راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 63801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63801 زهرا عیدی گوش 1382 علوم رياضي آمار
63802 زهره عیدی گوش 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63803 محمود عیدی نامقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
63804 زهرا عیدی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63805 معصومه عیدیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63806 صغری عیدیان ایوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63807 حسین عیدیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
63808 مژگان عیدیانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63809 مصطفی عیدیانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63810 مصطفی عیدیانی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63811 کبری عیسائی 1383 علوم رياضي آمار
63812 الهام عیسائی نژاد 1387 علوم رياضي آمار
63813 زهرا عیسایی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
63814 زهرا عیسایی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
63815 معصومه سادات عیسقی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63816 عبیر عیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
63817 مولود عیسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63818 مهدی عیسی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
63819 ویدا عیسی پور 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
63820 زهره عیسی پورلنگرودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63821 رحمان عیسی حسن 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63822 توحیده عیسی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63823 ریحانه عیسی زاده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63824 سیدمسعود عیسی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63825 علیرضا عیسی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63826 مجید عیسی زاده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63827 محسن عیسی زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63828 محمد عیسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63829 مریم عیسی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63830 سیدکاظم عیسی زاده کشتلی 1354 علوم رياضي ریاضی
63831 زهرا عیسی زاده یدکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
63832 بسعاد عیسی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
63833 فاطمه عیسی نژادشیرجوپشت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63834 سارا عیش آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63835 سحر عیش آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63836 یگانه عیش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63837 احسان عیشی رضائی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
63838 احسان عیشی رضایی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
63839 مهدی عیلامی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63840 فاطمه عیلامی رودمعجنی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63841 الهه عین آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63842 سمانه عین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
63843 اقدس عین ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63844 حسین عین ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63845 زهرا عین ابادی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63846 زهرا عین ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63847 لیلا عین ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63848 مهدیه عین ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63849 هانیه عین ابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63850 احسان عین افشار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63851 حامد عین افشار 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63852 حمیده عین افشار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63853 سمیه عین افشار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63854 سودابه عین افشار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63855 سودابه عین افشار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
63856 عاطفه عین افشار 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63857 عاطفه عین افشار 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63858 مرتضی عین افشار 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63859 مهناز عین افشار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63860 مرجان عین القضائی 1379 علوم رياضي دبیری ریاضی
63861 کاوه عین القضاتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63862 محمد عین القضاه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63863 پگاه عین الهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63864 محمدعلی عین الهی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63865 رمضان عین بیگی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63866 محسن عین علی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
63867 الهام عینالو 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
63868 محمود عینک چی 1350 علوم پايه فیزیک
63869 بهناز عینی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
63870 حسن عینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
63871 عباسعلی عینی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63872 محمد عینی فریمانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
63873 مجتبی عینی میرزاوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63874 داود عیوضلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63875 محمود عیوضلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63876 رویا غائبی 1357 علوم پايه شیمی
63877 جمیله غائبی جعفرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63878 امیررضا غازی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
63879 امیررضا غازی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
63880 ساغر غازی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
63881 ساغر غازی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
63882 غزاله غازی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63883 محمّدعلی غازی آذری 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
63884 گوهرشاد غالب برآبادی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63885 رویا غالب برابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63886 یدالله غالبی کذابی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
63887 هدی عامر غانم 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
63888 حنان محمدجواد غانمی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
63889 حسن غانمی اصل 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63890 مهشید غایب 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63891 محمد غبدیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63892 عبدالنبی غبیشاوی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63893 مهین غبیشاوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63894 علی غدیرزاده 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
63895 نسیم غدیرزاده 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63896 سعید غدیرزاده طوسی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63897 محمود غدیرزاده طوسی 1353 علوم پايه فیزیک
63898 آسیه غدیری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63899 عادل غدیری 1391 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
63900 مصطفی غدیری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465623