راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 63601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63601 زهرا علی نژادصفی ابادی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
63602 محسن علی نژادقمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63603 فریدون علی نژادکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63604 تکتم علی نژادمطلق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63605 زینت علی نژادنغندر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63606 حسن علی نژادهریکنده ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
63607 مریم علی نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
63608 نبی اله علی نظری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63609 محبوبه علی نقی خانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
63610 مصطفی علی نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
63611 رویا علی نو شریف آباد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63612 امیر علی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
63613 علی علی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63614 فاطمه علی نیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63615 فریبا علی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63616 محسن علی نیا 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63617 مریم علی نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63618 مهدی علی نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
63619 نسرین علی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63620 نسرین علی نیا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
63621 مهدی علی نیاابراهیم اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63622 سعیده علی نیاابراهیم ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63623 ابراهیم علی نیااهندانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63624 جعفر علی نیااهندانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63625 شهلا علی نیاکلاته 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
63626 الهه علی نیاگرمه 1381 علوم پايه زمین شناسی
63627 قدیر علی نیامطلق 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63628 کاظم علی نیامطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63629 مهدی علی نیامهنه 1396 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آموزش محور)
63630 سجاد علی نیای پلنگ کل 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63631 اکبر علی وردی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63632 اکبر علی وردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63633 اکبر علی وردی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63634 علیرضا علی وردی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63635 مهدی علی ویردی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63636 قاسم علی علی یاری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
63637 علی اکبر علی یاری بروجنی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
63638 مهدیه علیائی طرقبهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63639 حمیدرضا علیائی مقدم 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63640 علیرضا علیائی مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63641 مریم علیاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
63642 الهه علیان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63643 سوسن علیان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63644 سوسن علیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
63645 سیمین علیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
63646 فاطمه علیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
63647 فاطمه علیان 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
63648 محمدرضا علیان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63649 محمدمهدی علیان 1369 علوم پايه فیزیک
63650 وجیهه علیان 1379 علوم پايه زمین شناسی
63651 یگانه علیان 1391 مهندسي مهندسی عمران
63652 محمد علیان طرقبه ای 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63653 امید علیان طرقبهی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63654 مریم علیان طرقبهی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63655 سلمان علیان لله مرزی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63656 عباس علیان نجف ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63657 زبیده علیان نژادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63658 ناصر علیانسب ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63659 فهیمه علیایی پاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63660 احمد علیپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63661 بی بی مریم علیپور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63662 جلال علیپور 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63663 جمشید علیپور 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63664 حسین علیپور 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63665 حمید علیپور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
63666 زهرا علیپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63667 صالحه علیپور 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63668 صفیه علیپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63669 عالیه علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63670 علیرضا علیپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63671 غلامحسین علیپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63672 فرحناز علیپور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63673 فرهنگ علیپور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63674 فریده علیپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63675 فهیمه علیپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
63676 مجید علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63677 نرگس علیپور 1375 علوم پايه زیست شناسی
63678 ولدا علیپور 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63679 هاجر علیپور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63680 یزدان علیپور ساروکلائی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63681 تقی علیپوربالفروش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63682 صغری علیپورثانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63683 مجید علیپورجاغرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63684 اعظم علیپورخشت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63685 الهام علیپورسیستانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63686 الهام علیپورسیستانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63687 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63688 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63689 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63690 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63691 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63692 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63693 غلام رضا علیپورنقندر 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63694 مجتبی علیپورنودهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63695 سیدمحمد علیپوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63696 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63697 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63698 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63699 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
63700 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489120