راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 57 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 64601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64601 عباسعلی قاسمی برزشی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64602 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
64603 الهه قاسمی بزدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64604 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
64605 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
64606 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64607 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64608 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64609 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64610 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
64611 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64612 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64613 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
64614 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
64615 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64616 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64617 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64618 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
64619 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64620 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64621 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64622 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64623 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64624 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64625 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64626 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
64627 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64628 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64629 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64630 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64631 طاهره قاسمی رضوانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64632 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64633 امیر قاسمی روشناوند 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
64634 جواد قاسمی روشناوند 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
64635 حمید قاسمی روشناوند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64636 محمد قاسمی روشناوند 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64637 ناهید قاسمی روشناوند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64638 مهدی قاسمی رهقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64639 جواد قاسمی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64640 حجّت قاسمی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
64641 ریحانه قاسمی زاده 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
64642 ناصر قاسمی زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64643 امید قاسمی زاده سراب 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64644 زینب قاسمی زهان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64645 محمد قاسمی زهان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
64646 مهری قاسمی سرنیش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64647 نرگس قاسمی سرنیش 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64648 علی اصغر قاسمی سعادت ابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64649 سیده مرضیه قاسمی سنگتابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
64650 سیده شیدا قاسمی شکتائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
64651 نورعلی قاسمی شوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64652 نفیسه قاسمی شهری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64653 سینا قاسمی شیل سر 1382 هنر نيشابور نقاشی
64654 مریم قاسمی طبس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64655 حسین قاسمی طبسی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
64656 صدیقه قاسمی طرقدری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64657 عاطفه قاسمی طرقدری 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64658 حانیه قاسمی طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64659 محمدرضا قاسمی طوسی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
64660 ملیحه قاسمی طوسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64661 علیرضا قاسمی عشق اباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64662 حسن قاسمی علی آبادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64663 فاطمه قاسمی علی آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64664 فاطمه قاسمی علی ابادی 1393
64665 ولی اله قاسمی عمران 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
64666 ولی اله قاسمی عمران 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
64667 امین قاسمی فر 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64668 حسن قاسمی فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
64669 حسین قاسمی فرد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
64670 محمد قاسمی فرد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64671 مهدی قاسمی فرد 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64672 مهدی قاسمی فرد 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64673 نوراله قاسمی فرمان آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64674 سمانه قاسمی فلاورجانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
64675 مرضیه قاسمی فلاورجانی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64676 مریم قاسمی قاسموند 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64677 حجت اله قاسمی قهساره 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64678 خداداد قاسمی قهنویه 1354 علوم پايه زمین شناسی
64679 محسن قاسمی کردیانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64680 فاطمه قاسمی کلدهی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64681 مهدی قاسمی کوک تپه 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64682 محمد قاسمی کهریزسنگی 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
64683 ملیحه قاسمی گسک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64684 محمد قاسمی گل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64685 محمد قاسمی گل 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64686 فرزاد قاسمی گنابادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64687 نگین قاسمی گندمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64688 حسین قاسمی گوکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64689 حجت قاسمی لسکوکلایه 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64690 زکیه قاسمی مایوان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
64691 زکیه قاسمی مایوان 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
64692 سمیرا قاسمی محسن اباد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64693 آسیه قاسمی مزیدی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64694 رسول قاسمی مشهدی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64695 مهدی قاسمی مطلق 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64696 محمد قاسمی معبود 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64697 احمدرضا قاسمی مقدم 1369 علوم پايه زمین شناسی
64698 طاهره قاسمی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64699 فاطمه قاسمی مقدم 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
64700 کبری قاسمی مقدم 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33710050