راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 مریم قاسمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65402 مریم قاسمی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65403 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65404 مریم قاسمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65405 مریم قاسمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65406 مریم قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65407 مریم قاسمی 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
65408 مژگان قاسمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65409 مژگان قاسمی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65410 مسعود قاسمی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
65411 مسلم قاسمی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65412 مصطفی قاسمی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65413 معصومه قاسمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65414 معصومه قاسمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65415 معصومه قاسمی 1382 هنر نيشابور مجسمه سازی
65416 معصومه قاسمی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65417 معصومه قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65418 معصومه قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65419 ملیحه قاسمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65420 منصور قاسمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65421 مهدی قاسمی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65422 مهدی قاسمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65423 مهدی قاسمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65424 مهدی قاسمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65425 مهدی قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65426 مهدی قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65427 مهدی قاسمی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
65428 مهدی قاسمی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
65429 مهران قاسمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65430 مهناز قاسمی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65431 میترا قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65432 میترا قاسمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65433 میثم قاسمی 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
65434 ناهید قاسمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65435 نجمه قاسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65436 نجمه قاسمی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65437 نجیلا قاسمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65438 نفیسه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65439 نورمحمدحسن قاسمی 1354 علوم پايه زیست شناسی
65440 نوشین قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65441 نیره قاسمی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65442 وجیهه قاسمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65443 وحید قاسمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65444 وحیدرضا قاسمی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65445 هاشم قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65446 هدیه قاسمی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65447 یاسر قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65448 یاسر قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65449 عسل قاسمی ترشیزی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65450 کبری قاسمی تیتکانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65451 سمیه قاسمی زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
65452 رضا قاسمی زرنوشه 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65453 الهام قاسمی طبسی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65454 سمیه قاسمی فرد 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65455 مهدی قاسمی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
65456 سمیه قاسمی قلعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65457 حسین قاسمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65458 سعید قاسمی آزادخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65459 حشمت الله قاسمی آهنگری 1369 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65460 سمیه قاسمی ابراهیم اباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65461 مسعود قاسمی ابراهیم اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65462 سیما قاسمی ابیازنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65463 فاطمه قاسمی ادکان 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65464 فاطمه قاسمی ادکان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
65465 مهدی قاسمی ادکان 1393 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
65466 علیرضا قاسمی اریان 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
65467 سهیل قاسمی ازادخانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65468 زهره قاسمی ازغندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65469 فریبا قاسمی اسفاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65470 محمدهادی قاسمی اسفاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65471 بهروز قاسمی اوچ تپه 1391 علوم رياضي آمار ریاضی
65472 زینب قاسمی باغچه حق 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65473 فاطمه قاسمی باغچه حق 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65474 وجیهه قاسمی بافقی 1375 علوم پايه زمین شناسی
65475 وجیهه قاسمی بافقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65476 سمیرا قاسمی باقر آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65477 فاطمه قاسمی بجد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
65478 طاهره قاسمی برآبادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65479 فاطمه قاسمی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65480 عباسعلی قاسمی برزشی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65481 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
65482 الهه قاسمی بزدی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65483 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65484 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
65485 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65486 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65487 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65488 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65489 محمد قاسمی تودشکچوئی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
65490 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65491 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65492 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
65493 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
65494 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65495 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65496 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65497 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65498 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65499 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65500 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502944