راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 64201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64201 منیره غلامی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64202 مهدی غلامی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64203 مهدی غلامی 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64204 مهدی غلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
64205 مهدی غلامی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64206 مهدی غلامی 1384 علوم پايه فیزیک
64207 مهدی غلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64208 مهدی غلامی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
64209 مهدی غلامی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
64210 مهرداد غلامی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64211 مهسا غلامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64212 مهناز غلامی 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64213 مهناز غلامی 1376 علوم رياضي آمار
64214 مهناز غلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64215 ناصر غلامی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64216 ناصر غلامی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
64217 ناهید غلامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64218 ناهید غلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
64219 نجمیه غلامی 1378 علوم پايه زمین شناسی
64220 نرگس غلامی 1386 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
64221 وجیهه غلامی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64222 ولی غلامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64223 هادی غلامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
64224 هانیه غلامی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64225 هانیه غلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64226 هرمز غلامی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
64227 همایون غلامی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64228 یاسر غلامی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
64229 یوسف غلامی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64230 زهرا غلامی بین کلایی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64231 علیرضا غلامی ابیز 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64232 بانو غلامی احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64233 معصومه غلامی احمدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64234 معصومه غلامی احمدی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64235 مرتضی غلامی اسلامیه ای 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64236 عباس غلامی انجیله 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64237 زهرا غلامی اول 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64238 ربابه غلامی اول نوقابی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64239 بنیامین غلامی بازه حور 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64240 ریحانه غلامی بازه حور 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64241 سمیه غلامی بازه حور 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64242 سمیه غلامی بازه حور 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64243 عارفه غلامی بشرویه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64244 فاطمه غلامی بورنگ 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
64245 روح اله غلامی بیدخانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
64246 ابوالفضل غلامی بیلندی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64247 علی غلامی بیلندی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64248 لیلا غلامی بیمرغ 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64249 یونس غلامی بیمرغ 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64250 فاطمه غلامی بیمرغی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64251 علی مراد غلامی پایهان 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64252 محمدعلی غلامی پردون 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64253 سلیمان غلامی پور 1354 علوم پايه شیمی
64254 مجتبی غلامی پور 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64255 محمدعلی غلامی پور 1355 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64256 معصومه غلامی پورچهارده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64257 امیر غلامی پورسی سختی 1389 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
64258 مصطفی غلامی پورفتیده 1352 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64259 محمدعلی غلامی تیله بنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64260 حانیه غلامی ثالث فعال 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64261 غلامرضا غلامی ثانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64262 نعمت اله غلامی ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
64263 شکراله غلامی ثقیه 1363 مهندسي جوشكاري
64264 نجمه غلامی ثمبا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
64265 امنه غلامی جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64266 مصطفی غلامی جامی محمودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64267 ندا غلامی جنت آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64268 زینب غلامی چپه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64269 فریبا غلامی چهکند 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64270 فریبا غلامی چهکند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
64271 سعیده غلامی حسین آباد 1380 علوم پايه زمین شناسی
64272 سعیده غلامی حسین آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
64273 فاطمه غلامی حسین آباد 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64274 راهله غلامی حسین اباد 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
64275 محسن غلامی حسین اباد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64276 افسانه غلامی حصاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64277 مریم غلامی حقیقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64278 مرتضی غلامی خادر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64279 فرزانه غلامی خجسته 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64280 افشین غلامی خشت 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64281 حسین غلامی خشت 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64282 سپیده غلامی خشت 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64283 حمید غلامی خلیل آبادی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
64284 حمید غلامی خلیل ابادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
64285 محمود غلامی درخت بید 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
64286 جمشید غلامی دشتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64287 زهره غلامی دوبرجه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64288 زهره غلامی دوبرجه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64289 سهیلا غلامی دهبالائی 1367 علوم رياضي ریاضی
64290 رضا غلامی راد 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
64291 محمد غلامی راد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64292 مریم غلامی راد 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64293 تکتم غلامی رودمعجنی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64294 ناصر غلامی زنگلانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64295 غلام رضا غلامی زه اب 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64296 اعظم غلامی زهاب 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64297 سمیه غلامی زهان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64298 محمد غلامی سرحوزکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64299 غزاله غلامی سعدآبادی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64300 توحید غلامی سعداباد 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396228