راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 63901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
63901 زهره علیزاده فدردی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63902 ابراهیم علیزاده یامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63903 مریم علیزاده ابراهیم آباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
63904 محمد علیزاده ابراهیم اباد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63905 عباس علیزاده احمدآبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
63906 حسن علیزاده اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63907 قاسم علیزاده افروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
63908 حسن علیزاده اقا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63909 حسن علیزاده اقا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63910 صدیقه علیزاده اوندری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63911 پوران علیزاده اینچه اسی بلاغ 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63912 محبوبه علیزاده ایوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63913 الهام علیزاده برجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
63914 مسعود علیزاده بقال 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63915 احمد علیزاده بلترک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
63916 نسرین علیزاده بی نظیر 1367 علوم پايه دبیری شیمی
63917 زهرا علیزاده بیرجندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63918 زهرا علیزاده بیرجندی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63919 زهرا علیزاده بیرجندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
63920 محمدحسین علیزاده بیرجندی 1355 علوم رياضي ریاضی
63921 مینو علیزاده پیرپشته 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63922 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63923 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
63924 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
63925 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63926 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63927 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
63928 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
63929 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
63930 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
63931 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
63932 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
63933 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63934 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
63935 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
63936 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63937 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63938 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63939 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
63940 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
63941 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
63942 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
63943 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
63944 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
63945 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
63946 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63947 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
63948 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
63949 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
63950 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63951 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
63952 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
63953 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
63954 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63955 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63956 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
63957 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
63958 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
63959 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
63960 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
63961 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
63962 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63963 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63964 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
63965 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
63966 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63967 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63968 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
63969 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63970 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63971 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
63972 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
63973 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63974 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
63975 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
63976 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
63977 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
63978 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
63979 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
63980 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
63981 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
63982 آزاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
63983 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
63984 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
63985 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
63986 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
63987 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
63988 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
63989 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
63990 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
63991 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
63992 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
63993 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
63994 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
63995 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
63996 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
63997 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
63998 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
63999 علی اکبر علیزاده مقدم 1357 كشاورزى علوم دامی
64000 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488777