راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 65601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 ندا فخیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
65602 احمد فدائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
65603 الهام فدائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65604 الهام فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65605 پیام فدائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65606 پیام فدائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65607 حسن فدائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
65608 حسین فدائی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65609 حسین فدائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
65610 زهرا فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65611 ساسان فدائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65612 سپیده فدائی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
65613 سعید فدائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
65614 سعید فدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
65615 سمُیّه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65616 سیدحسین فدائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65617 سیده مژده فدائی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
65618 صدیقه فدائی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
65619 فرزانه فدائی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65620 قدرت فدائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65621 محدثه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65622 محدثه فدائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65623 مریم فدائی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65624 مریم فدائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65625 مسعود فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
65626 مصطفی فدائی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
65627 مصطفی فدائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
65628 مهدی فدائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65629 مهرداد فدائی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65630 نرگس فدائی 1376 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
65631 محبوبه فدائی زهان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65632 ریحانه فدائی اردستانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65633 مریم فدائی باجگیران 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65634 قاسم فدائی پور 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
65635 طوبی فدائی تبریزی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65636 طوبی فدائی تبریزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65637 محسن فدائی تبریزی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65638 ندا فدائی تبریزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65639 نغمه فدائی تبریزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65640 مهین دخت فدائی تیرانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65641 یاسر فدائی چترودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65642 علی فدائی حسین اباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
65643 فاطمه فدائی دشت بیاض 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65644 قاسم فدائی راد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65645 رامین فدائی رودی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65646 سمانه فدائی زرمهری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65647 یوسف فدائی سراج محلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65648 رضا فدائی قطبی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65649 جواد فدائی کاخکی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65650 محمدحسن فدائی کلاترحمزه علی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65651 سیدکرامت فدائی ناصرآباد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65652 وجیهه فدائی نوغانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65653 حمیدرضا فدائی نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65654 خدیجه فدائی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65655 مجید فدائی نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65656 مجید فدائی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65657 محسن فدائی نیا 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65658 زهرا فدائی وطن 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
65659 سیده صفورا فدائی وطن 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65660 سیده صفورا فدائی وطن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
65661 محمدحسین فدائی وطن 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65662 حسن فدائی یوسف آباد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65663 فاطمه فدائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65664 داریوش فداکار 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65665 راضیه فداکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65666 رسول فداکار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65667 زینب فداکار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65668 بهمن فداکاربرسری 1391 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
65669 فاطمه فداکارثانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65670 فاطمه فداکارسرابی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
65671 مهدی فداکارنقندر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65672 حمیدرضا فدایی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
65673 راحله فدایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
65674 زینب فدایی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65675 سینا فدایی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65676 محمدرضا فدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
65677 مهدی فدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65678 میناسادات فدایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65679 فرشته فدایی باشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65680 حسین فدایی بزجان 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
65681 مسعود فدایی تبریزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65682 فاطمه فدایی جزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
65683 جواد فدایی کاخکی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
65684 مهری فدایی همت ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65685 ملیحه فدایی یامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65686 نجمه فدردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
65687 مریم فدردی عریانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
65688 ابوذر فدوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65689 راحله فدوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65690 زهرا فدوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65691 سیده فاطمه فدوی 1371 علوم پايه زمین شناسی
65692 عبدالرضا فدوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
65693 فائزه فدوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65694 فاطمه فدوی 1385 علوم پايه زمین شناسی
65695 فاطمه فدوی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
65696 فرزانه فدوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
65697 مهدیار فدوی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65698 مهدیّار فدوی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65699 محمدرضا فدوی اسلام 1372 علوم پايه فیزیک
65700 محمدرضا فدوی اسلام 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640518