راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 64801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64801 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
64802 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
64803 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64804 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64805 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64806 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64807 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64808 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64809 حمیدرضا غلام پور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64810 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64811 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
64812 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
64813 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64814 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64815 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64816 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64817 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64818 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
64819 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
64820 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
64821 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
64822 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
64823 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
64824 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64825 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
64826 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
64827 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64828 فاطمه غلام پورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64829 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64830 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
64831 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64832 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64833 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
64834 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64835 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
64836 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64837 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
64838 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64839 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64840 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64841 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64842 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64843 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64844 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64845 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
64846 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64847 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
64848 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64849 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64850 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64851 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64852 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
64853 محمد غلام زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
64854 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64855 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
64856 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64857 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
64858 وحید غلام زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64859 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64860 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64861 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64862 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64863 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64864 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
64865 لیدا غلام کار علی آبادی 1374 علوم پايه فیزیک
64866 لیدا غلام کارعلی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
64867 مرضیه غلام ناوی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
64868 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64869 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
64870 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64871 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
64872 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
64873 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
64874 انسیه غلامپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64875 حسین غلامپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
64876 عقیله غلامپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64877 محمد غلامپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64878 سمانه غلامپور طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64879 محمد غلامپوراول 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
64880 رقیه غلامپورباریکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64881 عبدالله غلامپورجنداب 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64882 محسن غلامپورخادر 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64883 سحرسادات غلامپورشاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
64884 محمدمسعود غلامپورفرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64885 نرگس غلامپورگشوئیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
64886 رقیه غلامپورگلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64887 فاطمه غلامپورنو 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64888 معصومه غلامپورنو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64889 حمیرا غلامحسن فخرابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
64890 علی اکبر غلامحسین پور 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
64891 علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
64892 علی اکبر غلامحسین زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64893 محسن غلامحسین زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
64894 محمدصادق غلامحسین زاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
64895 امیر غلامحسین طهرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
64896 مهدی غلامحسین فیلابی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64897 نیره غلامحسین محمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
64898 شهناز غلامحسین نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
64899 سیدامین غلامحسین نیاولو کلائی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
64900 اسماعیل غلامحسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828762