راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 محمد غنائی نیا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65002 زهرا غنایی 1384 علوم رياضي آمار
65003 وحید غنجعلی پورگوشکی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
65004 اکرم غنچه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65005 محبوبه غنچه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65006 محمداسمعیل غنچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65007 نرگس غنچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65008 الهام غنچه گی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65009 ابوالحسن غنچه گی ثانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65010 نجمه غنچه گی ثانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65011 نرگس غنچه گی ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65012 زهرا غنمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65013 فاطمه غنمی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65014 مراد غنمی 1354 علوم پايه زمین شناسی
65015 رضا غنی 1380 علوم پايه فیزیک
65016 عسکر غنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65017 عسکر غنی 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
65018 فرزانه غنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65019 شهرزاد غنی زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65020 بتول غنی آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65021 حسن غنی آبادی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65022 زهرا غنی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65023 سمانه غنی آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65024 سمیه غنی آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65025 علی غنی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65026 نرجس غنی آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65027 عذرا غنی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65028 مجتبی غنی ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65029 نجمه غنی ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65030 ابوالفضل غنی ئی زارچ 1380 دامپزشكي دامپزشکی
65031 سعید غنی چاگونی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65032 فرخ غنی زادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65033 احمد جاوید غنی زاده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65034 احمدنوید غنی زاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65035 افسانه غنی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65036 افسانه غنی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65037 ایلیا غنی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65038 زهره غنی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65039 مریم غنی زاده 1379 علوم رياضي آمار
65040 مصطفی غنی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65041 مصطفی غنی زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65042 مهسا غنی زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65043 نسرین غنی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65044 زهره غنی زاده کاخکی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65045 زهرا غنی زاده گلیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65046 هادی غنی زاده گلیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65047 نفیسه غنی سلماسی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
65048 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65049 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65050 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65051 امیر غنیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65052 سکینه غنیمت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65053 زهره غنیمت دان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65054 مجید غنییی زارچ 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65055 محمدرضا غوث 1366 علوم پايه زمین شناسی
65056 معصومه غوث 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65057 نرجس غوث 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
65058 نرجس غوث 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
65059 آسیه غوریانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65060 عیسی غوریانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65061 محبوبه غوریانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
65062 الهام غوریانی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65063 حامد غول احمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
65064 آرزو غیائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
65065 نگین غیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65066 حسین غیابی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
65067 عاطفه غیاث 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65068 محمد غیاث آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
65069 رضا غیاث آبادی فراهانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65070 رضا غیاث ابادی فراهانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65071 دانیال غیاث الدین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65072 علیرضا غیاثوند 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
65073 آرزو غیاثی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65074 اکرم غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65075 الهام غیاثی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65076 جواد غیاثی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
65077 زهرا غیاثی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65078 سید علاء غیاثی 1363 مهندسي نقشه برداری
65079 سیداحسان غیاثی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
65080 سیداحسان غیاثی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
65081 سیدجواد غیاثی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65082 سیدعلی غیاثی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65083 سیدمحسن غیاثی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65084 سیدمحسن غیاثی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65085 سیروس غیاثی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65086 فرزانه غیاثی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65087 مریم غیاثی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65088 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65089 امیرمحسن غیاثی اجقان 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65090 امیرناصر غیاثی اجقان 1354 علوم پايه فیزیک (کهاد ریاضی)
65091 مه عالم غیاثی اجقان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65092 حبیبه غیاثی بزدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
65093 داود غیاثی بزدی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65094 معصومه غیاثی پور 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65095 ابوالقاسم غیاثی زارچ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65096 فهیمه غیاثی شیرازی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65097 زهره غیاثی طرزی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
65098 نگاه غیاثی طرزی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65099 سمیّه غیاثی فرامرز 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65100 مهدیه غیاثی فرامرز 1392 مهندسي مهندسی عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409479