راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 65301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65301 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65302 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65303 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
65304 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
65305 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
65306 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
65307 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65308 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65309 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65310 مهدیه علیزاده هی هی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
65311 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک
65312 زهرا علیزاده یزدی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65313 زهرا علیزاده یزدی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
65314 سجّاد علیزاده یزدی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
65315 طیبه علیزاده یزدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65316 عفت علیزاده یزدی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65317 علی اکبر علیزاده یزدی 1350 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65318 مرضیه علیزاده یزدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
65319 ملیحه علیزاده یزدی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65320 ملیحه علیزاده یزدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65321 وحید علیزاده یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65322 منصوره علیزاده یکه بیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65323 ابوالقاسم علیشاهی 1374 علوم رياضي ریاضی
65324 الیاس علیشاهی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
65325 زهرا علیشاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65326 زهرا علیشاهی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
65327 زهرا علیشاهی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65328 عارفه علیشاهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
65329 علی علیشاهی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65330 فاطمه علیشاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65331 مصطفی علیشاهی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
65332 مجید علیشاهی بجستانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65333 مجید علیشاهی بجستانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65334 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65335 ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65336 سعید علیقلی 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
65337 مهدی علیقلی زاده اردبیل 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65338 ابراهیم علیکی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65339 اصغر علیکی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65340 حمید علیکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65341 حمیده علیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65342 عصمت علیکی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65343 هاجر علیکی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
65344 سمیرا علیلو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
65345 بتول علیمحمدی 1374 علوم پايه زمین شناسی
65346 حسن علیمحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65347 صفیه علیمحمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65348 عصمت علیمحمدی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65349 علی علیمحمدی 1371 علوم پايه زمین شناسی
65350 منا علیمحمدی سلمانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
65351 اقدس علیمرادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65352 سمیه علیمرادی 1380 علوم پايه فیزیک
65353 عفت علیمرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65354 علی اقا علیمرادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65355 لیلا علیمرادی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65356 لیلا علیمرادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
65357 لیلا علیمرادی 1383 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
65358 نبی اله علیمرادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65359 جواد علیمرادی سراسیاب 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65360 مژگان علیمرادی شیخها 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
65361 اعظم علیمردانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65362 بهناز علیمردانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
65363 حمیدرضا علیمردانی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65364 رضا علیمردانی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
65365 سلمان علیمردانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65366 سهیلا علیمردانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65367 عصمت علیمردانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65368 عمران علیمردانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65369 فائزه علیمردانی 1388 علوم رياضي آمار
65370 مجی-د علیمردانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65371 محمد علیمردانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65372 محمد علیمردانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65373 مرجان علیمردانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65374 مریم علیمردانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
65375 مسلم علیمردانی 1363 مهندسي نقشه برداری
65376 میترا علیمردانی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
65377 مریم علیمردانی بجستانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65378 محمد علیمردانی ریوش 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65379 صفر علیمرزائی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
65380 رسول علیمی 1385 علوم رياضي آمار
65381 فاطمه علیمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65382 فاطمه علیمی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
65383 یاسمن علیمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65384 امیر علیمی عقدایی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت - تحقیق درعملیات
65385 بتول علیمیرزائی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65386 سعید علیمیرزائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65387 زهره علیمیرزایی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65388 محمدرضا علیمیرزایی 1374 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
65389 مهدی علیمیرزایی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65390 فاطمه علین 1384 علوم پايه فیزیک
65391 فرهاد علینقی زاده 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
65392 عباس علینقی زاده لنگری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65393 محمدرضا علینقی لنگری 1361 مهندسي راه و ساختمان
65394 فاطمه علیون 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65395 محمدحسین علیین 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65396 ملیحه علیین 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65397 وجیهه عم رضا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65398 میثم عماد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
65399 رضا عماد آبادی 1391 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
65400 مهتاب عماد زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227370