راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 حسین فرهنگ شهرضا 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
65002 فروغ فرهنگ دوست 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65003 سروناز فرهنگ فر 1391 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
65004 الهام فرهنگ مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65005 مجید فرهنگ نژاد 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65006 سارا فرهنگدوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65007 سارا فرهنگدوست 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
65008 بهاره فرهنگی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65009 شهرام فرهنگی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
65010 فرشته فرهنگی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65011 فرهنگ فرهنگی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65012 محمدحسین فرهنگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65013 محمدمهدی فرهنگی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65014 مرجان فرهنگی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
65015 مرجان فرهنگی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
65016 ساسان فرهنگی منش 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65017 اعظم فرهودفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65018 الیاس فرهودفر 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65019 امین فرهودی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65020 جواد فرهودی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65021 محمدحسن فرهودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65022 مرجانه فرهودی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65023 مارینا فرهودی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65024 رضا فرهوش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65025 رضا فرهوش 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65026 محمد فرهوش 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65027 هاشم فرهوش 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65028 زهرا فرهی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65029 زهرا فرهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
65030 سعید فرهی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65031 شیوا فرهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65032 علی فرهی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65033 فاطمه فرهی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65034 فاطمه فرهی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65035 فهیمه فرهی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65036 ماریا فرهی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65037 نگار فرهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65038 جواد فرهی فریمانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65039 مریم فرهی فریمانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65040 محمدحسین فرهی نیا 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65041 وحید فرهیخته اصل 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
65042 لعیا فریاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65043 مریم فریبرز 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65044 حسن فریبرزراد 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65045 رودابه فریبرزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65046 زینب فریبرزی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65047 علی فریبرزی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65048 علی فریبرزی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65049 عصمت عادل عریبی فریجی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
65050 فرهود فریداعتماد 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65051 فرید فریدانی بردسکن 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65052 فرید فریدانی بردسکن 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
65053 فرید فریدانی بردسکن 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
65054 عفت فریدباغشاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
65055 نجمه فریدپاک 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65056 داریوش فریدتنکابنی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65057 علیرضا فریدحسینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65058 محمدرضا عزالدین فریدروحانی 1365 علوم رياضي آمار
65059 محمدرضاعزالدین فریدروحانی 1369 علوم رياضي آمار
65060 ریحانه فریدنیا 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65061 ریحانه فریدنیا 1386 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65062 فاطمه فریدنیا 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65063 فاطمه فریدنیا 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
65064 عبدالعظیم فریدون 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65065 فرخ فریدون 1387 هنر نيشابور نقاشی
65066 بهناز فریدون فر 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
65067 جواد فریدونی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65068 سیدروح الله فریدونی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65069 عبدالرضا فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
65070 علی فریدونی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
65071 فرزانه فریدونی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65072 کاظم فریدونی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
65073 محبوبه فریدونی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65074 محمود فریدونی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65075 مسعود فریدونی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65076 مصطفی فریدونی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65077 نورمحمد فریدونی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65078 فرزانه فریدونی ریشخوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65079 فرشید فریدونی فروزنده 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65080 آسیه فریدونیان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65081 آکو فریدی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
65082 بهزاد فریدی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65083 حجت فریدی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
65084 رضا فریدی 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65085 رضا فریدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65086 فهام فریدی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65087 مازیار فریدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65088 مازیار فریدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65089 محتشم فریدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65090 محمدرضا فریدی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65091 زهرا فریدیان گاودوشه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65092 سیدعلیرضا فریطوس 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65093 علیرضا فریفته 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65094 اعظم فریمانه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65095 الهه فریمانه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65096 حسین فریمانه 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65097 معصومه فریمانه’ 1389 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65098 ام کلثوم فریمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65099 زهرا فریمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65100 علی فریمانی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37308414