راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 64001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64001 ناهید علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64002 ندا علیزاده 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64003 نرجس علیزاده 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64004 نرجس علیزاده 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64005 نرگس علیزاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64006 نسرین علیزاده 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64007 نگار علیزاده 1388 هنر نيشابور نقاشی
64008 نیره علیزاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
64009 وحید علیزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64010 یاس علیزاده 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64011 یاشار علیزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
64012 یلدا علیزاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64013 نادر علیزاده بایزدی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64014 محبوبه علیزاده صنعتی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
64015 زهره علیزاده فدردی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64016 ابراهیم علیزاده یامی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64017 مریم علیزاده ابراهیم آباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
64018 محمد علیزاده ابراهیم اباد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64019 عباس علیزاده احمدآبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64020 حسن علیزاده اسفیوخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64021 قاسم علیزاده افروزی 1356 علوم رياضي ریاضی
64022 حسن علیزاده اقا 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64023 حسن علیزاده اقا 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64024 صدیقه علیزاده اوندری 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64025 پوران علیزاده اینچه اسی بلاغ 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64026 محبوبه علیزاده ایوری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64027 الهام علیزاده برجی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
64028 مسعود علیزاده بقال 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64029 احمد علیزاده بلترک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64030 نسرین علیزاده بی نظیر 1367 علوم پايه دبیری شیمی
64031 زهرا علیزاده بیرجندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64032 زهرا علیزاده بیرجندی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64033 زهرا علیزاده بیرجندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64034 محمدحسین علیزاده بیرجندی 1355 علوم رياضي ریاضی
64035 مینو علیزاده پیرپشته 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
64036 طیبه علیزاده تقی اباد 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64037 نرگس علیزاده تمام 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64038 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
64039 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64040 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64041 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64042 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64043 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64044 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64045 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64046 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
64047 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
64048 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
64049 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64050 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64051 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64052 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64053 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
64054 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64055 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64056 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
64057 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
64058 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
64059 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64060 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64061 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64062 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
64063 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64064 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64065 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
64066 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
64067 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64068 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64069 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64070 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
64071 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
64072 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
64073 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64074 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
64075 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64076 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64077 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64078 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
64079 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
64080 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64081 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64082 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64083 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64084 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64085 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
64086 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64087 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64088 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
64089 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64090 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64091 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64092 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64093 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
64094 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64095 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64096 آزاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64097 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
64098 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64099 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64100 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765977