راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 65701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65701 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65702 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65703 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65704 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65705 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65706 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65707 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65708 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65709 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65710 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65711 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
65712 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65713 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65714 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65715 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
65716 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65717 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65718 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65719 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65720 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65721 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65722 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65723 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65724 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
65725 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65726 زهرا غنائی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
65727 زهرا غنائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65728 فاطمه السادات غنائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65729 فاطمه غنائی چمن آباد 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65730 محمّد غنائی نیا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65731 زهرا غنایی 1384 علوم رياضي آمار
65732 وحید غنجعلی پورگوشکی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
65733 اکرم غنچه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65734 محبوبه غنچه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65735 محمداسمعیل غنچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65736 نرگس غنچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65737 الهام غنچه گی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65738 ابوالحسن غنچه گی ثانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65739 نجمه غنچه گی ثانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65740 نرگس غنچه گی ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65741 زهرا غنمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65742 فاطمه غنمی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65743 مراد غنمی 1354 علوم پايه زمین شناسی
65744 رضا غنی 1380 علوم پايه فیزیک
65745 عسکر غنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65746 عسکر غنی 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
65747 فرزانه غنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65748 شهرزاد غنی زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65749 بتول غنی آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65750 حسن غنی آبادی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65751 زهرا غنی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65752 سمانه غنی آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65753 سمیه غنی آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65754 علی غنی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65755 نرجس غنی آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65756 عذرا غنی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65757 مجتبی غنی ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65758 نجمه غنی ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65759 ابوالفضل غنی ئی زارچ 1380 دامپزشكي دامپزشکی
65760 سعید غنی چاگونی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65761 فرخ غنی زادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65762 احمد جاوید غنی زاده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65763 احمدنوید غنی زاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65764 افسانه غنی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65765 افسانه غنی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65766 ایلیا غنی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65767 زهره غنی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65768 مریم غنی زاده 1379 علوم رياضي آمار
65769 مصطفی غنی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65770 مصطفی غنی زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65771 مهسا غنی زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65772 نسرین غنی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65773 زهره غنی زاده کاخکی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65774 زهرا غنی زاده گلیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65775 هادی غنی زاده گلیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65776 نفیسه غنی سلماسی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
65777 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65778 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65779 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65780 امیر غنیان 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
65781 سکینه غنیمت 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65782 زهره غنیمت دان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65783 مجید غنییی زارچ 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
65784 محمدرضا غوث 1366 علوم پايه زمین شناسی
65785 معصومه غوث 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65786 نرجس غوث 1380 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
65787 نرجس غوث 1384 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
65788 آسیه غوریانی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65789 عیسی غوریانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65790 محبوبه غوریانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
65791 الهام غوریانی محمودآبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65792 حامد غول احمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
65793 آرزو غیائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
65794 نگین غیائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
65795 حسین غیابی 1392 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی
65796 عاطفه غیاث 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65797 محمد غیاث آبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
65798 رضا غیاث آبادی فراهانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65799 رضا غیاث ابادی فراهانی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65800 دانیال غیاث الدین 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488758