راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 63701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63701 عطیه علیزاده نوری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63702 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63703 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63704 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63705 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
63706 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
63707 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
63708 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
63709 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63710 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63711 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63712 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک
63713 زهرا علیزاده یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63714 زهرا علیزاده یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63715 سجّاد علیزاده یزدی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63716 طیبه علیزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63717 عفت علیزاده یزدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63718 علی اکبر علیزاده یزدی 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63719 مرضیه علیزاده یزدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63720 ملیحه علیزاده یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63721 ملیحه علیزاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
63722 وحید علیزاده یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63723 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63724 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
63725 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
63726 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63727 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63728 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
63729 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
63730 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63731 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63732 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63733 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63734 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63735 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63736 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63737 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63738 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63739 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63740 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63741 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
63742 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63743 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63744 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63745 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
63746 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63747 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
63748 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63749 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
63750 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63751 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63752 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
63753 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63754 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63755 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63756 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
63757 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
63758 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63759 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63760 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
63761 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63762 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63763 حمیدرضا علیمردانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63764 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
63765 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63766 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63767 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63768 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63769 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
63770 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63771 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63772 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63773 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63774 مریم علیمردانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
63775 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداری
63776 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63777 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63778 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63779 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
63780 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
63781 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63782 فاطمه علیمی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
63783 یاسمن علیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
63784 امیر علیمی عقدایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
63785 بتول علیمیرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63786 سعید علیمیرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63787 ملیحه علیمیرزائی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63788 زهره علیمیرزایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63789 محمدرضا علیمیرزایی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
63790 مهدی علیمیرزایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63791 فاطمه علین 1384 علوم پايه فیزیک
63792 فرهاد علینقی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
63793 عباس علینقی زاده لنگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63794 محمدرضا علینقی لنگری 1361 مهندسي راه و ساختمان
63795 فاطمه علیون 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63796 محمدحسین علیین 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63797 ملیحه علیین 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63798 وجیهه عم رضا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63799 میثم عماد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63800 رضا عماد آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790164