راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 64601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64601 فاطمه عیدی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64602 مبارکه عیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64603 محمد عیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64604 محمد عیدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
64605 محمدحسن عیدی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
64606 محمدحسن عیدی 1376 علوم پايه فیزیک
64607 محمدرضا عیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64608 مریم عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64609 مصطفی عیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
64610 ندا عیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64611 هاجر عیدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64612 هاشم عیدی 1375 علوم پايه فیزیک
64613 علی اصغر عیدی گوش 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64614 حسن عیدی بایگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64615 محمدمهدی عیدی بجستانی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
64616 یحیی عیدی پورایوری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64617 شهاب عیدی پورکووئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64618 منا عیدی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64619 مهدیه عیدی زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64620 احسان عیدی زاده نوخندان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
64621 احسان عیدی زاده نوخندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
64622 سمیه عیدی فرخانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64623 زهرا عیدی کاخکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64624 زهرا عیدی گوش 1382 علوم رياضي آمار
64625 زهره عیدی گوش 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64626 محمود عیدی نامقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
64627 زهرا عیدی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64628 معصومه عیدیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64629 صغری عیدیان ایوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64630 حسین عیدیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
64631 مژگان عیدیانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64632 مصطفی عیدیانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64633 مصطفی عیدیانی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64634 کبری عیسائی 1383 علوم رياضي آمار
64635 زهرا عیسائی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
64636 الهام عیسائی نژاد 1387 علوم رياضي آمار
64637 زهرا عیسایی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
64638 زهرا عیسایی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
64639 معصومه سادات عیسقی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64640 عبیر عیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
64641 مولود عیسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64642 مهدی عیسی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64643 ویدا عیسی پور 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
64644 زهره عیسی پورلنگرودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64645 رحمان عیسی حسن 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64646 توحیده عیسی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64647 ریحانه عیسی زاده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64648 سیدمسعود عیسی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64649 علیرضا عیسی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64650 مجید عیسی زاده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64651 محسن عیسی زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64652 محمد عیسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
64653 مریم عیسی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64654 سیدکاظم عیسی زاده کشتلی 1354 علوم رياضي ریاضی
64655 زهرا عیسی زاده یدکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64656 بسعاد عیسی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64657 فاطمه عیسی نژادشیرجوپشت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64658 سارا عیش آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64659 سحر عیش آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64660 یگانه عیش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64661 احسان عیشی رضائی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
64662 احسان عیشی رضایی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
64663 مهدی عیلامی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64664 فاطمه عیلامی رودمعجنی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64665 الهه عین آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64666 سمانه عین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
64667 اقدس عین ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64668 حسین عین ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64669 زهرا عین ابادی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64670 زهرا عین ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64671 لیلا عین ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64672 مهدیه عین ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64673 هانیه عین ابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64674 احسان عین افشار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64675 حامد عین افشار 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64676 حمیده عین افشار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64677 سمیه عین افشار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64678 سودابه عین افشار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64679 سودابه عین افشار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64680 عاطفه عین افشار 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64681 عاطفه عین افشار 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64682 مرتضی عین افشار 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64683 مهناز عین افشار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64684 مرجان عین القضائی 1379 علوم رياضي دبیری ریاضی
64685 کاوه عین القضاتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64686 محمد عین القضاه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64687 پگاه عین الهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64688 محمدعلی عین الهی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64689 رمضان عین بیگی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64690 محسن عین علی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
64691 سجاد عین علی طلب 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
64692 عباس عین علی طلب 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
64693 الهام عینالو 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
64694 محمود عینک چی 1350 علوم پايه فیزیک
64695 بهناز عینی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
64696 حسن عینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
64697 عباسعلی عینی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64698 محمد عینی فریمانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
64699 مجتبی عینی میرزاوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64700 فادی عیوش 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40893131