راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 65101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65101 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65102 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
65103 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65104 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65105 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
65106 ندا غفوریان مومن رضوی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
65107 مصطفی غفوریان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
65108 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65109 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65110 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
65111 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
65112 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65113 حانیه غفوریان نصیری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
65114 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65115 محمد غفوریان نصیری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
65116 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
65117 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65118 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65119 فرزانه غفوریان نیاء مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65120 عارفه غفوریان نیاءمقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65121 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65122 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
65123 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65124 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65125 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65126 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65127 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65128 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65129 حمیدرضا غلام پور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65130 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65131 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
65132 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
65133 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65134 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65135 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65136 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65137 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65138 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65139 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
65140 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
65141 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
65142 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
65143 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
65144 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65145 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65146 سحرسادات غلام پورشاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65147 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65148 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65149 فاطمه غلام پورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65150 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65151 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65152 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65153 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65154 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
65155 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65156 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
65157 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
65158 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
65159 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65160 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65161 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65162 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65163 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65164 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65165 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65166 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
65167 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65168 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
65169 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65170 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65171 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65172 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65173 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
65174 محمد غلام زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65175 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65176 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
65177 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65178 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
65179 وحید غلام زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65180 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65181 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65182 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65183 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65184 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65185 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65186 لیدا غلام کار علی آبادی 1374 علوم پايه فیزیک
65187 لیدا غلام کارعلی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65188 مرضیه غلام ناوی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
65189 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65190 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
65191 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65192 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65193 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65194 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65195 انسیه غلامپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65196 حسین غلامپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65197 عقیله غلامپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65198 علی اصغر غلامپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
65199 محمد غلامپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457206