راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 64001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64001 مرضیه السادات غضنفری 1382 علوم پايه فیزیک
64002 مهدی غضنفری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64003 هاجر غضنفری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64004 یونس غضنفری 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64005 محمدصادق غضنفری مقدم 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64006 منصور غضنفری پور 1353 مهندسي راه و ساختمان
64007 آزاده غضنفری حصاری 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
64008 معصومه غضنفری فیض ابادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64009 امیرقاسم غضنفری مطلق 1373 علوم رياضي ریاضی
64010 محمدصادق غضنفری مقدم 1384 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
64011 محمدصادق غضنفری مقدم 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
64012 زهرا غضنفری میمند 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
64013 علی غضنفریان 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64014 زیبا غطاوی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64015 امین غفارپور 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64016 زهرا غفارپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64017 صادق غفارپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64018 صادق غفارپور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64019 علی غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64020 علی غفارپور 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
64021 فاضل غفارپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64022 محسن غفارپور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64023 ژیلا غفارپورمودبی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64024 رضا غفارتمر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64025 حمیده غفارزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
64026 زهره غفارزاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64027 سعیده غفارزاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64028 مجید غفارزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64029 منصور غفارزاده شیراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64030 پژمان غفارزاده وفایی 1366 كشاورزى زراعت
64031 سمیه بیگم غفارنژاد 1381 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
64032 وحید غفارنطنزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64033 وحید غفارنطنزی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64034 صباح غفارنیا 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64035 مهدی غفارنیا 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64036 محمد غفارنیامعنوی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64037 آرش غفاری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
64038 ابوالحسن غفاری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
64039 ابوذر غفاری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64040 ابوذر غفاری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64041 احد غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
64042 اسماء غفاری 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64043 اسماعیل غفاری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64044 اسماعیل غفاری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64045 افشین غفاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64046 المیرا غفاری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
64047 الناز غفاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64048 الهام غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64049 بهمن غفاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64050 تورج غفاری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
64051 تورج غفاری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
64052 جمال غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64053 حسن غفاری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64054 حمید رضا غفاری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64055 ربابه غفاری 1377 علوم پايه زمین شناسی
64056 زهرا غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64057 زهرا غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64058 زهرا غفاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
64059 زهرا غفاری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64060 زهره غفاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64061 سامی غفاری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
64062 سپیده غفاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64063 سپیده غفاری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
64064 سعیده غفاری 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
64065 سلمان غفاری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
64066 سمیرا غفاری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64067 شاهین غفاری 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64068 شکوفه غفاری 1354 علوم پايه شیمی
64069 شهره غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64070 صدیقه غفاری 1374 علوم رياضي ریاضی
64071 طاهره غفاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64072 عباس غفاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64073 علی اکبر غفاری 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64074 فاطمه غفاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64075 فرح ناز غفاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64076 فریبا غفاری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64077 کریم غفاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
64078 کیمیا غفاری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64079 لادن غفاری 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
64080 مجتبی غفاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64081 محسن غفاری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64082 محمد غفاری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64083 محمدحسن غفاری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64084 محمدیاسر غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
64085 محیا غفاری 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64086 مریم غفاری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
64087 مسعود غفاری 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
64088 معصومه غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64089 معصومه غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64090 موسی غفاری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64091 مهدی غفاری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64092 مهدی غفاری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
64093 میرزمان غفاری 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64094 نادر غفاری 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64095 نگار غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64096 وصال غفاری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
64097 هادی غفاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64098 مهدی غفاری فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64099 ریحانه غفاری ابرده 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64100 ملیحه غفاری ابرده 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39418038