راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,193

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
103785 علی منصوری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
137821 علی منصوری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
70393 علیرضا منصوری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110715 فرانک منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
134126 فرج اله منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
109600 فهیمه منصوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
135300 لطیفه منصوری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
89864 مجید منصوری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
129485 مجید منصوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
97861 محمد منصوری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88267 مرضیه منصوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
116183 مسعود منصوری 1383 علوم پايه فیزیک
96346 ملیحه منصوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
75827 منصوره منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88323 مهدی منصوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
72986 مهشید منصوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
139621 میثم منصوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
76352 ناصر منصوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91024 ناهید منصوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
122945 ندا منصوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
139707 نسیبه منصوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
103139 نصرت منصوری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
125028 نعیما منصوری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
93753 هادی منصوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
117105 هومن منصوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
117034 یاسر منصوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98913 الهام منصوری ال یاسین 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
101740 میمنت منصوری حلاج 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
107499 علیرضا منصوری حمل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
101431 پرویز منصوری دانشور 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89370 فرهاد منصوری علی آبادی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
97231 آذر منصوری کال پرنده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
135724 زهرا منصوری اصل 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85937 سیده مریم منصوری ال هاشم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
121121 فرزانه منصوری اوغاز 1385 علوم رياضي ریاضی محض
83346 نادر منصوری اوغاز 1373 علوم پايه دبیری شیمی
83748 رحمن منصوری بختیاروند 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
107685 عبدالکریم منصوری پشتس آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
135728 معصومه منصوری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79124 فاطمه منصوری حبیب آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87331 پرویز منصوری دانشور 1374 علوم پايه زمین شناسی
121456 رضا منصوری ده شعیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77915 داریوش منصوری رستم اباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79933 علی اصغر منصوری رضی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
108514 محدثه منصوری رضی 1381 هنر نيشابور نقاشی
78805 غلامرضا منصوری رودی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
73607 عبدالرضا منصوری زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
127193 وحید منصوری علی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78799 عبدالطیف منصوری علی ابادی 1371 علوم پايه زمین شناسی
108327 مریم منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
108328 مهدیه منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72674 شمسیه منصوری قادراباد 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71799 محمد منصوری قادراباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
127149 شرف الدین منصوری قزالحصار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
136614 جمال الدین منصوری قزالحصاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
77133 نادر منصوری قلاتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
119007 اصغر منصوری کهجوق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
130257 ناهید منصوری کیوج 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
110256 فرزانه منصوری مجوفردی 1382 علوم پايه زمین شناسی
126262 سعید منصوری مجومردی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78779 محمد منصوری مزار 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
96347 مهدی منصوری مزار 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
137672 محبوبه منصوری مطلق 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
94539 امنه منصوری مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
136192 ایما منصوری نامقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
83246 اکرم منصوری نیا 1373 علوم پايه زمین شناسی
140183 اعظم منصوریان 1390
108067 افسانه منصوریان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
98584 الهه منصوریان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
117501 حمید منصوریان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
112639 روفیا منصوریان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
87409 سارا منصوریان 1374 علوم پايه فیزیک
111515 سارا منصوریان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
110301 سوزان منصوریان 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66956 علی رضا منصوریان 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
70668 مجید منصوریان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
121774 مرجان منصوریان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
120421 مریم منصوریان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
107807 مهرانگیز منصوریان 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
78864 نسرین منصوریان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
71849 وحید منصوریان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
66649 هادی منصوریان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
94283 یزدان منصوریان 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
139513 امیر منصوریان شیروان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
140608 رامین منطقی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
125794 هاشم منظرزاده تمام 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
132161 اسما منظری توکلی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
128909 مهدی منظری حصار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
101278 اردوان منظم 1379 هنر نيشابور نقاشی
129952 سیدمحمدصادق منظم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
99568 مونا منظم تولائی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
117573 شیلا منظم ابراهیم پور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
86895 علیرضا منظم رمضانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
83313 هادی منظمی ایزدی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
68117 رضا منظمی باقرزاده 1365 علوم پايه زمین شناسی
83853 مهدی منظمی برهانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
117430 مینا منظمی کمالی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
73915 علیرضا منظمی میرعلی پور 1368 علوم پايه زمین شناسی
70653 وجیهه منظمی میرعلی پور 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
113619 هانیه منظور غازانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18042264