راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 77,417

نمایش موارد : 65401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
106198 زهرا مظفری پور 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
133800 زهرا مظفری پور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
111704 مریم مظفری پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
128383 مریم مظفری پور 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
78436 علیرضا مظفری تازه کندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
109443 یاسمن مظفری جوین 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
129810 یاسمن مظفری جوین 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
67339 صدیقه مظفری چنیجانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
96331 کلثوم مظفری حسن بلبل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
109995 شهربانو مظفری خلف بادام 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
77497 غلامعلی مظفری سالانقوچ 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
96332 مجید مظفری فاروجی 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
114114 زهرا مظفری فر 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
87972 غلامعلی مظفری فیض اباد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
140349 مهدّیه مظفری قلعه جوق 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
118216 سیدمحمدحسین مظفری مقدم 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
106688 هانیه سادات مظفری مقدم 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
135654 نفیسه مظفری نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - دام
67411 عفت مظفری نژادراوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
103427 مجید مظفریان قاسم آباد 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
130771 مصطفی مظفریان سنگ نقره 1387 علوم رياضي ریاضی محض
111843 فهیمه مظفریان لایین 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
99991 فاطمه مظفریان مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
127427 اکرم مظلوم 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
118606 بی بی زهرا مظلوم 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
94590 بی بی فاطمه مظلوم 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
136250 رقیه مظلوم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
88408 سکینه مظلوم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
89709 سیدعلی مظلوم 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
83862 سیدمحسن مظلوم 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
94392 سیدمحسن مظلوم 1377 علوم پايه فیزیک
83834 محمدحسن مظلوم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
114855 نجمه مظلوم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
132562 نجمه مظلوم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
126164 ندا مظلوم 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
133088 لیلا مظلوم باغ سیاهی 1387 هنر نيشابور ارتباط تصویری
90783 مهدی مظلوم بنهنگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
87698 صدیقه مظلوم بیدختی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
75761 اکرم مظلوم ترشیزی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
119677 بنفشه مظلوم ترشیزی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
68475 بی بی فاطمه مظلوم ترشیزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
116870 بی بی منصوره مظلوم ترشیزی 1384 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
115460 زهراسادات مظلوم ترشیزی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
106265 سیده ملیحه مظلوم ترشیزی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
105941 نیلوفر مظلوم ترشیزی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
131367 آزاده مظلوم خراسانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
116760 محسن مظلوم خراسانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
129726 محسن مظلوم خراسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
82439 مجید مظلوم دهمیانی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
98336 سیدمیثم مظلوم زاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
124000 زهرا مظلوم شهرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
73885 حسن مظلوم شهراباد 1368 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
82449 بهنام مظلوم شهری 1372 علوم رياضي آمار
91377 سیدبهنام مظلوم شهری 1376 علوم رياضي آمار
91140 مریم مظلوم عطار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
139223 آسیه مظلوم علی آبادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
131190 یونس مظلوم علی آبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
77959 حسینعلی مظلوم علی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
116817 سمانه مظلوم فارسی باف 1384 علوم رياضي ریاضی محض
96333 مصطفی مظلوم فارسی باف 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65589 سیداحمد مظلوم فرزقی 1362 علوم پايه فیزیک
120585 سوده مظلوم مقدم 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
83591 سیدعلی مظلوم مقدم 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
130970 سیدمهدی مظلوم مقدم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
107787 راحله مظلوم مهربانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
101307 بهرنگ مظلومی 1379 هنر نيشابور ارتباط تصویری
115035 سیده راضیه مظلومی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
69861 فاطمه مظلومی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
136199 فاطمه مظلومی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
73705 مجید مظلومی 1368 علوم اداري واقتصاد مديريت
135216 مجید مظلومی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
123201 نجمه مظلومی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
142266 علیرضا مظلومی بجستانی 1364 علوم پايه زمین شناسی
80929 ظهیر مظلومی نژاد 1372 علوم رياضي ریاضی
108129 فریده مظلومیان 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66357 حسن مظهری 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
138594 سیدناصر مظهری 1389 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
98289 طیبه مظهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
69663 فرزانه مظهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
83459 محبوبه مظهری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
113595 مژگان مظهری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
121557 مژگان مظهری 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
120168 نازنین مظهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
69862 ساره معادی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
112161 زهرا معادیخواه 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
67048 سعدی معاذی نژاد 1365 علوم پايه دبیری شیمی
90083 مهدی معارف دوست 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
104540 مهدی معارف دوست 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
66734 محمدجواد معارف وند 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
133255 مهدی معارف دوست 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
102672 مهدی معارف وند 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
127564 ساره معارفیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
97879 بی بی مریم معاشری 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
135298 احسان معاصری 1388 مهندسي مهندسی شیمی
85417 امین معاضدی 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
78534 سیده مریم معافی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
90267 محمد معافی 1375 علوم رياضي ریاضی
102106 منیره معافی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
109968 سیده فاطمه معافی مدنی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
134706 سیده فاطمه معافی مدنی 1388 كشاورزى هواشناسی کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671681691701711721731741751761771   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 19272758