راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,672

نمایش موارد : 65501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65501 حوا غلامحسینی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65502 طاهره غلامحسینی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65503 علی غلامحسینی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
65504 زهرا غلامحسینی بمرود 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65505 فاطمه غلامحسینی بمی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65506 فریده غلامحسینی عمران 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65507 زهره غلامحسینی قائمیه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65508 آتوسا غلامحسینیان 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65509 اتوسا غلامحسینیان 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی گرایش خاک شناسی
65510 حسین غلامحسینیان نجار 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65511 مرجان غلامحسینیان نجار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65512 ملیحه غلامحسینیان نجار 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65513 ملیحه غلامحسینیان نجار 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
65514 کامران غلامرسول پورترک 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
65515 بهروز غلامرضائی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65516 حسین غلامرضائی 1361 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
65517 راحله غلامرضائی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
65518 محمدحسن غلامرضائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65519 فرشته غلامرضائی نژاد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65520 شوکت غلامرضاپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65521 علیرضا غلامرضاپور 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65522 ماشاءاله غلامرضاپور 1355 علوم پايه زمین شناسی
65523 مریم غلامرضاپور 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65524 جواد غلامرضاپورترشیزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65525 اعظم غلامرضازاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65526 صدیقه غلامرضازاده طرقبه 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65527 حمیده غلامرضامیرزائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65528 مهلا غلامرضانژاد 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65529 علیرضا غلامرضانژادفردوسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65530 غلامرضا غلامرضایارندی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65531 راحله غلامرضایی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
65532 طیبه غلامرضایی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65533 محمدمهدی غلامرضایی 1377 علوم رياضي آمار
65534 محمدمهدی غلامرضایی 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
65535 فرشته غلامرضایی نژاداناری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65536 مهناز غلامزادگان شرق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65537 بهزاد غلامزاده 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
65538 زهره غلامزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65539 سیمین غلامزاده 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65540 علی رضا غلامزاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65541 محمد غلامزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65542 محمدرضا غلامزاده 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65543 مریم غلامزاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65544 مریم غلامزاده 1391 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
65545 معصومه غلامزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65546 مرتضی غلامزاده خادر 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65547 مهدی غلامزاده خادر 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65548 بهاره غلامزاده فرزقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65549 محمداسماعیل غلامزاده مطلق فاروجی 1355 علوم پايه دبیری شیمی
65550 مهشید غلامزاده نباتی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
65551 مریم غلامزاده ویرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65552 کاظم غلامزاده یونسی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65553 تورج غلامشاهی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65554 مریم غلامشاهی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
65555 جهانگیر غلامشاهی کتج 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65556 سمیه غلامعلی پورجاغرق 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65557 نفیسه غلامعلی پورجاغرق 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65558 علی غلامعلی تبار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65559 سهیلا غلامعلی پورجاغرق 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65560 رضا غلامعلی تبارفیروزجائی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65561 منصور غلامعلی تبارفیروزجائی 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65562 جواد غلامعلی زاده 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65563 زهره غلامعلی زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65564 محمدحسین غلامعلی زاده 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65565 مریم غلامعلی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65566 حسینعلی غلامعلی قیطاقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65567 زهرا غلامعلی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65568 مهران غلامکارعلی ابادی 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65569 آرزو غلامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65570 آمنه غلامی 1378 علوم پايه فیزیک
65571 آیدا غلامی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
65572 ابوالفضل غلامی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65573 احمد غلامی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65574 احمد غلامی 1368 علوم رياضي ریاضی
65575 احمد غلامی 1369 كشاورزى زراعت
65576 احمد غلامی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
65577 احمد غلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65578 احمد غلامی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
65579 احمدعلی غلامی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65580 اردشیر غلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
65581 اعظم غلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65582 افشان غلامی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
65583 الهام غلامی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65584 الهه غلامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65585 ام البنین غلامی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65586 امید غلامی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65587 امین غلامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65588 امین غلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
65589 بتول غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65590 براتعلی غلامی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65591 بهروز غلامی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65592 پروین غلامی 1375 علوم رياضي آمار
65593 تیمور غلامی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
65594 جعفر غلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
65595 جواد غلامی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65596 جواد غلامی 1389 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
65597 حامد غلامی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65598 حامد غلامی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
65599 حانیه غلامی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65600 حانیه غلامی 1394 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41152309