راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 65701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65701 هاجر عیدی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65702 هاشم عیدی 1375 علوم پايه فیزیک
65703 علی اصغر عیدی گوش 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65704 حسن عیدی بایگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65705 محمدمهدی عیدی بجستانی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
65706 یحیی عیدی پورایوری 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65707 شهاب عیدی پورکووئی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65708 منا عیدی زاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65709 مهدیه عیدی زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65710 احسان عیدی زاده نوخندان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
65711 احسان عیدی زاده نوخندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
65712 سمیه عیدی فرخانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65713 زهرا عیدی کاخکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65714 زهرا عیدی گوش 1382 علوم رياضي آمار
65715 زهره عیدی گوش 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65716 محمود عیدی نامقی 1361 مهندسي راه و ساختمان
65717 زهرا عیدی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65718 معصومه عیدیان 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65719 صغری عیدیان ایوری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65720 حسین عیدیانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
65721 مژگان عیدیانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65722 مصطفی عیدیانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65723 مصطفی عیدیانی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65724 کبری عیسائی 1383 علوم رياضي آمار
65725 زهرا عیسائی مقدم 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
65726 الهام عیسائی نژاد 1387 علوم رياضي آمار
65727 زهرا عیسایی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65728 زهرا عیسایی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی(آموزش محور)
65729 معصومه سادات عیسقی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65730 عبیر عیسی 1393 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
65731 مولود عیسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65732 مهدی عیسی پور 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65733 ویدا عیسی پور 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
65734 زهره عیسی پورلنگرودی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65735 رحمان عیسی حسن 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65736 توحیده عیسی زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65737 ریحانه عیسی زاده 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65738 سیدمسعود عیسی زاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65739 علیرضا عیسی زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65740 مجید عیسی زاده 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65741 محسن عیسی زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65742 محمد عیسی زاده 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
65743 مریم عیسی زاده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65744 سیدکاظم عیسی زاده کشتلی 1354 علوم رياضي ریاضی
65745 زهرا عیسی زاده یدکی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
65746 بسعاد عیسی نژاد 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
65747 فاطمه عیسی نژادشیرجوپشت 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
65748 سارا عیش آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65749 سحر عیش آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65750 یگانه عیش آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65751 احسان عیشی رضائی 1388 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
65752 احسان عیشی رضایی 1386 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
65753 مهدی عیلامی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
65754 فاطمه عیلامی رودمعجنی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65755 الهه عین آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65756 سمانه عین آبادی 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
65757 اقدس عین ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65758 حسین عین ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65759 زهرا عین ابادی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65760 زهرا عین ابادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65761 لیلا عین ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65762 مهدیه عین ابادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65763 هانیه عین ابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
65764 احسان عین افشار 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65765 حامد عین افشار 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65766 حمیده عین افشار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65767 سمیه عین افشار 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65768 سودابه عین افشار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
65769 سودابه عین افشار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
65770 عاطفه عین افشار 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
65771 عاطفه عین افشار 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
65772 مرتضی عین افشار 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
65773 مهناز عین افشار 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65774 مرجان عین القضائی 1379 علوم رياضي دبیری ریاضی
65775 کاوه عین القضاتی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65776 محمد عین القضاه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65777 پگاه عین الهی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65778 محمدعلی عین الهی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
65779 رمضان عین بیگی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
65780 محسن عین علی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
65781 سجاد عین علی طلب 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
65782 عباس عین علی طلب 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی زلزله
65783 الهام عینالو 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
65784 محمود عینک چی 1350 علوم پايه فیزیک
65785 بهناز عینی 1392 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام - تغذیه نشخوارکنندگان
65786 حسن عینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
65787 عباسعلی عینی زاده 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65788 محمد عینی فریمانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
65789 مجتبی عینی میرزاوند 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65790 فادی عیوش 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
65791 داود عیوضلو 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65792 محمود عیوضلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65793 رویا غائبی 1357 علوم پايه شیمی
65794 جمیله غائبی جعفرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65795 امیررضا غازی 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
65796 امیررضا غازی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
65797 ساغر غازی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
65798 ساغر غازی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
65799 غزاله غازی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65800 محمّدعلی غازی آذری 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198734