راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,411

نمایش موارد : 64801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64801 خوش ناز علی مددی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64802 مجتبی علی مددی 1365 علوم پايه زمین شناسی
64803 مهدی علی مددی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64804 حمید علی مددی خادر 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64805 علی علی مددی خادر 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64806 علی علی مددی خادر 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
64807 عزت اله علی مرادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
64808 گلستان علی مرادی ریزه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
64809 گلستان علی مرادی ریزه یی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64810 ناصر علی مردان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64811 بهاره علی مردانی 1375 علوم پايه فیزیک
64812 بهنام علی مردانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
64813 بهنام علی مردانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
64814 سکینه علی مردانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
64815 سعید علی موسی زاده 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64816 ایرج علی میرزائی 1376 علوم پايه فیزیک
64817 روح اله علی میرزائی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
64818 سیما علی میرزائی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
64819 عیسی علی میرزائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64820 کتایون علی میرزائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64821 مریم علی میرزائی 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
64822 نسرین علی میرزائی 1366 علوم پايه دبیری شیمی
64823 علی میرزا علی میرزایف 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64824 علی میرزا علی میرزایف 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64825 حسن علی میرزایی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64826 علی علی میرزایی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
64827 مجتبی علی میرزایی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
64828 مریم علی میرزایی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64829 حمید علی نری بایگی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
64830 پژمان علی نژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
64831 جواد علی نژاد 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64832 حکیمه علی نژاد 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64833 رضا علی نژاد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
64834 زهرا علی نژاد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64835 زهرا علی نژاد 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64836 زهرا علی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
64837 سمیرا علی نژاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64838 شقایق علی نژاد 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64839 طیبه علی نژاد 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
64840 طیبه علی نژاد 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64841 علی علی نژاد 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64842 علی اکبر علی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64843 فرحناز علی نژاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64844 کورش علی نژاد 1373 علوم پايه زمین شناسی
64845 گلستان علی نژاد 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64846 مجتبی علی نژاد 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
64847 محسن علی نژاد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
64848 محمد علی نژاد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
64849 محمد علی نژاد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
64850 محمدرضا علی نژاد 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64851 محمدرضا علی نژاد 1372 علوم پايه فیزیک
64852 محمدرضا علی نژاد 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
64853 مقداد علی نژاد 1395 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر(آموزش محور)
64854 ملیحه علی نژاد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
64855 مهدی علی نژاد 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64856 مهدی علی نژاد 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
64857 نعیمه علی نژاد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
64858 آیدا علی نژاد باجگیران 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
64859 معصومه علی نژاد برمی 1385 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
64860 حسین علی نژاد چنفرالو 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
64861 صدیقه علی نژاد خباز 1362 علوم رياضي آمار
64862 حمید علی نژاد صفی آباد 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز ( آموزش محور )
64863 شیما علی نژادخّباز 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
64864 شیما علی نژادخباز 1392 علوم پايه شیمی گرایش محض
64865 صدیقه علی نژادخباز 1368 علوم رياضي آمار
64866 نرگس علی نژادخباز 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
64867 حمید علی نژادصفی آباد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
64868 زهرا علی نژادصفی ابادی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
64869 محسن علی نژادقمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64870 فریدون علی نژادکلائی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64871 تکتم علی نژادمطلق 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
64872 زینت علی نژادنغندر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64873 حسن علی نژادهریکنده ای 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
64874 مریم علی نسب 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
64875 نبی اله علی نظری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64876 محبوبه علی نقی خانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
64877 مصطفی علی نقی زاده 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
64878 رویا علی نو شریف آباد 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
64879 امیر علی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
64880 علی علی نیا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64881 فاطمه علی نیا 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64882 فریبا علی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64883 محسن علی نیا 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64884 مریم علی نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
64885 مهدی علی نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
64886 نسرین علی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
64887 نسرین علی نیا 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
64888 مهدی علی نیاابراهیم اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
64889 سعیده علی نیاابراهیم ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64890 ابراهیم علی نیااهندانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64891 جعفر علی نیااهندانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
64892 شهلا علی نیاکلاته 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
64893 الهه علی نیاگرمه 1381 علوم پايه زمین شناسی
64894 قدیر علی نیامطلق 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
64895 کاظم علی نیامطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64896 مهدی علی نیامهنه 1396 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آموزش محور)
64897 سجاد علی نیای پلنگ کل 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64898 اکبر علی وردی 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
64899 اکبر علی وردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
64900 اکبر علی وردی 1389 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42210729