راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 64701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64701 نادر عید 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64702 سمیرا عید محمد پور 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
64703 خالد عیدان محمد الخزعلی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
64704 ندا عیدکاهیان کاسب 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64705 نوید عیدگاه طرقبهی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64706 مریم عیدگاه طرقی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
64707 نفیسه عیدگاهیان طرقبه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64708 نفیسه عیدگاهیان طرقبه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64709 غلامرضا عیدمحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64710 اسیه عیدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64711 افسانه عیدی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
64712 بهروز عیدی 1392 مهندسي مهندسی عمران
64713 حسن عیدی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
64714 حسینعلی عیدی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
64715 زینب عیدی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64716 سمانه عیدی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
64717 صادق عیدی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64718 فاطمه عیدی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64719 مبارکه عیدی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64720 محمد عیدی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64721 محمد عیدی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
64722 محمدحسن عیدی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
64723 محمدحسن عیدی 1376 علوم پايه فیزیک
64724 محمدرضا عیدی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64725 مریم عیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64726 مصطفی عیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
64727 ندا عیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64728 هاجر عیدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64729 هاشم عیدی 1375 علوم پايه فیزیک
64730 علی اصغر عیدی گوش 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64731 حسن عیدی بایگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64732 محمدمهدی عیدی بجستانی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
64733 یحیی عیدی پورایوری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64734 شهاب عیدی پورکووئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64735 منا عیدی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64736 مهدیه عیدی زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64737 احسان عیدی زاده نوخندان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
64738 احسان عیدی زاده نوخندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
64739 سمیه عیدی فرخانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64740 زهرا عیدی کاخکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64741 زهرا عیدی گوش 1382 علوم رياضي آمار
64742 زهره عیدی گوش 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64743 محمود عیدی نامقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
64744 زهرا عیدی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64745 معصومه عیدیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64746 صغری عیدیان ایوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64747 حسین عیدیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
64748 مژگان عیدیانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64749 مصطفی عیدیانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64750 مصطفی عیدیانی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64751 کبری عیسائی 1383 علوم رياضي آمار
64752 زهرا عیسائی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
64753 الهام عیسائی نژاد 1387 علوم رياضي آمار
64754 زهرا عیسایی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
64755 زهرا عیسایی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
64756 معصومه سادات عیسقی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64757 عبیر عیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
64758 مولود عیسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64759 مهدی عیسی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64760 ویدا عیسی پور 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
64761 زهره عیسی پورلنگرودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64762 رحمان عیسی حسن 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64763 توحیده عیسی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64764 ریحانه عیسی زاده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64765 سیدمسعود عیسی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64766 علیرضا عیسی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64767 مجید عیسی زاده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64768 محسن عیسی زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64769 محمد عیسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
64770 مریم عیسی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64771 سیدکاظم عیسی زاده کشتلی 1354 علوم رياضي ریاضی
64772 زهرا عیسی زاده یدکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
64773 بسعاد عیسی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64774 فاطمه عیسی نژادشیرجوپشت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64775 سارا عیش آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64776 سحر عیش آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64777 یگانه عیش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64778 احسان عیشی رضائی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
64779 احسان عیشی رضایی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
64780 مهدی عیلامی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64781 فاطمه عیلامی رودمعجنی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64782 الهه عین آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64783 سمانه عین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
64784 اقدس عین ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64785 حسین عین ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64786 زهرا عین ابادی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64787 زهرا عین ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64788 لیلا عین ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64789 مهدیه عین ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64790 هانیه عین ابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64791 احسان عین افشار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64792 حامد عین افشار 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64793 حمیده عین افشار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64794 سمیه عین افشار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64795 سودابه عین افشار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64796 سودابه عین افشار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64797 عاطفه عین افشار 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64798 عاطفه عین افشار 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64799 مرتضی عین افشار 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64800 مهناز عین افشار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157468