راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,625

نمایش موارد : 65401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65401 ولی اله قلعه نوی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65402 شیوا قلعه نویی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
65403 شیوا قلعه نویی 1389 كشاورزى بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
65404 محمدوحید قلقی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65405 غلامعلی قلمبر 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65406 مرتضی قلمکاریان نژاد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65407 زهرا قلندر 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65408 مجتبی قلندر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
65409 کبری قلندرآبادی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65410 مهری قلندرآبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65411 رضا قلندرابادی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65412 رستم قلندراف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65413 ملیحه قلندرشرشر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65414 زهره قلندری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
65415 سمیه قلندری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65416 عاطفه قلندری 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65417 فائزه قلندری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65418 فاطمه قلندری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65419 ماه منیر قلندری 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65420 محمد قلندری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65421 محمدتقی قلندری 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65422 فریده قلندری پشاوک 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65423 مجید قلندریان گل ختمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65424 ایمان قلندریان گل خطمی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65425 حمید قلندریان گلخطمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
65426 مجید قلندریان گلخطمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65427 شبنم قلوبی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65428 الهه قلهکی 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
65429 بهرام قلی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65430 محبوبه قلی زاده امیرآباد 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
65431 سمیرا قلی بیگی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65432 احمد قلی پور 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
65433 اسماعیل قلی پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65434 بهاره قلی پور 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65435 جمیله قلی پور 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65436 جمیله قلی پور 1391 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
65437 حامد قلی پور 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65438 حسن قلی پور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65439 حسن قلی پور 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65440 رضا قلی پور 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65441 سعداله قلی پور 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
65442 غضنفر قلی پور 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
65443 غلامحسین قلی پور 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65444 فاطمه قلی پور 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65445 فاطمه قلی پور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65446 محمد قلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65447 محمدرضا قلی پور 1371 كشاورزى زراعت
65448 مرضیه قلی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65449 مرضیه قلی پور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65450 مستوره قلی پور 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
65451 معصومه قلی پور 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65452 مهدی قلی پور 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
65453 مهدی قلی پور 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65454 ناهید قلی پور 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
65455 یداله قلی پور 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65456 شیرین قلی پور جبه دار 1380 هنر نيشابور نقاشی
65457 حسن قلی پور خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65458 محسن قلی پور کله بستی 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
65459 مرتضی قلی پور گشنیانی 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65460 فاطمه قلی پور گورچین 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65461 عاطفه قلی پور ملکشاه 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
65462 بهمن قلی پوراروج 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65463 ابراهیم قلی پورجمنانی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65464 مریم قلی پورجمنانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65465 معصومه قلی پورچشمه گلک 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
65466 معصومه قلی پورچشمه گلک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
65467 مهدی قلی پورخلیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65468 مهدی قلی پورخلیلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
65469 طاهره قلی پورزیبد 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65470 محبوبه قلی پورسمرغاوه 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65471 فروزان قلی پورشهرکی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65472 حسنی قلی پورکنعانی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
65473 صفورا قلی پورگنجارودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
65474 مراد قلی پورولدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65475 حسین قلی تبار 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
65476 آسا قلی زاده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65477 احمد قلی زاده 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65478 احمد قلی زاده 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65479 اکبر قلی زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65480 اکرم قلی زاده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
65481 الناز قلی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65482 الهه قلی زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65483 بهاره قلی زاده 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
65484 بهرام قلی زاده 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
65485 بهزاد قلی زاده 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
65486 حانیه قلی زاده 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65487 حمید قلی زاده 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
65488 راضیه قلی زاده 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
65489 رضا قلی زاده 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65490 رضا قلی زاده 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
65491 زهرا قلی زاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65492 سلیمه قلی زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65493 سودابه قلی زاده 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65494 سودابه قلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65495 شیما قلی زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65496 عباس قلی زاده 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65497 عبدالحمید قلی زاده 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65498 علی اصغر قلی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65499 علیرضا قلی زاده 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32955217