راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 63701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63701 فاطمه عظیمی بزوشک 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63702 مهدی عظیمی بکاولی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63703 محمدرضا عظیمی پارسا 1366 كشاورزى زراعت و اصلاح نباتات
63704 مرتضی عظیمی پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63705 مرضیه عظیمی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63706 مهری عظیمی پور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63707 امیرحسین عظیمی تبار 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63708 علی عظیمی تصدی ثالث 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63709 فاطمه عظیمی خراسانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63710 عبدالغفور عظیمی خویرد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63711 محمد عظیمی خیابانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
63712 فرشته عظیمی درمیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63713 عاطفه عظیمی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63714 احسان عظیمی راد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63715 احسان عظیمی راد 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63716 اعظم عظیمی راد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63717 فاطمه عظیمی راد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63718 صفیه عظیمی رحمت آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63719 مجتبی عظیمی رسکتی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63720 مجید عظیمی روئین 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63721 مهدی عظیمی رویین 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63722 مهدی عظیمی رویین 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
63723 فاطمه عظیمی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63724 ندا عظیمی سرابیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63725 مرتضی عظیمی سه چقایی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63726 شهین عظیمی طاهری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63727 امیررضا عظیمی طرقدری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63728 حسین عظیمی طرقدری 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63729 حمید عظیمی طرقدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63730 علی اکبر عظیمی طرقدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
63731 محمدرضا عظیمی طرقدری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63732 محمدصادق عظیمی طرقدری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63733 زهرا عظیمی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63734 ابوالفضل عظیمی عصمتی گنابادی 1391 مهندسي مهندسی عمران
63735 نرگس عظیمی فر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63736 بهروز عظیمی فرد 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
63737 علیرضا عظیمی کرد 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63738 فرزانه عظیمی کلاته یی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63739 اعظم عظیمی کوهی 1376 علوم پايه زمین شناسی
63740 حسن عظیمی کوهی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63741 سمانه عظیمی کوهی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63742 معصومه عظیمی کوهی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63743 فاطمه عظیمی گندمانی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63744 بهناز عظیمی معنوی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63745 نفیسه عظیمی معنویان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63746 مرضیه عظیمی مقدم 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63747 محسن عظیمی موشک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63748 حجیه فاطمه عظیمی نژاد 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63749 روح اله عظیمی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63750 مصطفی عظیمی نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63751 معصومه عظیمی نژاد 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63752 ولی اله عظیمی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
63753 آذر عظیمی نیا 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
63754 آزاده عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
63755 ازاده عظیمی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63756 شهناز عظیمی نیا 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63757 طاهره عظیمی نیا 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63758 عاطفه عظیمی نیا 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63759 علی عظیمی وقار 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63760 مریم عظیمی هاشمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63761 مژگان عظیمی هاشمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63762 مژگان عظیمی هاشمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
63763 احمد عظیمی یزدی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
63764 یونس عظیمی یوسف آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
63765 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63766 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
63767 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63768 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
63769 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63770 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63771 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63772 سوسن عفت دخت رمضانی 1361 علوم رياضي ریاضی
63773 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63774 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63775 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63776 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63777 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63778 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63779 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63780 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63781 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63782 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
63783 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63784 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63785 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63786 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63787 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63788 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63789 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63790 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63791 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63792 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63793 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63794 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63795 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
63796 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63797 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63798 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
63799 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63800 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198779