راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,495

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
67263 مریم موسوی ترشیزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
135385 سیدجمال الدین موسوی تقی آبادی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
67187 مهری موسوی تقی ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90829 زکیه موسوی تکیه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
99104 زهره موسوی تکیه 1378 علوم پايه فیزیک
93766 زینب موسوی تکیه 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
112173 زینب موسوی تکیه 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
86785 سیدحجّت موسوی تکیه 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
120858 فروغ السادات موسوی تکیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
128294 مبارکه سادات موسوی تکیه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
135554 سیده فائقه موسوی تیله بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
67779 شهرزاد موسوی تیمجانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
77809 سیدعلی موسوی ثانی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
137660 سیدمحمد موسوی ثانی 1389 مهندسي مهندسی هوا - فضا - سازه های هوایی
129091 سیدجواد موسوی جراحی 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
113780 سیدحسین موسوی جراحی 1383 علوم رياضي آمار
79253 محمد موسوی جراحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
98932 یاسمن موسوی جراحی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
76652 سیدمجتبی موسوی جزایری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
69710 عطیه موسوی جزایری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
106234 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
121092 عقیله سادات موسوی جهان آبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
90944 صدیقه موسوی جهان ابادی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
78137 افشین موسوی چلک 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
87737 سیداکبر موسوی چهارطاقی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
127484 مریم السادات موسوی چهارطاقی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
72319 جلیل موسوی حجازی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
130242 مهدیه السادات موسوی حسن آباد 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
112222 سیداحمد موسوی حسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
79781 سیدسعید موسوی حسینی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
100258 اسماء موسوی خراسانی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
96880 الهام موسوی خراسانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
137990 حمزه موسوی خسروی 1363 كشاورزى امور دامی
88692 سیدمهدی موسوی خطاط 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
137323 طاهره موسوی خطاط 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
129555 مریم موسوی خطاط 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
74928 سیدجواد موسوی داودی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
130129 سیده مهسا موسوی درازمحله 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
78712 سیدسعید موسوی دزفولی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
121521 سیده زینب موسوی دزفولی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
97592 مجید موسوی دوزدهیری 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
109152 مجید موسوی دوزدهیری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
117251 مجید موسوی دوزدهیری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
122643 زهراسادات موسوی دوغ ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
107701 سیده زهرا موسوی ذاکری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
84239 سیدحسین موسوی راد 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
118521 فاطمه سادات موسوی راد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
119461 فاطمه موسوی رجاء 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76124 حمیدرضا موسوی زاده 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
111680 سمیرا موسوی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
67648 سیدمجید موسوی زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
116837 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
128889 سیدمحمدعلی موسوی زاده 1387 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
98143 مریم السادات موسوی زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66376 سهیلا موسوی زاده جزایری 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
125512 سیدمحسن موسوی زاده جزایری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
112413 صدیقه موسوی زاده جزایری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
72205 فاطمه موسوی زاده جزایری 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
105960 سیده کلثوم موسوی زاده شهواری 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
139211 محسن موسوی زاده گوارشگی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
115996 سیدشهاب الدین موسوی زاده مرکیه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
136744 عصمت موسوی زاده یزدی 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
89206 مریم موسوی زاده یزدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
72468 ملیحه موسوی زاده یزدی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
119804 سیدعلی اصغر موسوی زارع 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
137145 فرخنده موسوی زارع 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
121785 زهرا موسوی سرآسیا 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
93767 زهره موسوی سراسیا 1376 علوم پايه فیزیک
91580 سیدمهدی موسوی سردری 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
117061 سیدمسعود موسوی سعید 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
84051 سید محمدسعید موسوی سوداگر 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
93768 مرضیه موسوی سه گنبد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
113610 سیدعلی موسوی شایق 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
96359 سیدمحمد موسوی شایق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
72206 سیدمحمد موسوی شمس آباد 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
118029 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
137227 سیدمحمدتقی موسوی شوشتری 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
89904 سیدموسی الرضا موسوی صدر 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
67411 علیا موسوی علی ابادی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
84967 سیدحسین موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
125076 سیدعلی موسوی عمادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
105043 سیدمحمود موسوی عمادی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
111438 مریم موسوی عمادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
84671 معصومه بیگم موسوی عمادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
77610 مژده موسوی غروی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
102494 آرزو موسوی فارمد 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
90985 محمد موسوی فاطمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
69867 ابوالفضل موسوی فخر 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
117631 زهرا موسوی فخر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
86390 زهره موسوی فر 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
70600 سکینه موسوی فر 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66087 سیدعلی موسوی فر 1364 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
69981 مرضیه موسوی فر 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
117704 سیده فریبا موسوی فرح بخش 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
131510 سیدوحید موسوی فرد 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
118889 سیده شفاء موسوی فرد 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
87326 هاشم موسوی فرد 1374 علوم پايه زمین شناسی
71493 سیدحسن موسوی فضل 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
85453 سیدحسن موسوی فضل 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
82946 سیدحسین موسوی فیض ابادی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17146234