راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 64601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64601 امین علی زاده 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
64602 بهداد علی زاده 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64603 پریسا علی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64604 حسین علی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64605 حمید علی زاده 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64606 حمید علی زاده 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64607 خدیجه علی زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64608 خدیجه علی زاده 1394 مهندسي مهندسی شیمی
64609 خلیل علی زاده 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
64610 ذکیه علی زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64611 زهرا علی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64612 زهرا علی زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
64613 سارا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64614 ساناز علی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64615 سپیده علی زاده 1383 هنر نيشابور مجسمه سازی
64616 سکینه علی زاده 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
64617 سلیم علی زاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64618 سمانه علی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64619 سمانه علی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64620 سمیرا علی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
64621 سودابه علی زاده 1393 پردیس دانشگاهی بیوشیمی بالینی
64622 سوزان علی زاده 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
64623 سیده بتول علی زاده 1396 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی (آموزش محور)
64624 صدیقه علی زاده 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
64625 عادله علی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64626 عادله علی زاده 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
64627 عاطفه علی زاده 1385 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
64628 عباسعلی علی زاده 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
64629 عسکر علی زاده 1365 علوم رياضي آمار
64630 علی علی زاده 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64631 علیرضا علی زاده 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64632 فاطمه علی زاده 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
64633 فاطمه علی زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64634 فاطمه علی زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64635 کیومرث علی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
64636 لیلا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
64637 مجتبی علی زاده 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64638 مجید علی زاده 1383 علوم پايه فیزیک
64639 محدثه علی زاده 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
64640 محسن علی زاده 1387 علوم رياضي آمار
64641 محمدحسین علی زاده 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
64642 مرتضی علی زاده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64643 مرضیه علی زاده 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
64644 مریم علی زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64645 مریم علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
64646 مسعود علی زاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64647 ملیحه علی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64648 منصوره علی زاده 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
64649 مهدی علی زاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64650 مهدی علی زاده 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64651 مهدی علی زاده 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
64652 مهین علی زاده 1386 علوم پايه زمین شناسی
64653 مینو علی زاده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
64654 ناصر علی زاده 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64655 ناصر علی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
64656 ناصر علی زاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
64657 نجمه علی زاده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64658 نرجس علی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
64659 وحیدرضا علی زاده 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64660 وحیدرضا علی زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64661 هدی علی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
64662 هما علی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64663 یاسر علی زاده 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
64664 یاسر علی زاده 1388 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
64665 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64666 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64667 الهام علی زاده ایلخانلدر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
64668 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
64669 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
64670 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
64671 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
64672 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64673 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
64674 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
64675 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64676 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64677 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64678 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
64679 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
64680 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64681 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64682 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
64683 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
64684 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64685 زینب علی زاده سرند 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64686 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64687 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64688 ایمان علی زاده شهری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
64689 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
64690 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64691 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64692 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64693 مریم علی زاده لطفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
64694 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64695 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64696 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64697 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64698 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64699 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64700 محسن علی زاده نوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42194483