راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 65101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65101 جلاله غفاری راد 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65102 حسین غفاری راد 1382 علوم پايه زمین شناسی
65103 حسین غفاری راد 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
65104 محمدرضا غفاری رباط 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65105 محمد غفاری زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65106 جمیله غفاری ساروی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
65107 محمدحسن غفاری ساروی 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65108 نرگس غفاری ساروی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65109 مرتضی غفاری سردشت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65110 محمدامین غفاری شاد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65111 محمدامین غفاری شاد 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
65112 زهرا غفاری شریف اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65113 حوریه غفاری شهربابکی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65114 راضیه غفاری فروتقه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65115 ندا غفاری فیض آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65116 اکرم غفاری قره باغ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
65117 تکتم غفاری کله چاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65118 خاور غفاری لنگری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65119 وحید غفاری مشهدریزه ئی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65120 فاطمه غفاری مقدس طوسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65121 غلامعلی غفاری مقدم 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65122 منصور غفاری مقدم 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
65123 فاطمه غفاری مقدم نوغابی 1355 كشاورزى زراعت
65124 وحیده غفاری نژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65125 محمد غفاری نوغابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65126 حمیدرضا غفاری ها 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65127 علی غفاری هریوند 1380 علوم رياضي آمار
65128 محمّد غفاری هریوند 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65129 مریم غفاری هریوند 1382 علوم پايه فیزیک
65130 الهه غفاریان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65131 حمیدرضا غفاریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65132 ساغر غفاریان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65133 سوسن غفاریان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65134 سیدحسین غفاریان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65135 فاطمه غفاریان 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
65136 محمد غفاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65137 وحیده غفاریان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65138 وحیده غفاریان 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
65139 وحیده غفاریان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
65140 تکتم غفاریان مبهوت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65141 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65142 سعید غفاریان اطمینان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65143 علیرضا غفاریان امید 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65144 سمیه غفاریان امیدوار 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
65145 علی غفاریان انصاف 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65146 حسین غفاریان بقائی مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65147 سیددانیال غفاریان تربتی مجاور 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65148 سیدداود غفاریان ترتبی مجاور 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65149 مهران غفاریان تمیزی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65150 حمیدرضا غفاریان جم 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65151 حمیدرضا غفاریان جم 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65152 مرضیه غفاریان حاتمی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
65153 علی اصغر غفاریان حسینی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65154 فاطمه غفاریان حیرانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65155 عارفه غفاریان خالق داد 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
65156 محمد غفاریان خالق داد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65157 محمود غفاریان خباززاده مشهد 1354 علوم پايه زمین شناسی
65158 مهناز غفاریان خباززاده مشهد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65159 اشکان غفاریان دانشمند 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65160 علی غفاریان دنکوب 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
65161 مهری غفاریان رابعی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65162 حمیده غفاریان روح پرور 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65163 کاظم غفاریان روح پرور 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65164 حسین غفاریان روحپرور 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
65165 ریحانه غفاریان زنده دل 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65166 جواد غفاریان زوار زاده 1361 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65167 سیمین غفاریان زوارزاده 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65168 محمود غفاریان زوارزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65169 غلامرضا غفاریان زیرک 1355 كشاورزى زراعت
65170 امیر غفاریان سایلی 1384 علوم پايه زمین شناسی
65171 امیر غفاریان سایلی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
65172 زهرا غفاریان سخن ور 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65173 فاطمه غفاریان شادلو 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65174 محمدرضا غفاریان شادلو 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65175 بهزاد غفاریان شایستگی 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
65176 ایمان غفاریان شجاع 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65177 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65178 مهدیه غفاریان شرقی مقدم 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65179 مهران غفاریان شعاعی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65180 علی اصغر غفاریان شفیعی زاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65181 مهسا غفاریان شیرازی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65182 منصور غفاریان صرافیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65183 منصور غفاریان صرافیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65184 سیده سعیده غفاریان طباطبائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65185 احمد غفاریان عطارثانی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65186 فروزان غفاریان علی پورنداف 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
65187 سیدمجتبی غفاریان عنبرانی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
65188 سیّدمصطفی غفاریان عنبرانی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65189 اکرم غفاریان عیدگاهی مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65190 زهره غفاریان عیدگاهی مقدم 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65191 مریم غفاریان فرد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65192 زهرا غفاریان قوی نژاد 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65193 سمانه غفاریان قوی نژاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65194 سیدحسین غفاریان کلاهی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65195 طیبه غفاریان لطف ابادی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
65196 لطیفه غفاریان لطف ابادی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65197 الهه غفاریان مبهوت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65198 الهه غفاریان مبهوت 1391 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65199 تکتم غفاریان مبهوت 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65200 تکتم غفاریان مبهوت 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158835