راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,230

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
132639 آذر منصورزاده رودی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
125686 مهتاب منصورساعتلو 1386 مهندسي مهندسی هوا - فضا - آئرو دینامیک
132864 عبدالرزاق منصورسمائی 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
84204 محسن منصورسمائی 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
105919 حکیمه منصورقناعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
120503 آیدا منصوری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
84923 ابوالقاسم منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
83630 احمد منصوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
108692 اعظم منصوری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
111982 اعظم منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
103563 الهه منصوری 1380 علوم پايه زمین شناسی
104036 الهه منصوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
81431 امراله منصوری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
130753 امین منصوری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
109499 بهاره منصوری 1382 علوم رياضي آمار
125180 بهاره منصوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
103728 جعفر منصوری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
117286 جعفر منصوری 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
129355 جلال منصوری 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
93751 حامد منصوری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
107811 حبیب الله منصوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
106029 حجت منصوری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
129881 حسین منصوری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66454 حمید منصوری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
106861 حمید منصوری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
134433 رامین منصوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
99141 زهرا منصوری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
128381 زینب السادات منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
96344 سامان منصوری 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
127074 سمانه منصوری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
114813 سمیه منصوری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
130044 سیدعلی اکبر منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
132553 سیدمجتبی منصوری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
125635 سیدمرتضی منصوری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
130423 سیما منصوری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
71229 شهرام منصوری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
69580 صدیقه منصوری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
100126 صغری منصوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
124838 عباس منصوری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
75872 عبدالجواد منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد مديريت
123717 عصمت منصوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
103784 علی منصوری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
137837 علی منصوری 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
70393 علیرضا منصوری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
110714 فرانک منصوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
134133 فرج اله منصوری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
109599 فهیمه منصوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
135312 لطیفه منصوری 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
89864 مجید منصوری 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
129485 مجید منصوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
97860 محمد منصوری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
88267 مرضیه منصوری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
116182 مسعود منصوری 1383 علوم پايه فیزیک
96345 ملیحه منصوری 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
75827 منصوره منصوری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
88323 مهدی منصوری 1375 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
72986 مهشید منصوری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
139652 میثم منصوری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
76352 ناصر منصوری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
91023 ناهید منصوری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
122944 ندا منصوری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
139739 نسیبه منصوری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
103138 نصرت منصوری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
125027 نعیما منصوری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
93752 هادی منصوری 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
117104 هومن منصوری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
117033 یاسر منصوری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98912 الهام منصوری ال یاسین 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
101739 میمنت منصوری حلاج 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
107498 علیرضا منصوری حمل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
101430 پرویز منصوری دانشور 1379 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
89370 فرهاد منصوری علی آبادی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
97230 آذر منصوری کال پرنده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
135737 زهرا منصوری اصل 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
85937 سیده مریم منصوری ال هاشم 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
121120 فرزانه منصوری اوغاز 1385 علوم رياضي ریاضی محض
83346 نادر منصوری اوغاز 1373 علوم پايه دبیری شیمی
83748 رحمن منصوری بختیاروند 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
107684 عبدالکریم منصوری پشتس آبادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
135741 معصومه منصوری پور 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
79124 فاطمه منصوری حبیب آبادی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
87331 پرویز منصوری دانشور 1374 علوم پايه زمین شناسی
121455 رضا منصوری ده شعیبی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
77915 داریوش منصوری رستم اباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
79933 علی اصغر منصوری رضی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
108513 محدثه منصوری رضی 1381 هنر نيشابور نقاشی
78805 غلامرضا منصوری رودی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
73607 عبدالرضا منصوری زاده 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
127192 وحید منصوری علی آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
78799 عبدالطیف منصوری علی ابادی 1371 علوم پايه زمین شناسی
108326 مریم منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
108327 مهدیه منصوری قادرآباد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
72674 شمسیه منصوری قادراباد 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
71799 محمد منصوری قادراباد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
127148 شرف الدین منصوری قزالحصار 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
136628 جمال الدین منصوری قزالحصاری 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
77133 نادر منصوری قلاتی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
119006 اصغر منصوری کهجوق 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
130257 ناهید منصوری کیوج 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
110255 فرزانه منصوری مجوفردی 1382 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18111645