راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 63701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63701 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63702 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63703 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63704 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
63705 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63706 فاطمه علیجان نوده پشنگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
63707 مریم علیجان نوده پشنگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
63708 داریوش علیجانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63709 رسول علیجانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63710 رسول علیجانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63711 فاطمه علیجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63712 محمدرضا علیجانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63713 ابراهیم علیجانی اهندانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63714 معصومه علیجعفری کله منار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63715 امیرحسام علیخانزاده 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63716 آرزو علیخانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63717 اسیه علیخانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63718 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
63719 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
63720 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63721 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63722 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63723 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63724 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63725 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63726 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63727 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63728 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
63729 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63730 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63731 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
63732 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63733 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63734 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
63735 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63736 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63737 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63738 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
63739 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63740 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63741 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
63742 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63743 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63744 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63745 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63746 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
63747 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63748 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63749 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
63750 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63751 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
63752 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63753 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
63754 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63755 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63756 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
63757 محمدرضا علیرضائی 1358 علوم پايه استعداد درخشان ( موقت )
63758 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63759 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63760 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
63761 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63762 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63763 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
63764 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63765 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63766 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
63767 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63768 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63769 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63770 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63771 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63772 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63773 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63774 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63775 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63776 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63777 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63778 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63779 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63780 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63781 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63782 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
63783 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63784 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63785 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
63786 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
63787 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63788 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63789 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63790 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63791 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63792 حانیه علیزاده 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
63793 حبیب علیزاده 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63794 حجت علیزاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
63795 حجت علیزاده 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63796 حسن علیزاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63797 حسین علیزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63798 حسین علیزاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63799 حسین جان علیزاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63800 حمید علیزاده 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491937