راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 65201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65201 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65202 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65203 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65204 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
65205 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65206 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران
65207 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65208 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65209 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65210 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65211 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
65212 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65213 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
65214 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
65215 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
65216 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداری
65217 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65218 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65219 لیدا علیزاده دولت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65220 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
65221 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65222 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65223 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
65224 علی علیزاده زوارم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
65225 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
65226 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65227 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65228 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65229 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
65230 آسیه علیزاده شاهرودی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65231 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
65232 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65233 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65234 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
65235 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
65236 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65237 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65238 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
65239 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
65240 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65241 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65242 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65243 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65244 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65245 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
65246 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65247 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65248 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداری
65249 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
65250 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65251 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65252 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65253 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
65254 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65255 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65256 زهرا علیزاده کاتب 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65257 آزاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65258 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
65259 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65260 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65261 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65262 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65263 صالح علیزاده مؤمن 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
65264 صالح علیزاده مؤمن 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65265 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
65266 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65267 امیرحسین علیزاده مرادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
65268 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65269 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65270 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65271 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65272 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65273 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
65274 سپیده علیزاده مقدم 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65275 علی اکبر علیزاده مقدم 1357 كشاورزى علوم دامی
65276 مجتبی علیزاده مقدم 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65277 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
65278 مرتضی علیزاده مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
65279 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
65280 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
65281 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65282 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65283 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65284 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
65285 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65286 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65287 حجت علیزاده موبندانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
65288 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65289 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65290 محمدرضا علیزاده مومن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65291 شهین علیزاده میلانلو 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65292 فائزه علیزاده نخعی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
65293 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65294 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65295 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65296 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65297 سعیده علیزاده نوروزی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
65298 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65299 عطیه علیزاده نوری 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65300 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227633