راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 64201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64201 صبا علوی مقدم 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64202 محبوبه علوی مقدم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64203 محبوبه علوی مقدم 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
64204 مهیار علوی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64205 مهیار علوی مقدم 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64206 فرید علوی نائینی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64207 سیدحامد علوی نژاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64208 فاطمه علوی نژاد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64209 سیده فرشته علوی نسب 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64210 نسرین السادات علوی نسب سوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64211 فاطمه علوی نصر 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64212 سیدابراهیم علوی نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64213 یاسر علوی نیا 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64214 بی بی زهرا علویان 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64215 بی بی مهناز علویان 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64216 رؤیاسادات علویان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64217 رویاسادات علویان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64218 زهره علویان 1380 علوم پايه فیزیک
64219 زهره علویان 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64220 سیدرضا علویان 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
64221 سیدعبداله علویان 1354 علوم پايه فیزیک
64222 سیدمرتضی علویان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64223 سیده پریا علویان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64224 اشرف السادات علویان پطرودی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
64225 سمانه علویان خلیل اباد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64226 عزت اله علویان سینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64227 سید محمد صادق علویان شهری 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
64228 فاطمه السادات علویان شهری 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
64229 صدیقه علویزاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64230 محسن علویزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64231 بی بی فاطمه علویون 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
64232 سیداحمد علویون 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64233 سیده عاطفه علویه ثانی 1397 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64234 اسامه طالب علی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64235 تقی عبدالکریم عبدالله علی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
64236 جمیل ابراهیم علی علی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64237 غدیر علی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
64238 محمد علی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64239 وسام علی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64240 حسن علی اصغرزاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64241 معصومه علی اصغری 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64242 رویا علی بخش 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64243 بتول علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64244 عابدین علی زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64245 علی علی زاده نوقابی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64246 طاهر علی محمدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64247 ناهید علی مرادی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64248 حسن علی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64249 رقیه علی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64250 معصومه علی نژاد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64251 مجتبی علی یاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64252 آسیه علی آبادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
64253 ابوالفضل علی آبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
64254 احمد علی آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
64255 اعظم علی آبادی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
64256 الهام علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64257 بتول علی آبادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64258 حسن علی آبادی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64259 حسن علی آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
64260 حسن علی آبادی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64261 ربابه علی آبادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
64262 سحر علی آبادی 1389
64263 سحر علی آبادی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
64264 سمانه علی آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64265 سیدمحسن علی آبادی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64266 سیدمحمود علی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
64267 شریفه علی آبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
64268 طوبی علی آبادی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64269 عباس علی آبادی 1363 كشاورزى امور زراعی
64270 فاطمه علی آبادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64271 فاطمه علی آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64272 مجید علی آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
64273 محبوبه علی آبادی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64274 محمد علی آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
64275 محمد حسین علی آبادی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
64276 مرتضی علی آبادی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64277 مرتضی علی آبادی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64278 مرتضی علی آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
64279 مریم علی آبادی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
64280 مریم علی آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64281 مژگان علی آبادی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64282 مهدی علی آبادی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64283 مهدی علی آبادی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64284 ناهید علی آبادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
64285 نرگس علی آبادی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64286 نورالله علی آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64287 هادی علی آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64288 هادی علی آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64289 هادی علی آبادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64290 انسیه علی ابادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64291 جمشید علی ابادی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64292 حسین علی ابادی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64293 زهره علی ابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64294 سیدعبداله علی ابادی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64295 سیدعلی علی ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64296 شمس الملوک علی ابادی 1367 علوم رياضي ریاضی
64297 طاهره علی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
64298 عفت علی ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64299 علی اکبر علی ابادی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64300 فاطمه علی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199419