راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 65301 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65301 محمد غفوری ساربانقلی 1378 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65302 مریم غفوری آبقه ئی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65303 کاظم غفوری آذری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65304 مریم غفوری اذری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65305 حبیب الّه غفوری اسفریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65306 زهره غفوری اصل 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
65307 محمّد غفوری بجستان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65308 زهرا غفوری پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65309 فاطمه غفوری پور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65310 سکینه غفوری جهان ابادی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65311 سیدکاظم غفوری خلیل آباد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65312 حسن غفوری دیارجان 1362 مهندسي جوشكاري
65313 علیرضا غفوری زرندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65314 ماندانا غفوری ساداتیه 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65315 ماندانا غفوری ساداتیه 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65316 ماندانا غفوری ساداتیه 1391 پردیس دانشگاهی علوم اقتصادی
65317 هایده غفوری سبزواری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65318 مریم غفوری سدهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65319 طیبه غفوری شهبازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65320 ام البنین غفوری غلامحسین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65321 محمد غفوری فر 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65322 سیدمهدی غفوری فرگی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65323 فهیمه غفوری قریب 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65324 سیده صفورا غفوری کمیاپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65325 سیده صفیه غفوری کمیاپور 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65326 علی غفوری مقدم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65327 مریم غفوری مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65328 سمیه غفوری منش 1384 علوم پايه زمین شناسی
65329 رویا غفوری نژاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65330 محمد غفوری نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65331 میترا غفوری نژاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65332 جواد غفوری نسب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65333 زینب غفوری نوقابی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
65334 اسماء غفوری نیا 1389
65335 لعیا غفوری نیا 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65336 مصطفی غفوری یزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65337 حمیده غفوریان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65338 سودابه غفوریان 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65339 عباس غفوریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65340 غزاله غفوریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65341 مریم غفوریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65342 وحید غفوریان 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65343 امیرحسین غفوریان نسب 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65344 ابراهیم غفوریان ابدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65345 احمد غفوریان ابدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65346 انسیه غفوریان ابدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65347 رسول غفوریان ابدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65348 بهمن غفوریان اذرخشی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65349 فرزان غفوریان تیماجی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65350 سیدمیثم غفوریان حضرتی مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65351 اکبر غفوریان حضوری اصفهان 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65352 الهه غفوریان حضوری اصفهان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
65353 سیدشهاب الدین غفوریان حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
65354 مهدی غفوریان راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
65355 احمد غفوریان رمضان بندراباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65356 غلامرضا غفوریان سفارشی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
65357 محمود غفوریان سنگ چولی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
65358 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1382 علوم پايه فیزیک
65359 مصطفی غفوریان سنگ چولی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65360 سمانه سادات غفوریان سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65361 مهدی غفوریان شاگردی 1369 كشاورزى زراعت
65362 خدیجه غفوریان صرافزاده 1387 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
65363 فاطمه غفوریان فخارعیدگاهی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65364 نیما غفوریان فر 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65365 نیما غفوریان فر 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65366 هادی غفوریان قدس کاملی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65367 هادی غفوریان قدس کاملی 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
65368 فاطمه غفوریان کاریزک 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
65369 فاطمه غفوریان کاریزک 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
65370 ابوالفضل غفوریان مجاوردوغایی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65371 داود غفوریان مجاوردوغایی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65372 سمانه غفوریان مجاورذوغالی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65373 حمیدرضا غفوریان محبتی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65374 محسن غفوریان محبی 1355 علوم رياضي آمار
65375 اسماء غفوریان محدث 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
65376 عطیه غفوریان محمدزاده 1393 علوم پايه فیزیک
65377 عاطفه غفوریان مسعودزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
65378 الهام غفوریان مصلحتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65379 بهاره غفوریان مصلحتی 1383 علوم رياضي آمار
65380 نجمه غفوریان معدنی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65381 مرتضی غفوریان مکاری 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65382 ندا غفوریان مومن رضوی 1382 علوم پايه فیزیک
65383 ندا غفوریان مومن رضوی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
65384 مصطفی غفوریان نژاد 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
65385 ملیحه غفوریان نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65386 حبیب اله غفوریان نصرتی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65387 امیر غفوریان نصیری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
65388 حانیه غفوریان نصیری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
65389 حانیه غفوریان نصیری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65390 حانیه غفوریان نصیری 1391 مهندسي مهندسی شیمی
65391 فائزه غفوریان نصیری 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65392 محمد غفوریان نصیری 1392 مهندسي مهندسی صنایع
65393 پریسا غفوریان نوروزی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
65394 سمیه غفوریان نوروزی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65395 ملیحه غفوریان نوروزی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65396 فرزانه غفوریان نیاء مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65397 عارفه غفوریان نیاءمقدم 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65398 فرزانه غفوریان نیامقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65399 نوید غفوریان یوسفی 1370 علوم پايه دبیری فیزیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152312