راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,310

نمایش موارد : 65601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65601 سیروس قبادی 1370 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65602 صفورا قبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65603 فاطمه قبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
65604 فروغ قبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65605 فریبا قبادی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65606 کاوه قبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65607 کبری قبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
65608 مجتبی قبادی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65609 محمد قبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65610 محمد قبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
65611 قربان قبادی چنار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65612 پریسا قبادی اصل 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65613 ندا قبادی امامقلی 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
65614 ابوالفضل قبادی باجگیران 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65615 ابوالفضل قبادی باجگیران 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
65616 موسی الرضا قبادی ترنیک 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
65617 مهدیه قبادی ترنیک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65618 آزاده قبادی جهرمی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65619 حمیدرضا قبادی چهکندک 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65620 زهرا قبادی راد 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65621 صدیقه قبادی قره قشلاقی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65622 مصطفی قبادی قره قشلاقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65623 ساناز قبادی محبی 1385 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65624 سحر قبادی محبی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65625 کبری قبادی مهر 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65626 رویا قبادیان قادی کلایی 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
65627 محمدامین قبانچی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65628 زهرا قبدیان 1381 علوم پايه زمین شناسی
65629 سارا قبدیان 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65630 سارا قبدیان 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
65631 سمیه قبدیان 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65632 فاطمه قبدیان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65633 فرناز قبدیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
65634 منصوره قبدیان 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
65635 مهدیه قبدیان 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65636 نفیسه قبدیان 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65637 افراح قبله 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
65638 احسان قبول 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65639 احسان قبول 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65640 زهرا قبول 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65641 زهرا قبول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65642 اسماعیل قبولی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65643 مهدی قبولی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
65644 مهدی قبولی 1386 كشاورزى بیوتکنولوژی در کشاورزی
65645 ناهید قبولی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65646 پردیس قبولی تبار 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
65647 مرجان قبولی تبار 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65648 مهسا قبولی تبار 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65649 سید محمد هادی قبولی درافشان 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی
65650 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65651 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65652 سیدمحمدتقی قبولی درافشان 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65653 سیدمحمدصادق قبولی درافشان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65654 اکبر قبولی شاهرودی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65655 هادی قبولی شاهرودی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
65656 مهناز قبه ای 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65657 نیلوفر قبه مهاجر 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
65658 نیلوفر قبهءمهاجر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
65659 اقدس قبیدیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65660 محمد قپه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65661 فاطمه قتالی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65662 سیدجواد قتدیلی 1355 علوم پايه شیمی
65663 شعله قتلوئی طرقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
65664 شعله قتلوئی طرقی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
65665 سجاد قجاوند 1391 مهندسي مهندسی شیمی
65666 ارمان قجری 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
65667 ارازگل قجری اینچه برون 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
65668 نرگس قجری بردر 1382 علوم پايه فیزیک
65669 نرگس قجری بردر 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
65670 محمد قجقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65671 معصومه قد سی نژاد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65672 طاهره قدائی تبریزی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
65673 رضا قدبیگی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
65674 احمد قدرت نما 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
65675 عباس قدرت پناه 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65676 محبوبه قدرت نما 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65677 محبوبه قدرت نما 1392 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
65678 محمد قدرت نما 1385 مهندسي مهندسی شیمی
65679 بتول قدرتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65680 بتول قدرتی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65681 حسن قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65682 حسن قدرتی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
65683 خدیجه قدرتی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65684 زهرا قدرتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65685 زهرا قدرتی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65686 زهرا قدرتی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65687 صدیقه قدرتی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65688 علی اکبر قدرتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65689 غلامرضا قدرتی 1366 كشاورزى زراعت
65690 لادن قدرتی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65691 لادن قدرتی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65692 محمد قدرتی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65693 محمد قدرتی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65694 مرتضی قدرتی 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65695 مطهره قدرتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65696 نارون قدرتی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65697 وحید قدرتی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65698 اکرم قدرتی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65699 طاهره قدرتی بردسکن 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65700 معصومه قدرتی بزنجرد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34951421