راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 اندیشه قدیریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65402 اندیشه قدیریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65403 فرامرز قدیریان 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
65404 مژده قدیم 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65405 حسین علی قدیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65406 سمیه قدیمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65407 عبدالقاسم قدیمی 1356 علوم پايه زمین شناسی
65408 علی قدیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65409 علی اصغر قدیمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65410 علی اصغر قدیمی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
65411 فاطمه قدیمی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65412 فرحناز قدیمی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
65413 فرزانه قدیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65414 فرشته قدیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65415 فرشته قدیمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65416 فریبا قدیمی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65417 مجتبی قدیمی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65418 محمدحسن قدیمی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65419 محمدرضا قدیمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65420 محمدرضا قدیمی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری گرایش بیمه
65421 مژگان قدیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65422 مریم قدیمی باقراباد 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65423 مریم قدیمی برده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65424 مجید قدیمی توکلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65425 مجید قدیمی توکلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65426 صادق قدیمی حسین آباد 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
65427 نسرین قدیمی حسین اباد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65428 عبداله قدیمی عروس محله 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65429 فرهاد قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65430 فریدون قدیمی عروس محله 1364 علوم پايه زمین شناسی
65431 وحید قدیمی لوجلی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65432 گویا قدیمی مقدم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65433 هما قدیمی مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
65434 هما قدیمی مقدم 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
65435 عادل قرآنی اعظم 1387 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
65436 امیر محمد قرآنی سیرجانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
65437 سپیده قراء 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زیست فناوری مواد غذایی
65438 آرش قرائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65439 آرمین قرائی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65440 احمد قرائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65441 اکرم قرائی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65442 بهزاد قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65443 بهنام قرائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
65444 رضا قرائی 1382 علوم پايه فیزیک
65445 رضا قرائی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65446 زهرا قرائی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65447 زهرا قرائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65448 زهرا قرائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65449 سارا قرائی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65450 سجاد قرائی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65451 سکینه قرائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65452 سکینه قرائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65453 سمیه قرائی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65454 شادی قرائی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
65455 علی قرائی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65456 علیرضا قرائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65457 علیرضا قرائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65458 علیرضا قرائی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65459 فاطمه قرائی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65460 فاطمه قرائی 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
65461 لیلی قرائی 1379 علوم پايه فیزیک
65462 محسن قرائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65463 مسعود قرائی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65464 معصومه قرائی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
65465 مینو قرائی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65466 اکرم قرائی پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
65467 علی قرائی پور 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65468 علی قرائی پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
65469 مرجان قرائی ترشیزی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65470 مریم قرائی ترشیزی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65471 مریم قرائی جمعه ئی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65472 میثاق قرائی رشتخوار 1383 علوم پايه زمین شناسی
65473 میثاق قرائی رشتخوار 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
65474 احمد قرائی سلطان آبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65475 احمد قرائی سلطان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65476 احمد قرائی سلطان آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
65477 امین قرائی شادمهری 1380 علوم پايه زمین شناسی
65478 نرگس قرائی شهری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
65479 زهرا قرائی شیدا 1380 علوم رياضي آمار
65480 زهرا قرائی شیدا 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
65481 علی قرائی عبدل آبادی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65482 علی قرائی عبدل آبادی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65483 احمد قرائی عبدل ابادی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65484 مینو قرائی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
65485 نوشین قرائی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65486 نیما قرائی مقدم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65487 نیما قرائی مقدّم 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
65488 هدیه قرائی نجف آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65489 محمد قرائی نژاد 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65490 رقیه قرائی وفا 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
65491 زینب قرائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65492 شهربانو قرائیان 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65493 مسلم قرائیان 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65494 نجمه قرائیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65495 سیدجواد قراب بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65496 ناهید قراخانلو 1377 علوم رياضي ریاضی محض
65497 سعید قراری 1361 مهندسي راه و ساختمان
65498 نجمه قراری فریمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65499 آرش قراگوزلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65500 اسمر قراگوزلو 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789940