راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 زهرا غفوریان یوسفی حسن اباد 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65402 عبداله غلائی ابربرزنجی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65403 حسین غلاث 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65404 نیره غلام زاده 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65405 ناصر غلام امیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65406 حسن غلام پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65407 حمیدرضا غلام پور 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65408 حمیدرضا غلام پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65409 زهرا غلام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
65410 شیرین غلام پور 1376 علوم پايه زمین شناسی
65411 علی غلام پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65412 علی اصغر غلام پور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
65413 مجتبی غلام پور 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65414 محسن غلام پور 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65415 مریم غلام پور 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65416 مصطفی غلام پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65417 مهدی غلام پور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65418 مهری غلام پور 1381 علوم پايه زمین شناسی
65419 نغمه غلام پور 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
65420 محبوبه غلام پور گلی 1381 هنر نيشابور نقاشی
65421 محمدحسن غلام پور نقندر 1354 علوم رياضي ریاضی
65422 حسن غلام پورده سرخی 1390 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی
65423 مهیا غلام پورسیوکی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65424 مهیا غلام پورسیوکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65425 سحرسادات غلام پورشاندیز 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65426 بهاره غلام پورفریمانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65427 غزاله غلام پورفهندری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65428 فاطمه غلام پورمزرجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65429 جعفر غلام پورنو 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65430 بهاره غلام پوریزدی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65431 مهری غلام پوریزدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65432 جواد غلام تمیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65433 هادی غلام حسن فخرابادی 1376 علوم رياضي آمار
65434 حسن غلام حسین زاده 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65435 طاهره غلام حسینی مقدم 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
65436 فرانک غلام حسینیان نجار 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
65437 سمیرا غلام دخت 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
65438 شهرام غلام دخت 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65439 حسینعلی غلام رستمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65440 نرجس غلام رستمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65441 پریسا غلام رضایی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65442 قدسیه غلام زادگان شرق 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65443 محمدرضا غلام زادنیک نفس 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65444 پریسا غلام زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65445 پریسا غلام زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
65446 حسین غلام زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65447 زهرا غلام زاده 1376 علوم پايه فیزیک
65448 زهرا غلام زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65449 شهین غلام زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65450 علی اکبر غلام زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65451 فاطمه غلام زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65452 محمد غلام زاده 1378 علوم پايه فیزیک
65453 محمد غلام زاده 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65454 مریم غلام زاده 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65455 مریم غلام زاده 1384 علوم پايه زمین شناسی
65456 معصومه غلام زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65457 منصورة السادات غلام زاده 1387 علوم پايه فیزیک
65458 وحید غلام زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65459 مجید غلام زاده خادر 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65460 زهره غلام زاده کرمان 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65461 مریم غلام شیرحصار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65462 عبدالرضا غلام فخرابادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65463 محمودرضا غلام فخرابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65464 زهرا غلام فرخانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65465 لیدا غلام کار علی آبادی 1374 علوم پايه فیزیک
65466 لیدا غلام کارعلی آبادی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65467 مرضیه غلام ناوی 1358 علوم رياضي دبیری ریاضی
65468 سحر غلام نژاد 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65469 سحر غلام نژاد 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
65470 سمیه غلام نژادنصیرابادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65471 اعظم غلام نیا 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65472 صدری غلام نیا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65473 اکرم غلامپور 1380 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65474 انسیه غلامپور 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65475 حسین غلامپور 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65476 عقیله غلامپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65477 محمد غلامپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65478 سمانه غلامپور طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65479 محمد غلامپوراول 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه تابعی
65480 رقیه غلامپورباریکی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65481 عبدالله غلامپورجنداب 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65482 محسن غلامپورخادر 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65483 محمدمسعود غلامپورفرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65484 نرگس غلامپورگشوئیه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65485 رقیه غلامپورگلی 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65486 فاطمه غلامپورنو 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65487 معصومه غلامپورنو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65488 حمیرا غلامحسن فخرابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
65489 علی اکبر غلامحسین پور 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
65490 علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65491 علی اکبر غلامحسین زاده 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65492 محسن غلامحسین زاده 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65493 محمدصادق غلامحسین زاده 1385 مهندسي مهندسی شیمی
65494 امیر غلامحسین طهرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65495 مهدی غلامحسین فیلابی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
65496 نیره غلامحسین محمدآبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
65497 شهناز غلامحسین نژاد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65498 سیدامین غلامحسین نیاولو کلائی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
65499 اسماعیل غلامحسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65500 حسین غلامحسینی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152462