راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 76,553

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
93738 جعفر مقدسیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
96343 رحیم مقدسیان 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
69455 عصمت مقدسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81815 فاطمه مقدسیان 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
104211 محسن مقدسیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
96344 محمدحسن مقدسیان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
125577 مهدی مقدسیان 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
90195 اعظم مقدم 1375 علوم رياضي آمار
70058 افروز مقدم 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
124596 الهام مقدم 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
88130 امیرمسعود مقدم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
138883 انسیه مقدم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
70560 پرویز مقدم 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
97037 پریسا مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
140257 حسن مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
73672 داریوش مقدم 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
110488 زهرا مقدم 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
107159 سمیه سادات مقدم 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
89109 سیدحسن مقدم 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
76042 طیبه مقدم 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
106154 علی اصغر مقدم 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
139694 علیرضا مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
94122 غلامحسین مقدم 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
91006 فاطمه مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83628 فرزانه مقدم 1373 علوم پايه زمین شناسی
111877 لیلا مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
83651 مجید مقدم 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
96345 محمدجواد مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
68996 محمدولی مقدم 1366 علوم رياضي آمار
98410 محمدهادی مقدم 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
119925 معصومه مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86340 ملیحه مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
77992 مهدی مقدم 1370 علوم اداري واقتصاد مديريت
81783 نرجس خاتون مقدم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
103664 وجیهه مقدم 1380 علوم رياضي آمار
73156 هدا مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
134733 یاسر مقدم 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
97461 علی مقدم زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
77001 سعید مقدم اریائی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
72792 اعظم مقدم اله آباد 1367 علوم پايه دبیری شیمی
66364 علیرضا مقدم باقری 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
111614 مجید مقدم براتی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
125113 مجید مقدم براتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
123301 الهه مقدم پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
114867 افسانه مقدم جعفری 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
83270 امیر مقدم جعفری 1373 دامپزشكي دامپزشکی
126084 نوشین مقدم جعفری 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
90427 ملیحه مقدم حسین ابادی 1375 علوم پايه زیست شناسی
135559 سیده سارا مقدم حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
74839 حسن مقدم داودلی 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
127406 انسیه سادات مقدم زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
121563 زهراسادات مقدم زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
111677 سیداحسان مقدم زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69178 محمدابراهیم مقدم زاده 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
93740 محمدعلی مقدم زاوه 1376 علوم رياضي ریاضی محض
81886 یحیی مقدم سالارابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
96346 ازرم مقدم سپهر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80979 فاطمه مقدم شورچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
84051 مهدی مقدم عارفی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
65826 حمید مقدم عمرانی پور 1363 كشاورزى امور زراعی
103222 گلناز مقدم فر 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
70624 محمداسماعیل مقدم فر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
84789 محمدرضا مقدم فر 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
103931 اعظم مقدم قدیری جلالی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
78023 همایون مقدم گنگرج 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
77667 امیر مقدم متقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
88497 امیر مقدم متقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
75375 مریم مقدم متین 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
117887 الهه مقدم منش 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
96347 حسن مقدم نژاد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
129889 حسن مقدم نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
105509 مهری مقدم نژاد 1380 علوم رياضي آمار
108791 ملیحه مقدم نیا 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
113488 محمدرضا مقدم نیری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
116941 احمد مقدمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
79125 صابر مقدمی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
121203 ملیحه مقدمی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
112013 نرگس مقدمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
108832 پروین مقدمی فاروجی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
114208 حسین مقدوری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
116250 علی مقدوری 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
78730 محمدحسین مقراضی 1371 علوم اداري واقتصاد مديريت
107752 طیبه مقرب الهی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
115613 فرزانه مقربی راد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
122684 دلارام مقرنسی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
102789 فاطمه مقروری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
79354 محمد مقرونی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
131105 عبدالجلیل مقری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
121864 مریم مقری دشت بیاض 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
73831 علیرضا مقری فریز 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85511 علیرضا مقری فریز 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
120151 طاهره مقری موذن 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
76087 غلام علی مقصدقره باغ 1369 علوم رياضي آمار
103743 ایمان مقصود 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
73609 شاهرخ مقصود 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
110179 نجمه مقصود 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
93741 رسول مقصودپور 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
134894 سمیه مقصودسنگ آتش 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
138573 آریا مقصودلو 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
67696 اختر مقصودلو 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18780761