راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 65801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
65801 فرهاد غلامیان 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
65802 لیلا غلامیان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65803 مجید غلامیان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
65804 محمد غلامیان 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65805 محمد غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی کاربردی زمینه آنالیز عددی
65806 مرتضی غلامیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65807 مریم غلامیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65808 معصومه غلامیان 1377 علوم پايه زمین شناسی
65809 مهدی غلامیان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
65810 مهدی غلامیان 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65811 مهدی غلامیان 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
65812 مهین غلامیان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
65813 محمود غلامیان اتراباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
65814 مسعود غلامیان ادیمی 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
65815 وجیهه غلامیان باغسیاه 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
65816 مونا غلامیان جوزمی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65817 زهرا غلامیان حسن آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65818 ماندانا غلامیان خراسانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65819 ناهید غلامیان خلیل آباد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65820 قاسم غلامیان خیرآبادی 1388 دامپزشكي دامپزشکی
65821 یداله غلامیان رمجردی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
65822 محسن غلامیان سفیدداربنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
65823 سیمین غلامیان قوژدی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
65824 حامد غلامیان گنابادی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
65825 داود غلامیان گنابادی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
65826 الهام غلامیان مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
65827 زهرا غلامیان مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
65828 مسعود غلامیان مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
65829 نازنین غلامیان مقدم 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
65830 سمیه غلباش اینالو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
65831 سمانه غلباش قره بلاغی اینالو 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
65832 صدراله غلمانی پور 1367 مهندسي کاربرد کامپیـوتر
65833 الهام غم خواراحمدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
65834 محمدتقی غم شکن 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
65835 سیداحمد غمامی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
65836 سیدجلیل غمامی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
65837 گیتی غمامی 1362 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65838 قاسم غمخوار 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
65839 ریحانه غمخواریزدی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
65840 محمدجواد غمخواریزدی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
65841 اعظم غمخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
65842 حمیرا غمدیده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65843 شعبان غمدیده 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
65844 ایهاب غملوش 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65845 حدیثه غنائی 1374 علوم رياضي آمار
65846 زهرا غنائی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65847 زهرا غنائی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
65848 زهرا غنائی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65849 فاطمه السادات غنائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
65850 فاطمه غنائی چمن آباد 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
65851 محمّد غنائی نیا 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
65852 زهرا غنایی 1384 علوم رياضي آمار
65853 وحید غنجعلی پورگوشکی 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
65854 اکرم غنچه 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65855 محبوبه غنچه 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
65856 محمداسمعیل غنچه 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
65857 نرگس غنچه 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65858 الهام غنچه گی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
65859 ابوالحسن غنچه گی ثانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
65860 نجمه غنچه گی ثانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65861 نرگس غنچه گی ثانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
65862 زهرا غنمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
65863 فاطمه غنمی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
65864 مراد غنمی 1354 علوم پايه زمین شناسی
65865 رضا غنی 1380 علوم پايه فیزیک
65866 عسکر غنی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
65867 عسکر غنی 1388 كشاورزى علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
65868 فرزانه غنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
65869 شهرزاد غنی زاده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
65870 بتول غنی آبادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65871 حسن غنی آبادی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65872 زهرا غنی آبادی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
65873 سمانه غنی آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
65874 سمیه غنی آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
65875 علی غنی آبادی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
65876 نرجس غنی آبادی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
65877 عذرا غنی ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65878 مجتبی غنی ابادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
65879 نجمه غنی ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65880 ابوالفضل غنی ئی زارچ 1380 دامپزشكي دامپزشکی
65881 سعید غنی چاگونی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
65882 فرخ غنی زادگان 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
65883 احمد جاوید غنی زاده 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
65884 احمدنوید غنی زاده 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
65885 افسانه غنی زاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65886 افسانه غنی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
65887 ایلیا غنی زاده 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
65888 زهره غنی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
65889 مریم غنی زاده 1379 علوم رياضي آمار
65890 مصطفی غنی زاده 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
65891 مصطفی غنی زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
65892 مهسا غنی زاده 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
65893 نسرین غنی زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
65894 زهره غنی زاده کاخکی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
65895 زهرا غنی زاده گلیان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
65896 هادی غنی زاده گلیان 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
65897 نفیسه غنی سلماسی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
65898 محمدرضا غنی شجره 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
65899 معصومه غنی کاخکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
65900 مریم غنی مشهدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765763