راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 65601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 فاطمه غلامی گردسلوک 1392 علوم پايه فیزیک
65602 مهین غلامی گرو 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
65603 رحمت اله غلامی گنجه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65604 حمید غلامی گیفان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
65605 طیبه غلامی گینانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65606 ندا غلامی مزینان 1381 هنر نيشابور نقاشی
65607 امیرحسین غلامی مطلق 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65608 طیبه غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای شهری
65609 کلثوم غلامی مطلق 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65610 گلثومه غلامی مطلق 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65611 محمدعلی غلامی معلم 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65612 وحیده غلامی معلم 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65613 فرزانه غلامی معینی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65614 براتعلی غلامی مقدم 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65615 سمانه غلامی مقدم 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65616 سمانه غلامی مقدم 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
65617 سمانه غلامی مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
65618 عارفه غلامی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65619 عطیه غلامی مقدم 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65620 علی غلامی مقدم 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65621 فائزه غلامی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65622 فاطمه غلامی مقدم 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65623 فاطمه غلامی مقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65624 فاطمه غلامی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65625 مریم غلامی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65626 سهیلا غلامی مقدم حصاری 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65627 مهدی غلامی منظری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65628 عاطفه غلامی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65629 قدرت غلامی نژاد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65630 محمدعلی غلامی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65631 نسیبه غلامی نژاد 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
65632 امیر غلامی نژادمقدم 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
65633 عبدالحمید غلامی نیا 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65634 مریم غلامی وسمجانی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
65635 نفیسه غلامی یارقلعه نو 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
65636 بهناز غلامیان 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65637 جواد غلامیان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65638 جواد غلامیان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65639 زهره غلامیان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65640 سعید غلامیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65641 سمانه غلامیان 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
65642 سمیرا غلامیان 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65643 سمیرا غلامیان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
65644 طاهره غلامیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65645 عباس غلامیان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
65646 علی محمد غلامیان 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65647 فرزانه غلامیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65648 فرهاد غلامیان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65649 لیلا غلامیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65650 مجید غلامیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65651 محمد غلامیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65652 محمد غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
65653 مرتضی غلامیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65654 مریم غلامیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65655 معصومه غلامیان 1377 علوم پايه زمین شناسی
65656 مهدی غلامیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65657 مهدی غلامیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65658 مهدی غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
65659 مهین غلامیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65660 محمود غلامیان اتراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65661 مسعود غلامیان ادیمی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
65662 وجیهه غلامیان باغسیاه 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65663 مونا غلامیان جوزمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65664 زهرا غلامیان حسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65665 ماندانا غلامیان خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65666 ناهید غلامیان خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65667 قاسم غلامیان خیرآبادی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
65668 یداله غلامیان رمجردی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65669 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65670 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65671 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65672 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65673 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65674 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65675 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65676 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65677 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65678 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65679 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
65680 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65681 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65682 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65683 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
65684 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65685 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65686 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65687 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65688 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65689 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65690 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65691 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65692 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
65693 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65694 زهرا غنائی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
65695 زهرا غنائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65696 فاطمه السادات غنائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65697 فاطمه غنائی چمن آباد 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65698 محمّد غنائی نیا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65699 زهرا غنایی 1384 علوم رياضي آمار
65700 وحید غنجعلی پورگوشکی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444720