راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 66001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66001 سیدعلی غیورباغبانی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
66002 سیدمحمد غیورباغبانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66003 سیدمرتضی غیورباغبانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت - رفتارسازمانی
66004 سیدمیلاد غیورباغبانی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
66005 سیده زینب غیورباغبانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66006 سیدهادی غیورباغبانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66007 فرزانه غیورباغبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66008 زهره غیوربلورفروشان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66009 مهدیه غیوربلورفروشان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
66010 سیدحامد غیوررمزی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66011 زکیه غیورسالانقوچ 1384 علوم پايه زمین شناسی
66012 زکیه غیورسالانقوچ 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
66013 زهرا غیورسالانقوچ 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66014 فاطمه غیورسرایدار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
66015 جلیل غیورصفار 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66016 ریحانه غیورصفار 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66017 رضا غیورعاملی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
66018 اکرم غیورکاظمی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66019 غلامعلی غیورکاظمی 1355 علوم پايه شیمی
66020 زینب غیورکریمیانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
66021 محمدرضا غیورکریمیانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66022 اکرم غیورمداح 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66023 منصوره غیورمداح 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66024 منصوره غیورمداح 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
66025 مهدی غیورمداح 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
66026 حمیده غیورمرادی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
66027 ربابه غیورمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
66028 مهدی غیورمینایی 1362 مهندسي جوشكاري
66029 سمانه غیوروطن پرست 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66030 محمدحسن غیوری 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66031 محمد غیوری خواه 1384 علوم پايه فیزیک
66032 محمد غیوری خواه 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
66033 امین غیوری مطلق 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
66034 محمد غیومیان 1364 مهندسي عمران روستایی
66035 احمد فائزی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
66036 احمد فائزی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
66037 محمد فائزی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
66038 مرضیه فائزی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
66039 پرهام فائزی رازی 1369 علوم پايه زمین شناسی
66040 مریم فائزی قلعه اقاحسن 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66041 وحیده فائزی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66042 علی فائزیان 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66043 علی فائزیان 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66044 قاسم فائزیان 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66045 قاسم فائزیان 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66046 مهدی فائزیان 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66047 وحید فائزیان 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66048 حسین فائقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
66049 مریم فائقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66050 اشرف فاتح 1366 علوم پايه دبیری شیمی
66051 امیرمحسن فاتح 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66052 فاطمه فاتح 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66053 ماهیجان فاتح 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66054 نیلوفر فاتح 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
66055 ندا فاتح بجستانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66056 لیلی فاتح بهاری 1382 علوم پايه زمین شناسی
66057 لیلی فاتح بهاری 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
66058 نرجس فاتح جوان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66059 شهرام فاتح عسگرخانلو 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66060 محمد فاتح فیض اله بیگی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66061 حسین فاتح گوش 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66062 مهرداد فاتح مقدم 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66063 ایمان فاتحی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
66064 رضا فاتحی 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66065 ریحانه فاتحی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
66066 عاطفه فاتحی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (مجازی)
66067 علی فاتحی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66068 فاطمه فاتحی 1363 علوم رياضي آمار
66069 محمدهادی فاتحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66070 ملیحه فاتحی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66071 یونس فاتحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66072 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1385 علوم پايه زمین شناسی
66073 حسن فاتحی ابراهیم آباد 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
66074 مریم فاتحی ابراهیم زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66075 شهین فاتحی پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66076 تکتم فاتحی حسن اباد 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66077 مرتضی فاتحی حقیقت 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
66078 کرمعلی فاتحی قهفرخی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66079 حسن فاتحی مرج 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
66080 حسن فاتحی مرج 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66081 حسن فاتحی مرج 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66082 حسین فاتحی مرج 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66083 فاطمه فاتحی نژاد 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
66084 محمد فاتحی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
66085 الهام فاتحیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66086 الهه فاتحیان 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66087 طیبه فاتحیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
66088 مهدی فاخر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
66089 سیدحسین فاخری 1368 مهندسي مهندسی عمران
66090 صدیقه فار یابی 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
66091 حسن فارابی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
66092 سعید فارابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
66093 شهین فارابی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66094 فاطمه فارابی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66095 احمد فاردار 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66096 دلارام فارسی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
66097 رقیه فارسی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
66098 فاطمه فارسی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
66099 فرزانه فارسی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
66100 فریبا فارسی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765766