راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 مهری غفاریان رابعی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65002 حمیده غفاریان روح پرور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65003 کاظم غفاریان روح پرور 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65004 حسین غفاریان روحپرور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
65005 ریحانه غفاریان زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65006 جواد غفاریان زوار زاده 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65007 سیمین غفاریان زوارزاده 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65008 محمود غفاریان زوارزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65009 غلامرضا غفاریان زیرک 1355 كشاورزى زراعت
65010 امیر غفاریان سایلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
65011 امیر غفاریان سایلی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
65012 زهرا غفاریان سخن ور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65013 فاطمه غفاریان شادلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65014 محمدرضا غفاریان شادلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65015 بهزاد غفاریان شایستگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
65016 ایمان غفاریان شجاع 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65017 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65018 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65019 مهران غفاریان شعاعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65020 علی اصغر غفاریان شفیعی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65021 منصور غفاریان صرافیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65022 منصور غفاریان صرافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65023 سیده سعیده غفاریان طباطبائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65024 احمد غفاریان عطارثانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65025 فروزان غفاریان علی پورنداف 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
65026 سیدمجتبی غفاریان عنبرانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
65027 سیّدمصطفی غفاریان عنبرانی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65028 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65029 زهره غفاریان عیدگاهی مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65030 مریم غفاریان فرد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65031 زهرا غفاریان قوی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65032 سمانه غفاریان قوی نژاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65033 سیدحسین غفاریان کلاهی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65034 طیبه غفاریان لطف ابادی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
65035 لطیفه غفاریان لطف ابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65036 الهه غفاریان مبهوت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65037 الهه غفاریان مبهوت 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65038 تکتم غفاریان مبهوت 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65039 تکتم غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65040 حسین غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65041 مریم غفاریان مبهوت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
65042 فاطمه غفاریان مجاورتربتی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
65043 مصطفی غفاریان محدودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - آب
65044 نفیسه غفاریان محدودی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65045 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65046 حامد غفاریان مسلمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65047 محمدسعید غفاریان مسلمی 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65048 اکرم غفاریان مظاهری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65049 مهدی غفاریان مقرب 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
65050 علی اصغر غفاریان موروثی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65051 حسن غفاریان نارنجی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65052 صدیقه غفاریان نارنجی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
65053 فاطمه غفاریان نارنجی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
65054 نیلوفر غفاریان نداف یزد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65055 فاطمه غفاریان نقیبی سیستانی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65056 زهراسادات غفاریان نیا 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65057 سید محمود غفاریان نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65058 ملیحه سادات غفاریان نیا 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65059 وجیهه سادات غفاریان نیا 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65060 عالیه غفاریان وارسته 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65061 احسان غفران مظفر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65062 مهران غفران مظفر 1391 مهندسي مهندسی شیمی
65063 هدی غفرانپور 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
65064 اسماعیل غفرانی 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65065 انسیه غفرانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65066 بتول غفرانی 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65067 پروانه غفرانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
65068 پروین غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65069 پروین غفرانی 1390 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
65070 پریسا غفرانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65071 سمانه غفرانی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
65072 سمیه غفرانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
65073 سهیلا غفرانی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
65074 صادق غفرانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65075 طاهره غفرانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65076 فاطمه غفرانی 1366 علوم رياضي آمار
65077 لیلا غفرانی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
65078 مجتبی غفرانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65079 محسن غفرانی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65080 محسن غفرانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65081 محسن غفرانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65082 مریم غفرانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65083 نرگس غفرانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65084 هادی غفرانی 1382 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
65085 هاله غفرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65086 مهدی غفرانی ایوری 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65087 آتنا غفرانی خراسانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65088 ازیتا غفرانی خراسانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65089 الهام غفرانی خراسانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65090 سعیده غفرانی خلیل اباد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65091 حسین غفرانی طبری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65092 نسرین غفرانی قلعه نوئی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65093 اعظم غفرانی کرمی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65094 مهدی غفرانیها 1353 مهندسي راه و ساختمان
65095 محمود غفلتی 1368 كشاورزى زراعت
65096 محمود غفلتی 1370 كشاورزى زراعت
65097 بهناز غفلتی فیض آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65098 بهناز غفلتی فیض آبادی 1395 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
65099 محمدهادی غفور 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65100 محمدرضا غفورانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765879