راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 64501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64501 مریم علی پورعابدی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64502 مریم علی پورقرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64503 مرتضی علی پورقوریچائی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64504 فاطمه علی پورکاشی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64505 الناز علی پورکریم آباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64506 نجمه علی پورکفشگر 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
64507 صدیقه علی پورکنگ 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64508 ناصر علی پورکوچه طلا 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64509 عباسعلی علی پورکیوانلو 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64510 سمیرا علی پورلری 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه نظریه گراف
64511 نجمه علی پورمجلسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
64512 پریسا علی پورمس کار 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64513 حسین علی پورمقدم 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا (آموزش محور)
64514 عباس علی پورنخی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64515 پریسا علی پورنشلی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64516 رضا علی پورنوبهاران اقدم 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
64517 فاطمه علی پوریامی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64518 فرزانه علی پوریان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
64519 سیدامیر علی پوریزدی 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
64520 اکبر علی تبارفیروزجاه 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64521 زینب علی توکلی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64522 محمود علی توکلی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64523 فاطمه علی جان زاده 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64524 سمانه علی جانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64525 علی علی جانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64526 عباس علی جانی جویباری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64527 زهره علی جانی سعادت آبادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64528 محمد علی جانی قادیکلائی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
64529 شهربانو علی جمعه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64530 فاطمه علی جمعه زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64531 محبوبه علی جمعه زاده حصاری 1383 علوم پايه زمین شناسی
64532 مهناز علی جمعه زاده حصاری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64533 یونس علی علی جو 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
64534 یونسعلی علی جو 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
64535 جمشید علی جواد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64536 سمایه علی حسین زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64537 سیده زهرا علی حق نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64538 مجید علی حوری فیض ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
64539 محمدحسین علی حوری فیض ابادی 1375 مهندسي مهندسی عمران - آب
64540 مجید علی حوری فیض آبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
64541 محبوبه علی حوری فیض آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64542 سید مباشر علی حیدر 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64543 محمود علی خان زاده 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64544 وحید علی خان زاده 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64545 وحید علی خان زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
64546 حمید علی خانزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64547 حمید علی خانزاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
64548 سمانه علی خانزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64549 امنه علی خانی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
64550 سمیرا علی خانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64551 علی اکبر علی خانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
64552 هدی علی خانی 1382 علوم رياضي آمار
64553 منیژه علی خانی ثانی ابدال ابادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64554 الهه علی خانی محمدآباد 1373 علوم پايه دبیری شیمی
64555 شعیب علی خواجه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64556 کاظم علی خواجه 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
64557 جهان علی خواجه بوته گز 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64558 جمال الدین علی خواجه پساوه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64559 فاطمه علی خواجه پساوه ئی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
64560 هاشم علی خواه 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
64561 احمد علی خواه دیزاوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64562 ثریا علی خوجه بوته گز 1387 علوم رياضي ریاضی محض
64563 رقیه علی خوجه قلعه حمامی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64564 بهمن علی داد 1374 علوم رياضي ریاضی
64565 مجید علی داد 1355 مهندسي مكانيك
64566 لیلی علی داد عبدل آبادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64567 سعیده علی دادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
64568 فائزه علی دادی سه یک اب 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64569 مرضیه علی دادی همت ابادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
64570 انسیه علی دادیانی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
64571 بهاره علی دادیانی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
64572 پریا علی دادیانی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64573 بنت الهدی علی دخت خوروش 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64574 آسیه علی دوست 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64575 حامد علی دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64576 حامد علی دوست 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
64577 روح اله علی دوست 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64578 زهرا علی دوست 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
64579 زهرا علی دوست 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
64580 زینب علی دوست 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64581 عاطفه علی دوست 1387 مهندسي مهندسی شیمی
64582 فاطمه علی دوست 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64583 محبوبه علی دوست 1380 علوم رياضي آمار
64584 محبوبه علی دوست 1383 مهندسي مهندسی شیمی
64585 محمدمهدی علی دوست 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64586 مریم علی دوست 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64587 ولی اله علی دوست 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64588 طاهره علی دوست یوسفخانی 1382 علوم رياضي آمار
64589 افسانه علی دوست یوسفده 1383 هنر نيشابور نقاشی
64590 عزالدین علی دوستی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64591 منصور علی دوستی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64592 سارا علی رضائی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64593 مهدی علی زائی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64594 حیدر علی زائی یوسف آبادی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64595 عمر علی زائی یوسف آبادی 1394 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
64596 منصوره علی زادگان 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64597 آرش علی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64598 اسماعیل علی زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64599 اکرم علی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
64600 امنه علی زاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200720