راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 63601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63601 ثریا قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
63602 ثریا قاسمی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
63603 جلیل قاسمی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
63604 جواد قاسمی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63605 جواد قاسمی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
63606 جواد قاسمی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
63607 حبیبه قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
63608 حبیبه قاسمی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
63609 حسام الدین قاسمی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63610 حسن قاسمی 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63611 حسن قاسمی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63612 حسین قاسمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
63613 حسین قاسمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63614 حسین قاسمی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
63615 حسین قاسمی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63616 حسین قاسمی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63617 حسین قاسمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
63618 حمید قاسمی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63619 حمید قاسمی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63620 حمید قاسمی 1364 مهندسي نقشه برداري
63621 حمیدرضا قاسمی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
63622 حمیدرضا قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63623 حمیده قاسمی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63624 خلیل قاسمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63625 راضیه قاسمی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63626 راهله قاسمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63627 رضا قاسمی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63628 رضا قاسمی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63629 روح الله قاسمی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
63630 روح الله قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63631 روح اله قاسمی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63632 زکیه قاسمی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
63633 زهرا قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63634 زهرا قاسمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63635 زهرا قاسمی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63636 زهرا قاسمی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63637 زهرا قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63638 زهرا قاسمی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63639 زهرا قاسمی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63640 زهرا قاسمی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
63641 زهرا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63642 زهره قاسمی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63643 زهره قاسمی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63644 زهره قاسمی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
63645 زهره سادات قاسمی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
63646 زین العابدین قاسمی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63647 زین العابدین قاسمی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63648 زینب قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
63649 سارا قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
63650 سارا قاسمی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
63651 سعید قاسمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
63652 سعید قاسمی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
63653 سعید قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63654 سعید قاسمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63655 سعید قاسمی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63656 سعید قاسمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
63657 سمانه قاسمی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63658 سمانه قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
63659 سمانه قاسمی 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
63660 سمانه قاسمی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63661 سمانه قاسمی 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی
63662 سمیرا قاسمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63663 سمیه قاسمی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63664 سید احمد قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
63665 سیداحسان قاسمی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63666 سیدحسن قاسمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63667 سیدحسین قاسمی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63668 سیدعلی قاسمی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
63669 سیدمحسن قاسمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63670 سیدمحمد قاسمی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63671 سیدمحمدباقر قاسمی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63672 سیده حمیده قاسمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63673 سیده سحر قاسمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63674 سیده نادره قاسمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63675 سیمین قاسمی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63676 شاپور قاسمی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
63677 شقایق قاسمی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63678 صفیه قاسمی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63679 طاهره قاسمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63680 طیبه قاسمی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
63681 طیبه قاسمی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63682 طیبه قاسمی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63683 عبدالرسول قاسمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63684 عبدالرسول قاسمی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63685 عبداله قاسمی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
63686 عزت قاسمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63687 عصمت قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63688 عطیه قاسمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63689 عطیّه قاسمی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63690 عفت قاسمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
63691 علی قاسمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63692 علی قاسمی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63693 علی قاسمی 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
63694 علی قاسمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63695 علی قاسمی 1391 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
63696 علی حسین قاسمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63697 غزاله قاسمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63698 غضنفر قاسمی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
63699 غلامحسین قاسمی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63700 فائزه قاسمی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973263