راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 64901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
64901 علیرضا علیپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
64902 غلامحسین علیپور 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64903 فرحناز علیپور 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
64904 فرهنگ علیپور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
64905 فریده علیپور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
64906 فهیمه علیپور 1378 علوم رياضي ریاضی محض
64907 مجید علیپور 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64908 نرگس علیپور 1375 علوم پايه زیست شناسی
64909 ولدا علیپور 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64910 هاجر علیپور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64911 یزدان علیپور ساروکلائی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64912 تقی علیپوربالفروش 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64913 صغری علیپورثانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64914 مجید علیپورجاغرق 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64915 اعظم علیپورخشت 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
64916 الهام علیپورسیستانی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64917 الهام علیپورسیستانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
64918 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64919 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
64920 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64921 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
64922 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64923 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
64924 غلام رضا علیپورنقندر 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
64925 مجتبی علیپورنودهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
64926 سیدمحمد علیپوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
64927 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
64928 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64929 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64930 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
64931 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64932 فاطمه علیجان نوده پشنگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
64933 مریم علیجان نوده پشنگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
64934 داریوش علیجانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
64935 رسول علیجانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64936 رسول علیجانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
64937 علی علیجانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
64938 فاطمه علیجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
64939 محمدرضا علیجانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
64940 ابراهیم علیجانی اهندانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
64941 معصومه علیجعفری کله منار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64942 امیرحسام علیخانزاده 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
64943 آرزو علیخانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
64944 اسیه علیخانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
64945 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
64946 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
64947 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
64948 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
64949 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
64950 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64951 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64952 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64953 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
64954 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
64955 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
64956 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
64957 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
64958 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
64959 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
64960 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
64961 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
64962 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
64963 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
64964 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
64965 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
64966 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64967 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
64968 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
64969 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
64970 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
64971 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64972 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
64973 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
64974 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
64975 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
64976 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
64977 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
64978 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
64979 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
64980 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
64981 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
64982 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
64983 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
64984 محمدرضا علیرضائی 1358 علوم پايه استعداد درخشان ( موقت )
64985 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
64986 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
64987 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
64988 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
64989 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
64990 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
64991 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
64992 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
64993 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
64994 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
64995 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
64996 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
64997 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
64998 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
64999 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65000 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200676