راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 63801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63801 بهاره عظیمیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63802 بهاره عظیمیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
63803 نرجس عظیمیان 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63804 حسین عظیمیان ابهر 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
63805 منیر عظیمیان قهرمانلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63806 فاطمه عفت پناه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63807 مصطفی عفت پناه حصاری 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63808 سوسن عفت دخت رمضانی 1361 علوم رياضي ریاضی
63809 امنه عفتی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63810 بنت الهدی عفتی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63811 جواد عفتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63812 حسین عفتی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
63813 حمیده عفتی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
63814 رویا عفتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63815 زهره عفتی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63816 سارا عفتی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63817 سمیه عفتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63818 سمیه عفتی 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
63819 سهراب عفتی 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63820 طیبه عفتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63821 منا عفتی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63822 مهین عفتی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63823 داوود عفتی المه جوقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63824 سعیده عفتی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63825 سعیده عفتی چیتگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63826 محمد عفتی دوم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
63827 احمد عفتی شهرعتیق 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63828 زهرا عفتی قرقروک 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63829 شهرام عفتی کلاته 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63830 فاطمه عفتی گوجه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63831 حسن عفتی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
63832 محمد امین عفیفه 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63833 حسین عفیفه اوارشک 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63834 محمدرضا عفیفه خلف بادام 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
63835 فرحناز عفیفی ثابت 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63836 ملیحه عقاب پیشه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
63837 اعظم عقارنیا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63838 بتول عقبائی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
63839 علیرضا عقبائی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
63840 کاوه عقبائی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63841 نرجس عقبائی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
63842 امیررضا عقدائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
63843 علیرضا عقدائی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63844 مائده عقدائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
63845 فاطمه عقدایی 1384 علوم رياضي آمار
63846 مهدیه عقدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63847 حمزه عقدکی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
63848 فاطمه عقلائی چپولی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63849 قاسم عقلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
63850 مریم عقلی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
63851 یاسمن عقلی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
63852 معصومه عقیانی خباز 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63853 امید عقیقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
63854 امید عقیقی 1394 دامپزشكي فیزیولوژی
63855 امین عقیقی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63856 امین عقیقی 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63857 حسین عقیقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63858 راهله عقیقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
63859 راهله عقیقی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
63860 سمیه عقیقی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63861 میلاد عقیقی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
63862 هاجر عقیقی 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
63863 رحمت اله عقیقی سهل آبادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63864 حمید عقیقی قنبراباد 1366 علوم رياضي ریاضی
63865 احمد عقیلی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63866 بابک عقیلی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63867 زهرا عقیلی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63868 سیدعلیرضا عقیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63869 سیدمحمدمهدی عقیلی 1392 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
63870 سیده نجمه عقیلی 1395 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
63871 طاهره عقیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
63872 طیبه عقیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63873 علیرضا عقیلی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
63874 فاطمه عقیلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
63875 فاطمه عقیلی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63876 محمدرضا عقیلی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63877 مریم عقیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63878 هادی عقیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63879 نوروزعلی عقیلی پور 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63880 فاطمه عقیلی گواری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63881 سیده نسیم عقیلی محسنی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63882 حمیدهُ السّادات عقیلی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
63883 سیده زهرا عقیلی نسب 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63884 حسین عقیلی نیا 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63885 شیما عقیلیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63886 شیما عقیلیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
63887 منیرالسادات عقیلیان 1353 علوم پايه علوم گیاهی
63888 فاطمه عکاف 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63889 قاسم عکاف 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63890 حمیدرضا عکافی 1377 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
63891 حمیدرضا عکافی 1390 علوم پايه زیست شناسی - گیاه شناسی - بوم شناسی گیاهی ( اکولوژی گیاهی )
63892 عباسعلی علا 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63893 حمیده علاالدین 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63894 علی علاالدین 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
63895 بهزاد علاالدینی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63896 مجتبی علاء الدین 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63897 محمد علاءالدینی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
63898 محمدولی علاءالدینی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63899 بابک علائی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63900 ریحانه علائی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42214102