راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 63801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63801 محمد غفاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63802 وحیده غفاریان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
63803 وحیده غفاریان 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
63804 وحیده غفاریان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
63805 تکتم غفاریان مبهوت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63806 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63807 سعید غفاریان اطمینان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
63808 علیرضا غفاریان امید 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63809 سمیه غفاریان امیدوار 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
63810 علی غفاریان انصاف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
63811 حسین غفاریان بقائی مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63812 سیددانیال غفاریان تربتی مجاور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63813 سیدداود غفاریان ترتبی مجاور 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
63814 مهران غفاریان تمیزی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63815 حمیدرضا غفاریان جم 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63816 حمیدرضا غفاریان جم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
63817 مرضیه غفاریان حاتمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
63818 علی اصغر غفاریان حسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63819 فاطمه غفاریان حیرانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63820 عارفه غفاریان خالق داد 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
63821 محمد غفاریان خالق داد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
63822 محمود غفاریان خباززاده مشهد 1354 علوم پايه زمین شناسی
63823 مهناز غفاریان خباززاده مشهد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63824 اشکان غفاریان دانشمند 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63825 مهری غفاریان رابعی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63826 حمیده غفاریان روح پرور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63827 کاظم غفاریان روح پرور 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63828 حسین غفاریان روحپرور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
63829 ریحانه غفاریان زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
63830 جواد غفاریان زوار زاده 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
63831 سیمین غفاریان زوارزاده 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63832 محمود غفاریان زوارزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63833 غلامرضا غفاریان زیرک 1355 كشاورزى زراعت
63834 امیر غفاریان سایلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
63835 امیر غفاریان سایلی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
63836 زهرا غفاریان سخن ور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
63837 فاطمه غفاریان شادلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63838 محمدرضا غفاریان شادلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63839 بهزاد غفاریان شایستگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
63840 ایمان غفاریان شجاع 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
63841 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63842 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63843 مهران غفاریان شعاعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
63844 علی اصغر غفاریان شفیعی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63845 منصور غفاریان صرافیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63846 منصور غفاریان صرافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63847 سیده سعیده غفاریان طباطبائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
63848 احمد غفاریان عطارثانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63849 فروزان غفاریان علی پورنداف 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
63850 سیدمجتبی غفاریان عنبرانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
63851 سیّدمصطفی غفاریان عنبرانی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63852 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
63853 زهره غفاریان عیدگاهی مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
63854 مریم غفاریان فرد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63855 زهرا غفاریان قوی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63856 سمانه غفاریان قوی نژاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63857 سیدحسین غفاریان کلاهی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63858 طیبه غفاریان لطف ابادی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
63859 لطیفه غفاریان لطف ابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63860 الهه غفاریان مبهوت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63861 الهه غفاریان مبهوت 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
63862 تکتم غفاریان مبهوت 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63863 تکتم غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63864 حسین غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
63865 مریم غفاریان مبهوت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
63866 مصطفی غفاریان محدودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
63867 نفیسه غفاریان محدودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
63868 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63869 حامد غفاریان مسلمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63870 محمدسعید غفاریان مسلمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
63871 اکرم غفاریان مظاهری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63872 مهدی غفاریان مقرب 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
63873 علی اصغر غفاریان موروثی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
63874 حسن غفاریان نارنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
63875 صدیقه غفاریان نارنجی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
63876 فاطمه غفاریان نارنجی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
63877 نیلوفر غفاریان نداف یزد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63878 فاطمه غفاریان نقیبی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63879 زهراسادات غفاریان نیا 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63880 سید محمود غفاریان نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
63881 ملیحه سادات غفاریان نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63882 وجیهه سادات غفاریان نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
63883 عالیه غفاریان وارسته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
63884 احسان غفران مظفر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
63885 مهران غفران مظفر 1391 مهندسي مهندسی شیمی
63886 هدی غفرانپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
63887 اسماعیل غفرانی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63888 انسیه غفرانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63889 بتول غفرانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
63890 پروانه غفرانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
63891 پروین غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
63892 پروین غفرانی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
63893 پریسا غفرانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63894 سمانه غفرانی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
63895 سمیه غفرانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
63896 سهیلا غفرانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
63897 صادق غفرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
63898 طاهره غفرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
63899 فاطمه غفرانی 1366 علوم رياضي آمار
63900 لیلا غفرانی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38680855