راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 64401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64401 روح اله علی اکبری شاندیز 1383 علوم رياضي ریاضی محض
64402 شکراله علی اکبری شاندیز 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64403 فائزه علی اکبری شاندیز 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64404 فهیمه علی اکبری شاندیز 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64405 مجتبی علی اکبری شاندیز 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64406 مصطفی علی اکبری شاندیز 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64407 مصطفی علی اکبری شاندیز 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
64408 مصطفی علی اکبری شاندیز 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
64409 فاطمه علی اکبری طرقی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64410 مجید علی اکبریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64411 بهزاد علی اکبریان 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64412 مجید علی اکبریان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64413 محسن علی اکبریان 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64414 منیژه علی اکبریان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64415 نجمه علی اکبریان 1381 علوم پايه فیزیک
64416 نجمه علی اکبریان 1386 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
64417 نسرین علی اکبریان 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
64418 فرزانه علی اکبریان کاهانی 1392 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
64419 ناصر علی اکبریان کاهانی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64420 جواد علی اللهی همت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64421 رضا علی الهی همت آبادی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
64422 اکبر علی اولاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64423 محمد علی بابائی 1368 علوم رياضي آمار
64424 رحم خدا علی بخشی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64425 سیده مریم علی بخشی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
64426 محبوبه علی بخشی 1378 علوم پايه زمین شناسی
64427 مهدی علی بخشی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64428 جواد علی بخشیان 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64429 سمیرا علی بخشیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64430 علیرضا علی بخشیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64431 محمدهادی علی بخشیان 1389 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
64432 مریم علی بنائی کواکی 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
64433 سعید علی بیک زاده اهری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64434 مهدی علی بیک زاده سلمانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64435 افسانه علی بیگی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64436 سجاد علی بیگی بنی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
64437 ریحانه سادات علی پرست 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
64438 سمانه سادات علی پرست 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64439 سیدمحمدصادق علی پرست 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64440 انسیه علی پرست کردیانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64441 تکتم علی پرست کردیانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64442 نرگس علی پناه دوغشکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64443 محمد علی پناه کسرینه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64444 آرش علی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64445 آزاده علی پور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64446 آسیه علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64447 ابراهیم علی پور 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
64448 احمد علی پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64449 اسماء علی پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64450 اسماعیل علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64451 اسماعیل علی پور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
64452 افسانه علی پور 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
64453 امیرحسین علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64454 باقر علی پور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64455 بهرام علی پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64456 بهناز علی پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
64457 جلیل علی پور 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
64458 جواد علی پور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
64459 حدیثه علی پور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64460 حسن علی پور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64461 حسین علی پور 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64462 حمیدرضا علی پور 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64463 رامین علی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64464 زری علی پور 1369 علوم پايه شیمی گرایش محض
64465 ساناز علی پور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64466 ساناز علی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64467 سجاد علی پور 1383 علوم پايه زمین شناسی
64468 سجاد علی پور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
64469 سجاد علی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
64470 سمانه علی پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64471 سهیلا علی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64472 سهیلا علی پور 1393 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
64473 عارف علی پور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64474 عالیه علی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64475 عالیه علی پور 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64476 عذرا علی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64477 علی رضا علی پور 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64478 علیرضا علی پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64479 فائزه علی پور 1385 دامپزشكي دامپزشکی
64480 فائزه علی پور 1391 دامپزشكي جراحی دامپزشکی (دستیاری)
64481 فاطمه علی پور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64482 فاطمه علی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64483 فاطمه علی پور 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64484 فاطمه علی پور 1394 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش رشدحرکتی
64485 فرشته علی پور 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
64486 فریده علی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
64487 فهیمه علی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
64488 فیروزه علی پور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64489 کیومرث علی پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64490 مائده علی پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64491 مائده علی پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64492 مجید علی پور 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
64493 محبوبه علی پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
64494 محبوبه علی پور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
64495 محسن علی پور 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64496 محمدتقی علی پور 1363 مهندسي جوشكاري
64497 محمود علی پور 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
64498 محمود علی پور 1372 علوم پايه دبیری شیمی
64499 مریم علی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227643