راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,230

نمایش موارد : 66001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
66001 نادیه فخلعی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
66002 وجیهه فخلعی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66003 فاطمه فخیم 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
66004 فرهاد فخیم زاده 1391 مهندسي مهندسی شیمی
66005 رامین فخیمی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
66006 ندا فخیمی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
66007 احمد فدائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
66008 الهام فدائی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66009 الهام فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66010 پیام فدائی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66011 پیام فدائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
66012 حسن فدائی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
66013 حسین فدائی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66014 حسین فدائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
66015 زهرا فدائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
66016 ساسان فدائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66017 سپیده فدائی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
66018 سعید فدائی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
66019 سعید فدائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
66020 سمُیّه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
66021 سیدحسین فدائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66022 سیده مژده فدائی 1391 پردیس دانشگاهی فیزیک گرایش حالت جامد
66023 صدیقه فدائی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
66024 فرزانه فدائی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
66025 قدرت فدائی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
66026 محدثه فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
66027 محدثه فدائی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66028 مریم فدائی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66029 مریم فدائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
66030 مسعود فدائی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
66031 مصطفی فدائی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
66032 مصطفی فدائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
66033 مهدی فدائی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66034 مهرداد فدائی 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
66035 نرگس فدائی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
66036 محبوبه فدائی زهان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66037 ریحانه فدائی اردستانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66038 مریم فدائی باجگیران 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66039 قاسم فدائی پور 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
66040 طوبی فدائی تبریزی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66041 طوبی فدائی تبریزی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
66042 محسن فدائی تبریزی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
66043 ندا فدائی تبریزی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66044 نغمه فدائی تبریزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66045 مهین دخت فدائی تیرانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66046 یاسر فدائی چترودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66047 علی فدائی حسین اباد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
66048 فاطمه فدائی دشت بیاض 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
66049 قاسم فدائی راد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
66050 رامین فدائی رودی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
66051 سمانه فدائی زرمهری 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
66052 یوسف فدائی سراج محلی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
66053 رضا فدائی قطبی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
66054 جواد فدائی کاخکی 1376 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66055 محمدحسن فدائی کلاترحمزه علی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
66056 سیدکرامت فدائی ناصرآباد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
66057 وجیهه فدائی نوغانی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
66058 حمیدرضا فدائی نیا 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66059 خدیجه فدائی نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
66060 مجید فدائی نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
66061 مجید فدائی نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
66062 محسن فدائی نیا 1389 مهندسي مهندسی شیمی
66063 زهرا فدائی وطن 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
66064 سیده صفورا فدائی وطن 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
66065 سیده صفورا فدائی وطن 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
66066 محمدحسین فدائی وطن 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
66067 حسن فدائی یوسف آباد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
66068 فاطمه فدائیان 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66069 داریوش فداکار 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
66070 راضیه فداکار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
66071 رسول فداکار 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66072 زینب فداکار 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66073 مینا فداکار 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
66074 بهمن فداکاربرسری 1391 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
66075 فاطمه فداکارثانی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
66076 فاطمه فداکارسرابی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
66077 مهدی فداکارنقندر 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
66078 حمیدرضا فدایی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
66079 راحله فدایی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
66080 زینب فدایی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66081 سینا فدایی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
66082 محمدرضا فدایی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
66083 مهدی فدایی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
66084 میناسادات فدایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66085 فرشته فدایی باشی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
66086 حسین فدایی بزجان 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
66087 مسعود فدایی تبریزی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
66088 فاطمه فدایی جزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
66089 جواد فدایی کاخکی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
66090 مهری فدایی همت ابادی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
66091 ملیحه فدایی یامی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
66092 نجمه فدردی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
66093 مریم فدردی عریانی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
66094 ابوذر فدوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
66095 راحله فدوی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
66096 زهرا فدوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
66097 سیده فاطمه فدوی 1371 علوم پايه زمین شناسی
66098 عبدالرضا فدوی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
66099 فائزه فدوی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
66100 فاطمه فدوی 1385 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39433667