راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 63801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63801 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63802 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63803 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63804 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
63805 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63806 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63807 غلام رضا علیپورنقندر 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63808 مجتبی علیپورنودهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
63809 سیدمحمد علیپوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
63810 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63811 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63812 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63813 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
63814 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63815 فاطمه علیجان نوده پشنگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
63816 مریم علیجان نوده پشنگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
63817 داریوش علیجانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63818 رسول علیجانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63819 رسول علیجانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63820 فاطمه علیجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63821 محمدرضا علیجانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63822 ابراهیم علیجانی اهندانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63823 معصومه علیجعفری کله منار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63824 امیرحسام علیخانزاده 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63825 آرزو علیخانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63826 اسیه علیخانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63827 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
63828 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
63829 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
63830 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63831 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
63832 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63833 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63834 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63835 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63836 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
63837 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
63838 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63839 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
63840 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
63841 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63842 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63843 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
63844 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63845 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63846 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63847 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
63848 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63849 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
63850 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
63851 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
63852 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63853 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63854 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
63855 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
63856 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63857 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63858 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
63859 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
63860 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
63861 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
63862 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
63863 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63864 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63865 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
63866 محمدرضا علیرضائی 1358 علوم پايه استعداد درخشان ( موقت )
63867 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63868 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63869 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
63870 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63871 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63872 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
63873 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63874 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
63875 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
63876 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63877 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
63878 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63879 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63880 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63881 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63882 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63883 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
63884 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63885 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63886 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63887 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63888 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63889 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63890 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63891 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
63892 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63893 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63894 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
63895 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
63896 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63897 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63898 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63899 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
63900 جلیل علیزاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765972