راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 65001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65001 محبوبه علیپورشیلگان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65002 معصومه علیپورعنبرانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65003 برات علیپورکیوانلو 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65004 علی علیپورکیوانلو 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
65005 سبحان اله علیپورلیمائی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65006 سعید علیپورمقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65007 غلام رضا علیپورنقندر 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65008 مجتبی علیپورنودهی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
65009 سیدمحمد علیپوری 1389 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
65010 بی بی انسیه علیپوریزدی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65011 عالیه علیجان پور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65012 ناصر علیجان پور 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65013 کاظم علیجان پور شلمانی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
65014 سلیمان علیجان نژادبائی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65015 فاطمه علیجان نوده پشنگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
65016 مریم علیجان نوده پشنگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
65017 داریوش علیجانی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65018 رسول علیجانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65019 رسول علیجانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65020 علی علیجانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
65021 فاطمه علیجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65022 محمدرضا علیجانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65023 ابراهیم علیجانی اهندانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65024 معصومه علیجعفری کله منار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65025 امیرحسام علیخانزاده 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65026 آرزو علیخانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65027 اسیه علیخانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65028 سعید علیخانی 1383 علوم پايه فیزیک
65029 شهره علیخانی 1378 علوم رياضي آمار
65030 شیما علیخانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65031 صدرالله علیخانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65032 طیبه علیخانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
65033 محمد علیخانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65034 محمدرضا علیخانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65035 نازنین علیخانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65036 نگار علیخانی 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65037 هادی علیخانی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
65038 ایمان علیخانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
65039 محسن علیخانی بنقنی 1385 علوم پايه زمین شناسی
65040 محمدجواد علیخانی خامسی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65041 رویا علیخانی فرادنبه 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
65042 صادق علیخانی محمدآباد 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65043 آزاده علیخانی محمداباد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65044 هانیه علیخانی محمداباد 1383 علوم رياضي آمار
65045 حسین علیخانی مقدم 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65046 محمدجواد علیخانی مهرجردی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65047 رقیه علیخواجه قلعه حمامی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
65048 سعید علیداد 1357 كشاورزى علوم زراعی
65049 محبوبه علیدادی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65050 محبوبه علیدادی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
65051 محمدجواد علیدادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
65052 محمود علیدادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65053 معصومه علیدادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65054 نعمت اله علیدادی سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65055 الهه علیدادیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65056 سمیرا علیدوست 1385 هنر نيشابور نقاشی
65057 مریم علیدوست سوستانی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65058 رضا علیدوست آهندانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65059 رحیم علیدوست چمندانی 1364 مهندسي عمران روستایی
65060 فتانه علیدوست یوسفده 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65061 جواد علیرضائی 1354 علوم رياضي ریاضی
65062 ساجده علیرضائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65063 صدیقه علیرضائی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
65064 غلامحسین علیرضائی 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65065 لیلا علیرضائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65066 محمد علیرضائی 1364 مهندسي نقشه برداری
65067 محمدرضا علیرضائی 1358 علوم پايه استعداد درخشان ( موقت )
65068 مرتضی علیرضائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65069 فرزانه علیرضائی ابرده سفلی 1385 علوم پايه زمین شناسی
65070 مرتضی علیرضائی نغندر 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
65071 محمدرضا علیرضائی نقندر 1362 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65072 مرتضی علیرضائی نقندر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65073 ناهید علیرضائی نقندر 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری جغرافیا
65074 نیلوفر علیرضائیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65075 طاهره علیرضاپور 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
65076 سمانه علیرضازاده باقری 1378 علوم پايه فیزیک
65077 سیمین علیرضازاده باقری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65078 علی رضا علیرضازاده باقری 1391 مهندسي مهندسی صنایع
65079 مصطفی علیرضایی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
65080 پروین علیرضایی ابرده سفلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65081 نرگس علیرضایی مقدم بجستانی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65082 مرتضی علیرضایی نغندر 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65083 محسن علیرضایی نقندر 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65084 مصطفی علیرضایی نقندر 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65085 اژدر علیزادگان چورسی 1357 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65086 احسان علیزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65087 ارغوان علیزاده 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65088 ارغوان علیزاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65089 اسمعیل علیزاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65090 اشرف علیزاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65091 اعظم علیزاده 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65092 اعظم علیزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
65093 اکرم علیزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65094 الهام علیزاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65095 الهام علیزاده 1380 علوم رياضي آمار
65096 الهام علیزاده 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
65097 امیر علیزاده 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65098 امیر علیزاده 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
65099 بابک علیزاده 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65100 پریسا علیزاده 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250805