنوش فرخنده 1393 پردیس دانشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
63618 فریده فرخنده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63619 نیره فرخنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63620 فاطمه فرخنده کلات 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63621 مجید فرخنده اقبال 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63622 محدثه فرخنده اقبال 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63623 زهرا فرخنده اله اباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63624 جواد فرخنده جوادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63625 فائزه فرخنده ریابی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63626 محبوبه فرخنده زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63627 زهرا فرخنده عقیده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63628 المیرا فرخنده فال 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63629 غلامحسین فرخنده فال 1354 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63630 محمد امین فرخنده فال 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
63631 محمدامین فرخنده فال 1383 مهندسي مهندسی شیمی
63632 علی فرخنده کلات 1372 علوم پايه عمومی
63633 علی فرخنده کلات 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
63634 احمد فرخنده نامقی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63635 جواد فرخنده نژاد 1358 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63636 سمانه فرخواری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63637 احمدرضا فرخی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
63638 اسماعیل فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
63639 افسانه فرخی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
63640 امیررضا فرخی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63641 حسن فرخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63642 راضیه فرخی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63643 سعید فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63644 شهرزاد فرخی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63645 علی فرخی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
63646 علی فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63647 علی فرخی 1392 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
63648 علیرضا فرخی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63649 غلام محمد فرخی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63650 فاطمه فرّخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63651 فاطمه فرخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63652 فاطمه فرخی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
63653 فاطمه فرخی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63654 فاطمه فرخی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63655 فایزه فرخی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
63656 فرزاد فرخی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63657 فرشاد فرخی 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63658 فرشید فرخی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63659 فریبا فرخی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
63660 فوزیه فرخی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
63661 فهیمه فرخی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63662 قاسم فرخی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
63663 کاظم فرخی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63664 لیلا فرخی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63665 لیلی فرخی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63666 محسن فرخی 1383 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
63667 محمد فرخی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63668 محمدحسین فرخی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63669 محمود فرخی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63670 محمود فرخّی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63671 مرضیه فرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63672 مرضیه فرخی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
63673 مریم فرخی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
63674 معصومه فرخی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63675 مهسا فرخی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63676 نشاط فرخی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63677 هادی فرخی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63678 یگانه فرخی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
63679 الهام فرخی فر 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63680 سعید فرخی استاد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63681 مجتبی فرخی استاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63682 نسرین فرخی بدوئی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63683 شمس الملوک فرخی برفه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
63684 محمدحسن فرخی برفه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63685 امیر فرخی حاجی اباد 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63686 محمد فرخی درخشنده قوچان 1380 علوم رياضي ریاضی محض
63687 محمد فرخی درخشنده قوچان 1384 علوم رياضي ریاضی محض
63688 محمد فرخی درخشنده قوچان 1389 علوم رياضي ریاضی محض
63689 بهاره فرخی فر 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63690 منصوره فرخی فر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63691 الهه فرخی فرخانی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63692 فرناز فرخی فرخانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63693 فرناز فرخی فرخانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
63694 فرنوس فرخی فرخانی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63695 محبوبه فرخی فریمان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63696 سکینه فرخی فیلاب 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63697 ولی اله فرخی کجور 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63698 معصومه فرخی کشکک 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63699 مهدی فرخی کلات 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63700 مهدی فرخی کلات 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273172