راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 65301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65301 حسین غلامی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65302 حسین غلامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65303 حسین غلامی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65304 حسین غلامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65305 حسین غلامی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65306 حسین غلامی 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65307 حسینعلی غلامی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
65308 حلیمه غلامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65309 حمید غلامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
65310 حمید غلامی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
65311 خدیجه غلامی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65312 داود غلامی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65313 راحله غلامی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65314 راضیه غلامی 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65315 راضیه غلامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65316 راضیه غلامی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
65317 رامین غلامی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65318 ربابه غلامی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65319 ربابه غلامی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65320 رضا غلامی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65321 رضا غلامی 1388 علوم پايه زمین شناسی
65322 رضا غلامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65323 رقیه غلامی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65324 رمضانعلی غلامی 1357 علوم پايه عمومی
65325 رویا غلامی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65326 ریحانه غلامی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65327 زهرا غلامی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65328 زهرا غلامی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65329 زهرا غلامی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65330 زهرا غلامی 1383 علوم رياضي آمار
65331 زهرا غلامی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65332 زهرا غلامی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
65333 زهرا غلامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65334 زهرا غلامی 1385 علوم پايه فیزیک
65335 زهرا غلامی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65336 زهرا غلامی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65337 زهرا غلامی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65338 زهرا غلامی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65339 زهرا غلامی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65340 زهرا غلامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
65341 زهره غلامی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65342 زهره غلامی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65343 زهره غلامی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65344 زهره غلامی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65345 زیبا غلامی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65346 زینب غلامی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65347 زینب غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65348 ساره غلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65349 سروش غلامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65350 سعید غلامی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65351 سعیده غلامی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65352 سمیرا غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65353 سمیه غلامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65354 سمیه غلامی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65355 سمیه غلامی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65356 سودابه غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65357 سونیا غلامی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65358 سهیلا غلامی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
65359 شمسی غلامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65360 صغری غلامی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65361 صغری غلامی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65362 صفر غلامی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65363 طاهره غلامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65364 طیبه غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65365 عادل غلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65366 عادل غلامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65367 عاطفه غلامی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65368 عاطفه غلامی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65369 عاطفه غلامی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65370 عباس غلامی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
65371 عباس غلامی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65372 عبدالله غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65373 عبدالوهاب غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65374 عفت غلامی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
65375 علرضا غلامی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65376 علی غلامی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65377 علی غلامی 1379 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش تاکسونومی و اکولوژی
65378 علی غلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65379 علی غلامی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65380 علی غلامی 1387 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
65381 علی غلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
65382 علی غلامی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65383 علی غلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65384 علی غلامی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
65385 علی غلامی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
65386 علی غلامی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65387 علی اکبر غلامی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
65388 علی اکبر غلامی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65389 علی اکبر غلامی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65390 علیجان غلامی 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
65391 علیرضا غلامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65392 علیرضا غلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65393 غلامحسین غلامی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65394 غلامرضا غلامی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65395 غلامرضا غلامی 1369 علوم پايه زمین شناسی
65396 غلامرضا غلامی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
65397 فاطمه غلامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65398 فاطمه غلامی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
65399 فاطمه غلامی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65400 فاطمه غلامی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444262