راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 64701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64701 مریم علی زاده اردبیلی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64702 مسعود علی زاده اول 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64703 الهام علی زاده ایلخانلدر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
64704 شیرین علی زاده بقال 1386 علوم رياضي آمار
64705 شیرین علی زاده بقال 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
64706 لیدا علی زاده بناء 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
64707 لیدا علی زاده بناء 1392 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
64708 اکرم علی زاده به نمیری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
64709 بهروز علی زاده بهبهانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
64710 بهروز علی زاده بهبهانی 1392 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
64711 مینو علی زاده پیرپشته 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64712 زکیه علی زاده ثانی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64713 محمدرضا علی زاده ثانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64714 فاطمه علی زاده جاجرم 1388 علوم رياضي آمار
64715 حسینعلی علی زاده حاجی 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
64716 حسن علی زاده دربندی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64717 شادی علی زاده دربندی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64718 حسن علی زاده دربندی علیا 1390 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
64719 فریبرز علی زاده زرمهری 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
64720 زهرا علی زاده زین آباد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64721 زینب علی زاده سرند 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
64722 اسماعیل علی زاده سیاسر 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64723 مهرداد علی زاده شعرباف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64724 ایمان علی زاده شهری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
64725 مریم علی زاده عطائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
64726 حمیدرضا علی زاده قمصری 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64727 ام البنین علی زاده گودرزی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64728 مریم علی زاده لطفی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64729 مریم علی زاده لطفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
64730 هنگامه علی زاده محوطه کار 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64731 زهرا علی زاده معمار 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
64732 محبوبه علی زاده مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64733 عاطفه علی زاده میرارکلائی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64734 محمد علی زاده نمینی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64735 عطیه علی زاده نوری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64736 محسن علی زاده نوغانی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
64737 سمیه علی زاده نیری 1378 علوم رياضي ریاضی محض
64738 صغری علی زاده یدکی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
64739 گلثومه علی زاده یدکی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64740 فرنوش علی ساری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64741 مژگان علی شاهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
64742 فاطمه علی شفائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64743 حسن علی صوفی 1395 مهندسي مهندسی برق - مخابرات (سیستم)
64744 حسین علی صوفی 1372 علوم رياضي آمار
64745 هاشم علی صوفی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64746 مرتضی علی عرب 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64747 مرتضی علی عسکرفروشانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64748 محمدرضا علی عسکری 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
64749 جاسم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
64750 مریم علی فتح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
64751 مریم علی فتح ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64752 محمّد علی قلیان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64753 زهره علی قنبری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64754 هما علی قنبری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64755 فرشید علی کرمی 1366 مهندسي مهندسی عمران
64756 حامد علی گل زاده 1383 مهندسي مهندسی شیمی
64757 خدیجه علی محمدزاده 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
64758 معصومه علی محمدزاده 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64759 نجمه علی محمدنژادشارک 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
64760 ابراهیم علی محمدی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64761 امیر حسین علی محمدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64762 ایرج علی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
64763 بتول علی محمدی 1380 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
64764 براتعلی علی محمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64765 حسینعلی علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
64766 حمیدرضا علی محمدی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64767 رضا علی محمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64768 زهرا علی محمدی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64769 سپیده علی محمدی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
64770 سعید علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
64771 سمانه علی محمدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64772 سمیرا علی محمدی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64773 طاهر علی محمدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64774 طاهر علی محمدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64775 علی علی محمدی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64776 علی علی محمدی 1394 علوم پايه زمین ساخت (تکتونیک) (آموزش محور)
64777 غلامعلی علی محمدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64778 فاطمه علی محمدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64779 فاطمه علی محمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64780 فاطمه علی محمدی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
64781 فهیمه علی محمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64782 مبینا علی محمدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
64783 مجید علی محمدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64784 محمد علی محمدی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64785 محمد علی محمدی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
64786 محمدیار علی محمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64787 مریم علی محمدی 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64788 مریم علی محمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64789 مطهره علی محمدی 1387 علوم پايه فیزیک
64790 مهدی علی محمدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64791 مهدیه علی محمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
64792 ناهید علی محمّدی 1382 علوم پايه زمین شناسی
64793 عاطفه علی محمدی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64794 حسین علی محمدی ثانی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64795 حمیده علی محمدی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64796 عالیه علی محمدی زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64797 مهشید علی محمدی زارع 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64798 محدثه علی محمدی سلمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64799 فرناز علی محمدی عرب 1376 علوم پايه فیزیک
64800 ابراهیم علی محمدی قهفرخی 1371 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227384